Advies 482: Nadere gunningscriteria niet bekendgemaakt in aankondiging opdracht, maar in Nota van Inlichtingen – in strijd met art. 2.115 AW 2012 en art. 3.6.2. ARW 2016

(21 december 2018)
Publicatiedatum: 
dinsdag, 5 februari 2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de realisatie van een haven.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de brancheorganisatie dat de aanbesteder de nadere gunningscriteria, in strijd met artikel 2.115 AW 2012 en artikel 3.6.2 ARW 2016 niet in de aankondiging van de opdracht, maar in de Nota van Inlichtingen bekend heeft gemaakt.

De Nederlandse wetgever is verder gegaan dan de Uniewetgever door verplicht te stellen dat de nadere gunningscriteria in de aankondiging bekend worden gemaakt. In de wetsgeschiedenis is de reden hiervoor niet terug te vinden. De Commissie ziet als reden voor deze verplichting dat potentiële inschrijvers op basis van de aankondiging moeten kunnen beoordelen of het voor hen de moeite waard is om tijd en energie te steken in het bestuderen van de aanbestedingsstukken. Zou de aankondiging bijvoorbeeld vermelden dat milieucriteria een rol spelen, dan kan een ondernemer die op dit punt weinig te bieden heeft meteen besluiten af te zien van deelname aan de aanbesteding.

De Commissie acht het eerste klachtonderdeel gegrond.

Klachtonderdeel 2

In dit klachtonderdeel stelt de brancheorganisatie dat het klachtenmeldpunt van de aanbesteder niet correct heeft gehandeld.

De Commissie is – in lijn met haar eerdere adviezen op dit punt – van oordeel dat de wijze waarop een intern klachtenmeldpunt van een aanbestedende dienst omgaat met een klacht die bij dat meldpunt is ingediend weliswaar als een handelen of nalaten van die aanbestedende dienst kwalificeert, maar niet als een handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt. De Commissie neemt dit klachtonderdeel derhalve niet in behandeling.