Advies 407: Is de integrale beoordeling van gunningscriteria ten onrechte niet uitgevoerd?

(26 april 2017)
Publicatiedatum: 
donderdag, 24 augustus 2017

Europese openbare procedure aangekondig voor diensten van groenonderhoud op begraafplaatsen. De inhoud van de opdracht is vastgelegd in een RAW-bestek. Klager stelt dat beklaagde in strijd handelt met de beoordelings- en gunningssystematiek zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument. Ter onderbouwing van haar klacht voert klager aan dat beklaagde de subgunningscriteria kwaliteit niet integraal heeft beoordeeld zoals vermeld in het Aanbestedingsdocument.

In de aanbestedingsstukken staat de volgende bepaling: ‘[Beklaagde] beoordeelt de ingediende beschrijvende documenten integraal en beoordeelt aldus integraal in welke mate de Inschrijver er voor zorgdraagt dat de dienstverlening optimaal voldoen aan de wensen van de aanbestedende dienst.' De Commissie is van oordeel dat dit betekent dat beklaagde bij de beoordeling van een inschrijving in het kader van elk kwalitatief subgunningscriterium alle ingediende beschrijvende documenten in die beoordeling zal betrekken. Aangezien beklaagde dit niet gedaan heeft, wordt de klacht gegrond verklaard.

Ten overvloede overweegt de Commissie nog dat het gaat om een RAW-bestek met beste prijs-kwaliteitverhouding als gunningscriterium. Anders dan het geval was bij de aanbestedingsprocedures die het onderwerp waren van Advies 224 (waar bij een RAW-bestek gekozen was voor het criterium van de laagste prijs) en van Advies 246 (waar bij een STABU-bestek gekozen was voor toepassing van EMVI met een zeer laag gewicht voor kwaliteit) heeft beklaagde bij de onderhavige aanbesteding een zeer groot gewicht toegekend aan kwaliteit. Onder die omstandigheden, waarbij kwaliteit een enorm grote invloed op de rangorde van de inschrijvingen heeft, is het van groot belang een zo objectief mogelijke beoordelings- en gunningssystematiek te hanteren en de beoordelingen zorgvuldig uit te voeren, zodat de gunningsbeslissing controleerbaar is.

Hoewel klager daar niet over klaagt, vraagt de Commissie zich af of de door beklaagde gehanteerde beoordelings- en gunningssystematiek voldoende objectief is. Een beoordeling van de inschrijvingen zoals voorzien in het Aanbestedingsdocument laat alle ruimte om – willekeurige – scores toe te kennen.