Behandelde klachten

Advies 577: Onderzoeksplicht aanbesteder bij gerede twijfel over geldigheid winnende inschrijver

Publicatiedatum: 30/10/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor het leveren van zes voertuigen op basis van leasing. Geklaagd wordt dat de aanbesteder de winnende inschrijving ten onrechte niet als ongeldig terzijde heeft gelegd, omdat de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) niet in deze inschrijving was meegenomen. Ook wordt geklaagd dat de opdracht ten onrechte niet Europees aanbesteed is.

Klachtonderdeel 2

PDF icon 201013_-_advies_577.pdf  [277.87 KB]

Advies 579: Aanbesteder vraagt ten onrechte om gelijke ervaring in plaats van vergelijkbare ervaring

Publicatiedatum: 30/10/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor ontwerpdiensten voor nieuwbouw van een school voor internationaal voortgezet onderwijs. Geklaagd wordt dat een bepaald selectiecriterium in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel doordat extra punten worden toegekend voor ervaring binnen internationaal voortgezet onderwijs.

PDF icon 201013_-_advies_579_.pdf  [253.85 KB]

Advies 587: Abnormaal lage inschrijving wegens een te lage inschatting van de voor de uitvoering benodigde tijd

Publicatiedatum: 27/10/2020

De aanbesteder heeft een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van diensten met betrekking tot vormgeving (posters, banners, beleidsstukken, folders, flyers, brochures, uitnodigingen, infographics, logo’s en pictogrammen, periodieken (nieuwsbrieven), afbeeldingen voor social media en online applicaties). In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de inschrijvers vaste prijzen moeten aanbieden voor standaard communicatiemiddelen.

PDF icon 200812_-_advies_587.pdf  [639.7 KB]

Advies 524: Motivering beslissing om de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen, houdt stand

Publicatiedatum: 27/10/2020

De inkoopbehoefte van de aanbesteder bestond uit de levering van een zogenoemde enterprise search engine. Om in die behoefte te voorzien, heeft hij eerst een marktanalyse en vervolgens een marktconsultatie uitgevoerd onder een aantal leveranciers. De aanbesteder is in dat kader nagegaan of – en zo ja: welke – oplossingen in de markt beschikbaar waren waarmee in zijn inkoopbehoefte kon worden voorzien.

PDF icon 200810_-_advies_524_.pdf  [305.16 KB]

Advies 530: Aanbesteder handelt in strijd met het splitsingsgebod

Publicatiedatum: 27/10/2020

De klacht betreft een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één onderneming voor transportdiensten ten behoeve van het groenbedrijf van de aanbesteder. Geklaagd wordt dat de aanbesteder ten onrechte meerdere gelijksoortige opdrachten zonder deugdelijke motivering heeft samengevoegd en zijn naderhand gegeven beslissing om de raamovereenkomst niet in percelen op te delen te laat en onvoldoende heeft gemotiveerd.

PDF icon 201001_-_advies_530.pdf  [333.56 KB]

Advies 535: Wanneer is loting als selectiemethodiek doelmatig?

Publicatiedatum: 27/10/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor ontwerpdiensten van een team van een architect en een constructief adviseur voor de renovatie/nieuwbouw van een gebouw van aanbesteder. De brancheorganisatie klaagt onder meer dat loting als selectiemethodiek in de onderhavige procedure disproportioneel is.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200924_-_advies_535_.pdf  [301.98 KB]

Advies 585: Geoorloofde wijziging implementatiedatum als gevolg van de coronacrisis

Publicatiedatum: 17/09/2020

Deze klacht gaat over de uitvoering van een overheidsopdracht voor de implementatie en het technisch beheer (inclusief innovatie) van een Studenten Informatie Systeem (SIS). Die opdracht is eind 2018 na een Europese openbare procedure aan ondernemer X gegund. De ondernemer die de klacht indient, heeft destijds ook aan die aanbestedingsprocedure deelgenomen. Hij klaagt er nu over dat de aanbesteders voornemens zijn de overheidsopdracht in strijd met artikel 2.163a Aw 2012 zonder heraanbesteding te wijzigen.

PDF icon 200821_-_advies_585_.pdf  [367.37 KB]

Advies 594: Bepaling verwerkersovereenkomst niet proportioneel

Publicatiedatum: 17/09/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van mobiele telefoons en aanverwante dienstverlening. De ondernemer klaagt dat de aanbesteder met twee artikelen in de concept Verwerkersovereenkomst ten onrechte is afgeweken van Voorschrift 3.9 A en 3.9 B Gids Proportionaliteit.

PDF icon 200827_-_advies_594.pdf  [249.63 KB]

Advies 537: Inschrijving terecht ongeldig omdat te laat over eis is geklaagd

Publicatiedatum: 09/09/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de renovatie van voetbalvelden. In het bestek is onder andere bepaald dat een inschrijver op het moment van inschrijving, in combinatie met de door hem aangeboden kunstgrasmat, zelf op de zogenoemde sportvloerenlijst vermeld dient te staan.

De ondernemer schrijft in met een ander type kunstgrasmat dan het type waarmee hij op de sportvloerenlijst vermeld staat. De aanbestedende dienst legt de inschrijving van de ondernemer om die reden als ongeldig terzijde.

PDF icon 200731_-_advies_537.pdf  [190.53 KB]

Advies 552: Transparantiebeginsel van toepassing op financiële herschikkingen tijdens uitvoering raamovereenkomsten in het sociaal domein

Publicatiedatum: 09/09/2020

De gemeente heeft in 2016 een inkoopprocedure gehouden voor het sluiten van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers voor opdrachten tot het verlenen van ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze inkoopprocedure kwalificeert niet als een aanbestedingsprocedure, zodat Richtlijn 2014/24/EU niet op deze inkoopprocedure van toepassing was. Wel waren destijds de fundamentele regels van het VWEU alsmede enkele bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 op de inkoopprocedure van toepassing.

PDF icon 200810_-_advies_552.pdf  [342.17 KB]

Pagina's