Advies 131: Vormt de referentie-eis de vertaling van kerncompetenties die overeenkomen met de gewenste ervaring op essentiële punten van de opdracht?

(15 augustus 2014)
Publicatiedatum: 
dinsdag, 28 april 2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de levering van uitrukkleding ten behoeve van de brandweer. Vereist art. 3.5F Gids Proportionaliteit dat vastgestelde kencompetenties in de aanbestedingsstukken worden geëxpliciteerd, of kan worden volstaan met een vertaling daarvan in kwalitatieve geschiktheidseisen? Voldoet referentie-eis aan art. 2.93 lid 3 Aw 2012 en aan Voorschrift 3.5F Gids Proportionaliteit? Heeft aanbestedende dienst de 60%-eis van Voorschrift 3.5G Gids Proportionaliteit in acht genomen?