Behandelde klachten

Advies 559: Klacht over Rapid Circulair Contracting (RCC) methode gegrond

Publicatiedatum: 11/02/2021

De klacht ziet op een gezamenlijke Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van warme en koude dranken. De twee aanbesteders hebben ervoor gekozen om de aanbesteding middels de zogenoemde Rapid Circulair Contracting (RCC) methode op de markt te zetten. De Commissie acht 2 van de 3 klachtonderdelen gegrond.

Gelet op hun onderlinge samenhang behandelt de Commissie eerst de klachtonderdelen 1 en 3 en daarna klachtonderdeel 2.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210128_-_advies_559.pdf  [1.13 MB]

Advies 609: Samenvoeging opdrachten voor tolkendiensten onvoldoende gemotiveerd

Publicatiedatum: 11/02/2021

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor tolkdiensten. De opdracht is verdeeld in twee percelen. De aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van een groot aantal deelnemende organisaties. De Commissie acht 1 van de 3 klachtonderdelen gegrond. De Commissie is van oordeel dat de aanbesteder de samenvoeging van de opdrachten en het niet verder opdelen in percelen onvoldoende heeft gemotiveerd (klachtonderdeel 1).

Klachtonderdeel 1

PDF icon 210118_-_advies_609.pdf  [683.64 KB]

Advies 600: Proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure van een raamovereenkomst met één ondernemer voor sociale en andere specifieke diensten, te weten beveiligings- en receptiediensten. Geklaagd wordt dat de aanbesteder in strijd handelt met het proportionaliteitsbeginsel door 1) een te laag plafondbedrag voor de prijs te hanteren; 2) de consumentenprijsindexering te hanteren en 3) door de prijsindexatie te koppelen aan de behaalde KPI-score.

PDF icon 201207_-_advies_600.pdf  [659.02 KB]

Advies 601: Klacht over Best Value aanpak

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van een areaal, met upgradewerkzaamheden, in een bepaald beheergebied. De aanbesteder maakt gebruik van de Best Value aanpak. De vijf klachtonderdelen betreffen alle de beoordelingsfase. De Commissie acht alle klachtonderdelen ongegrond.

Klachtonderdelen 1 en 2

Klachtonderdelen 1 en 2 zien op de transparantie van de kwalitatieve subgunningscriteria.

PDF icon 210104_-_advies_601.pdf  [654.02 KB]

Advies 504: Klacht over relatieve beoordelingsmethode gegrond

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor WMO vervoer. Geklaagd wordt dat de relatieve beoordelingsmethode bij twee subgunningscriteria in strijd is met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling en niet leidt tot de keuze van de economisch meest voordelige inschrijving. Bij de beoordeling van de klacht heeft de Commissie zich laten bijstaan door zes experts. De Commissie acht de klacht gegrond.

Relatieve beoordeling in het algemeen (zie overweging 5.6 van het advies)

PDF icon 201218_-_advies_504.pdf  [861.46 KB]

Advies 582: Uitnodiging tot inschrijving op 24 december is niet proportioneel

Publicatiedatum: 13/01/2021

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de ontwikkeling van een innovatielab. Geklaagd wordt, onder meer, over extreem korte termijnen in de kerstperiode, onvoldoende transparantie over het voorwerp van de opdracht, bevoordeling van de zittende dienstverlener en de beoordeling van de inschrijving van de ondernemer.  

Klachtonderdeel 1

PDF icon 201207_-_advies_582.pdf  [1.13 MB]

Advies 586: De SROI-verplichting moet volledig binnen de raamovereenkomst worden gerealiseerd

Publicatiedatum: 15/12/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het onderhoud van de riolering van de aanbesteder. Geklaagd wordt dat de toegezegde SROI-verplichting van de winnende inschrijver onrealistisch hoog is en dat diens inschrijving ongeldig had moeten worden verklaard.

PDF icon 201117_-_advies_586.pdf  [422.35 KB]

Advies 589: Aanbestedingswet 2012 in beginsel niet van toepassing op nationale prijsvraagprocedure

Publicatiedatum: 15/12/2020

De klacht ziet op een nationale openbare prijsvraagprocedure voor een eventuele vervolgopdracht voor het ontwerpen van een uitkijktoren. De Aanbestedingswet 2012 is in beginsel niet van toepassing op een nationale prijsvraagprocedure. Dat is slechts anders indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Nu in deze zaak niet is gesteld dat sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang, gaat de Commissie daar niet vanuit.

PDF icon 201119_-_advies_589.pdf  [453.47 KB]

Advies 541: Europese prijsvraagprocedure voor ontwerpopdracht op vijf punten niet proportioneel

Publicatiedatum: 15/12/2020

De klacht ziet op een Europese prijsvraagprocedure in twee rondes betreffende het ontwerpen van bedrijfshuisvesting voor de aanbesteder. De eerste ronde heeft tot doel maximaal vier deelnemers te selecteren. De tweede ronde heeft tot doel één winnaar en een ‘runner-up’ te selecteren. Aanbesteder heeft de intentie om het winnende ontwerp te laten realiseren en de winnaar van de procedure in dat kader een “vervolgopdracht” te geven.

De brancheorganisatie heeft een klacht ingediend, bestaande uit vijf klachtonderdelen.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 201119_-_advies_541.pdf  [795.24 KB]

Advies 598: Beoordelingssystematiek met veel ruimte voor subjectiviteit

Publicatiedatum: 17/11/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het op landelijk niveau beheren en onderhouden van fietsen door de inzet van fietsherstellers. Geklaagd wordt dat de beoordelingssystematiek aan de hand waarvan de scores op de kwalitatieve gunningscriteria worden bepaald, onvoldoende transparant is. De ondernemer acht de beoordelingssystematiek onvoldoende bepaald en daarmee te subjectief.

PDF icon 201001_-_advies_598.pdf  [230.16 KB]

Pagina's