Advies 233: Is er sprake van een belangenconflict? Verplichting van de aanbestedende dienst om inschrijvers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen.

(10 juni 2016)
Publicatiedatum: 
maandag, 11 juli 2016

Toepassing van het arrest HvJ EU 12 maart 2015, zaak C-538/15 (eVigilo). Een afgewezen inschrijver kan niet worden verplicht de vermeende partijdigheid van een deskundige die door de aanbestedende dienst is ingeschakeld aan te tonen. Wel kan van hem worden verwacht dat hij objectieve gegevens verstrekt met betrekking tot banden tussen die deskundige en de inschrijver waaraan de opdracht is gegund. Dat laatste heeft klager niet gedaan wat betreft de eerste deskundige, maar wel wat betreft de tweede deskundige. Beklaagde heeft op basis van die gegevens vervolgens onvoldoende onderzoek gedaan. Niet kan worden uitgesloten dat zich het risico heeft verwezenlijkt dat beklaagde zich bij de gunning van de opdracht aan de winnende inschrijver heeft laten leiden door een belangenconflict van de tweede deskundige.