Advies 300: Verplichting om 'level playing field' te scheppen niet nageleefd bij complexe ICT-aanbesteding.

(15 april 2016)
Publicatiedatum: 
maandag, 13 februari 2017

Openbare Europese aanbesteding voor beheer en onderhoud van applicaties en aanverwante ICT-diensten.

De zittende leverancier heeft de winnende inschrijving gedaan en klager stelt dat beklaagde niet heeft gezorgd voor een 'level playing field'. De Commissie overweegt dat wanneer - zoals in het onderhavige geval - een opdracht wordt aanbesteed die in enige mate kan worden beschouwd als de voortzetting van een lopende opdracht, al dan niet in gewijzigde vorm, de aanbestedende dienst op grond van het gelijkheidsbeginsel verplicht is om aan alle (potentiƫle) inschrijvers zo veel mogelijk informatie over de inhoud van de lopende opdracht te verstrekken waarover de zittende opdrachtnemer beschikt. De aanbestedende dienst dient immers elk risico van favoritisme en willekeur uit te bannen, zoals overwogen door het Hof van Justitie EG in zijn arrest van 29 april 2004, C-496/99 P (Commissie/CAS Succhi di Frutta), r.o. 111.

De Commissie constateert dat beklaagde bepaalde informatie die noodzakelijk is om een concurrerende aanbieding te doen (zoals een lijst met applicaties met functiepunten) niet heeft verstrekt. Om die reden verklaart de Commissie de klacht gegrond.