Behandelde klachten

Advies 633: Verzwaring eisen niet in verhouding tot objectief kenbare doelstellingen opdracht

Publicatiedatum: 04/06/2021

De klacht ziet op een Europees openbare procedure voor een raamovereenkomst (met één of meer ondernemers) voor de levering van onder meer verkeersborden, straatnaamborden en verwijzingsborden voor 21 organisaties.

Ondernemer klaagt over de minimumeisen die aanbesteder stelt aan de toe te passen retro reflecterende materialen.

PDF icon 210528_-_advies_633.pdf  [322.36 KB]

Advies 584: Weigering voorwaarden aan te passen niet disproportioneel

Publicatiedatum: 11/05/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomsten met één of meerdere ondernemers voor de levering van standaardprogrammatuur en bijbehorende dienstverlening. De opdracht is verdeeld in twee percelen. Het is toegestaan op beide percelen in te schrijven. Een inschrijver kan echter hoogstens één perceel gegund krijgen.

PDF icon 210416_-_advies_584.pdf  [534.15 KB]

Advies 588: Traag betalingsgedrag geen grond voor opschorting prestatie

Publicatiedatum: 11/05/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor raamovereenkomsten voor de levering van standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening ten behoeve van een onderdeel van de Staat. Geklaagd wordt over een eis die neerkomt op een verbod tot opschorting en een onvoorwaardelijke plicht tot nakoming van de overeenkomst in geval van betaalachterstanden. Ondernemer acht die eis disproportioneel.

PDF icon 210421_-_advies_588.pdf  [354.05 KB]

Advies 606: Ongeoorloofde eis bewezen samenwerking verschillende disciplines in één referentieproject

Publicatiedatum: 13/04/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor de herontwikkeling van een locatie. Geklaagd wordt dat met één referentieproject ervaring met twee kerncompetenties moet worden aangetoond: met het ontwerp én de realisatie van een woontoren. Feitelijk kan alleen aan de betrokken geschiktheidseis worden voldaan als architect en aannemer eerder hebben samengewerkt. De Commissie acht de klacht gegrond.

PDF icon 210318_-_advies_606.pdf  [456.14 KB]

Advies 607: Ongebruikelijke aansprakelijkheidsvoorwaarde en beperking ervaring duurzaamheidsmeetsystemen in kader selectie

Publicatiedatum: 13/04/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het ontwerp van een gemeentehuis. De brancheorganisatie klaagt terecht over de aansprakelijkheidsvoorwaarde (klachtonderdeel 1) en een selectiecriterium waarin ervaring wordt gevraagd met het ontwerpen van een duurzaam gebouw met één van vier bepaalde duurzaamheids-meetsystemen (klachtonderdeel 5).

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210325_-_advies_607.pdf  [1.03 MB]

Advies 610: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd wegens ontbreken kenmerken en relatieve voordelen winnaar

Publicatiedatum: 11/03/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten van calamiteitenbestrijding waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud materieel. Geklaagd wordt dat de aanbesteder in strijd handelt met artikel 2.130 Aw 2012 door in de gunningsbeslissing niet in te gaan op de relatieve kenmerken en voordelen van de winnende inschrijver. De Commissie acht de klacht gegrond.

PDF icon 210226_-_advies_610.pdf  [421.39 KB]

Advies 613: Beperking mogelijkheid beroep te doen op dezelfde onderaannemer

Publicatiedatum: 11/03/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor architectendiensten in bouwteamverband waarbij de opdrachtnemer naast de ontwerpwerkzaamheden ook onder meer het constructief, het bouwfysisch en het installatieadvies voor zijn rekening neemt. De klacht ziet op de beperking van de mogelijkheid dat verschillende gegadigden een beroep doen op dezelfde onderaannemer. De Commissie acht klachtonderdeel 3 gedeeltelijk gegrond.

PDF icon 210219_-_advies_613.pdf  [636.01 KB]

Advies 554: Klacht over (relatieve) rangordemethode gegrond

Publicatiedatum: 11/03/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers voor inhuur van flexibele arbeidskrachten. Geklaagd wordt, onder meer, dat de (relatieve) beoordelingsmethode bij het financiële subgunningscriterium het risico in zich bergt dat de inschrijver die als winnaar uit de bus komt niet steeds de partij is die – per saldo – de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt. De Commissie acht die klacht gegrond.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210222_-_advies_554.pdf  [586.83 KB]

Advies 603 en 605: Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen

Publicatiedatum: 23/02/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst per (sub)perceel met één ondernemer voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen aan een scholengroep. Klachtonderdeel 2 betreft zaak 605, de overige klachtonderdelen betreffen zaak 603. De Commissie acht meerdere klachtonderdelen (geheel of gedeeltelijk) gegrond.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210205_-_advies_603_605.pdf  [1.17 MB]

Advies 614: Na twee intrekkingen verliest ondernemer derde aanbesteding

Publicatiedatum: 23/02/2021

De aanbesteder heeft tweemaal een Europese openbare aanbestedingsprocedure ingetrokken wegens procedurele gebreken. De klacht ziet op een derde Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor de levering van schoolmeubilair. De klacht ziet op de inrichting van de derde aanbestedingsprocedure en de beoordeling van de inschrijving van de ondernemer. De Commissie acht de klacht ongegrond.

PDF icon 210211_-_advies_614.pdf  [1014.63 KB]

Pagina's