Behandelde klachten

Advies 610: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd wegens ontbreken kenmerken en relatieve voordelen winnaar

Publicatiedatum: 11/03/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten van calamiteitenbestrijding waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud materieel. Geklaagd wordt dat de aanbesteder in strijd handelt met artikel 2.130 Aw 2012 door in de gunningsbeslissing niet in te gaan op de relatieve kenmerken en voordelen van de winnende inschrijver. De Commissie acht de klacht gegrond.

PDF icon 210226_-_advies_610.pdf  [421.39 KB]

Advies 613: Beperking mogelijkheid beroep te doen op dezelfde onderaannemer

Publicatiedatum: 11/03/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor architectendiensten in bouwteamverband waarbij de opdrachtnemer naast de ontwerpwerkzaamheden ook onder meer het constructief, het bouwfysisch en het installatieadvies voor zijn rekening neemt. De klacht ziet op de beperking van de mogelijkheid dat verschillende gegadigden een beroep doen op dezelfde onderaannemer. De Commissie acht klachtonderdeel 3 gedeeltelijk gegrond.

PDF icon 210219_-_advies_613.pdf  [636.01 KB]

Advies 554: Klacht over (relatieve) rangordemethode gegrond

Publicatiedatum: 11/03/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers voor inhuur van flexibele arbeidskrachten. Geklaagd wordt, onder meer, dat de (relatieve) beoordelingsmethode bij het financiële subgunningscriterium het risico in zich bergt dat de inschrijver die als winnaar uit de bus komt niet steeds de partij is die – per saldo – de beste prijs-kwaliteitverhouding aanbiedt. De Commissie acht die klacht gegrond.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210222_-_advies_554.pdf  [586.83 KB]

Advies 603 en 605: Diverse klachten over aanbesteding leermiddelen

Publicatiedatum: 23/02/2021

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst per (sub)perceel met één ondernemer voor de levering van leermiddelen en onderwijsdiensten en distributie van leermiddelen aan een scholengroep. Klachtonderdeel 2 betreft zaak 605, de overige klachtonderdelen betreffen zaak 603. De Commissie acht meerdere klachtonderdelen (geheel of gedeeltelijk) gegrond.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210205_-_advies_603_605.pdf  [1.17 MB]

Advies 614: Na twee intrekkingen verliest ondernemer derde aanbesteding

Publicatiedatum: 23/02/2021

De aanbesteder heeft tweemaal een Europese openbare aanbestedingsprocedure ingetrokken wegens procedurele gebreken. De klacht ziet op een derde Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor de levering van schoolmeubilair. De klacht ziet op de inrichting van de derde aanbestedingsprocedure en de beoordeling van de inschrijving van de ondernemer. De Commissie acht de klacht ongegrond.

PDF icon 210211_-_advies_614.pdf  [1014.63 KB]

Advies 609: Samenvoeging opdrachten voor tolkendiensten onvoldoende gemotiveerd

Publicatiedatum: 11/02/2021

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor tolkdiensten. De opdracht is verdeeld in twee percelen. De aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van een groot aantal deelnemende organisaties. De Commissie acht 1 van de 3 klachtonderdelen gegrond. De Commissie is van oordeel dat de aanbesteder de samenvoeging van de opdrachten en het niet verder opdelen in percelen onvoldoende heeft gemotiveerd (klachtonderdeel 1).

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210118_-_advies_609.pdf  [683.64 KB]

Advies 559: Klacht over Rapid Circulair Contracting (RCC) methode gegrond

Publicatiedatum: 11/02/2021

De klacht ziet op een gezamenlijke Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van warme en koude dranken. De twee aanbesteders hebben ervoor gekozen om de aanbesteding middels de zogenoemde Rapid Circulair Contracting (RCC) methode op de markt te zetten. De Commissie acht 2 van de 3 klachtonderdelen gegrond.

Gelet op hun onderlinge samenhang behandelt de Commissie eerst de klachtonderdelen 1 en 3 en daarna klachtonderdeel 2.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210128_-_advies_559.pdf  [1.13 MB]

Advies 582: Uitnodiging tot inschrijving op 24 december is niet proportioneel

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de ontwikkeling van een innovatielab. Geklaagd wordt, onder meer, over extreem korte termijnen in de kerstperiode, onvoldoende transparantie over het voorwerp van de opdracht, bevoordeling van de zittende dienstverlener en de beoordeling van de inschrijving van de ondernemer.  

Klachtonderdeel 1

PDF icon 201207_-_advies_582.pdf  [1.13 MB]

Advies 600: Proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure van een raamovereenkomst met één ondernemer voor sociale en andere specifieke diensten, te weten beveiligings- en receptiediensten. Geklaagd wordt dat de aanbesteder in strijd handelt met het proportionaliteitsbeginsel door 1) een te laag plafondbedrag voor de prijs te hanteren; 2) de consumentenprijsindexering te hanteren en 3) door de prijsindexatie te koppelen aan de behaalde KPI-score.

PDF icon 201207_-_advies_600.pdf  [659.02 KB]

Advies 601: Klacht over Best Value aanpak

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van een areaal, met upgradewerkzaamheden, in een bepaald beheergebied. De aanbesteder maakt gebruik van de Best Value aanpak. De vijf klachtonderdelen betreffen alle de beoordelingsfase. De Commissie acht alle klachtonderdelen ongegrond.

Klachtonderdelen 1 en 2

Klachtonderdelen 1 en 2 zien op de transparantie van de kwalitatieve subgunningscriteria.

PDF icon 210104_-_advies_601.pdf  [654.02 KB]

Pagina's