Advies 401: Is het geven van meer punten bij meer referenties toegestaan? Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

(24 februari 2017)
Publicatiedatum: 
vrijdag, 19 mei 2017

Europese niet-openbare procedure aangekondigd voor een opdracht voor diensten betreffende het bouwmanagement voor een nieuw te bouwen school. Klager acht de selectiesystematiek disproportioneel doordat beter wordt gescoord indien meer referenties met dezelfde kerncompetenties worden ingediend, aangezien dit in strijd zou zijn met Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

De Commissie is van oordeel dat, hoewel in de opsomming van art. 1.10 lid 2 Aw 2012 geen melding wordt gemaakt van selectiecriteria, de Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing zijn op de selectiecriteria.

In de onderhavige aanbestedingsprocedure scoren gegadigden beter indien zij in het kader van de toepassing van de selectiecriteria meer referenties kunnen overleggen en indien zij referenties kunnen overleggen met een combinatie van meer comptetenties uit de selectiecriteria. De Commissie is van oordeel dat beklaagde op deze wijze in strijd handelt met de ratio van de Gids Proportionaliteit.

De Commissie overweegt dat indien een aanbestedende dienst kiest voor een niet-openbare procedure, hij in beginsel per kerncompetentie één referentie mag eisen (Voorschrift 3.5 G lid 1 Gids Proportionaliteit, zie ook Advies 34, overweging 6.1). Voorts moet een aanbestedende dienst toestaan dat met één referentie wordt aangetoond dat aan meerdere kerncompetenties wordt voldaan (zie Advies 36, overweging 6.4.3 en Advies 308, overweging 5.2.4). In beginsel mag een aanbestedende dienst geen combinatie van verschillende kerncompetenties in één referentie eisen (zie ook Advies 312, overweging 5.2 en 5.3). Daarmee wordt voorkomen dat de geschiktheidseisen er toe leiden dat (grote) ondernemingen met meer ervaring bevoordeeld worden ten opzichte van kleinere ondernemingen of toetreders die eveneens geschikt zijn de opdracht uit te voeren.

Bij complexe opdrachten of hoogwaardige dienstverlening kan, indien noodzakelijk, gemotiveerd van Voorschrift 3.5 G lid 1 Gids Proportionaliteit worden afgeweken door meerdere referenties voor één kerncompetentie te eisen. Ook kan ervaring met meerdere kerncompetenties in één referentieproject noodzakelijk zijn en daarom als geschiktheidseis worden gesteld.

In het licht van de ratio van de Gids Proportionaliteit is het vervolgens evenmin toegestaan om in het kader van de selectiecriteria meer referenties per (kern)competentie hoger te laten scoren. Hetzelfde geldt voor het toekennen van een betere score aan een combinatie van (kern)competenties of aan een hoger aantal referenties met een grote projectwaarde.

De Commissie verklaart derhalve de klacht gegrond en geeft daarnaast een aanbeveling waarbij zij ingaat op de keuze tussen de (Europese of nationale) openbare of niet-openbare procedure, de toepassing van Voorschrift 3.5 G lid 1 Gids Proportionaliteit en situaties waarin de mogelijkheid bestaat om daarvan af te wijken, en tenslotte de wijze waarop geschiktheidseisen en selectiecriteria dienen te worden gehanteerd.