Behandelde klachten

Advies 207: Mag beklaagde eisen dat inschrijvers referentieopdrachten overleggen die op onderdelen gelijk zijn aan de aanbestede opdracht?

Publicatiedatum: 11/03/2016

Beklaagde lijkt, bij de vaststelling van de kerncompetenties, deze ten onrechte niet “vertaald” te hebben in referentie-eisen op een hoger abstractieniveau, maar de letterlijke tekst van de kerncompetenties te hebben gehanteerd als referentie-eisen. Bovendien zijn niet alle geformuleerde competenties als kerncompetenties aan te merken.

PDF icon 150430_-_advies_207_-_.pdf  [172.02 KB]

Advies 208: Financiële ratio’s aan te merken als (proportionele) geschiktheidseisen.

Publicatiedatum: 11/03/2016

Door de gehanteerde ratio’s duidelijk te definiëren en daarbij gemiddelde percentages te hanteren die gebruikelijk zijn, heeft beklaagde geen disproportionele eisen gesteld. Enige mate van subjectiviteit bij de beoordeling van een kwalitatief gunningscriterium is onvermijdelijk. Niet ingekaderde gunningscriteria laten zowel de inschrijvers als beklaagde een grote mate van vrijheid. Een percentage van maximaal 20% van de op basis van dergelijke gunningscriteria te verdienen punten is in de regel toelaatbaar.

PDF icon 150629_-_advies_208_-.pdf  [415.06 KB]

Advies 209: Heeft beklaagde gekozen voor een wijze van beoordeling die het risico van willekeur en favoritisme niet uitsluit?

Publicatiedatum: 11/03/2016

Voor inschrijvers was het beoordelingsmodel en de puntenberekening onduidelijk. De door beklaagde uitgevoerde beoordeling is wel te verantwoorden op grond van de beschreven puntenberekening; echter daarmee is nog niet duidelijk of de door beklaagde gekozen methode de enige is die op grond van de verstrekte informatie mogelijk is. Daarmee kan niet worden gezegd dat ieder risico van favoritisme en willekeur is uitgesloten. Het louter verstrekken van een score matrix zonder verdere toelichting is onvoldoende als motivering van de gunningsbeslissing.

PDF icon 150921_-_advies_209_-_.pdf  [182.07 KB]

Advies 226: Voldoen de gehanteerde kwalitatieve gunningscriteria aan de transparantie-eis?

Publicatiedatum: 04/03/2016

De gunningsbeslissing is (met uitzondering van één criterium) zodanig inzichtelijk gemotiveerd dat het voor afgewezen inschrijvers mogelijk is de wijze van beoordeling te toetsen.

PDF icon 150610_-_advies_226_-.pdf  [144.83 KB]

Advies 216: Is klager voldoende proactief geweest? Risico op collusie en proportionele maatregelen daartegen.

Publicatiedatum: 04/03/2016

Klager is onvoldoende proactief geweest door tijdens de aanbestedingsprocedure geen vragen te stellen over of bezwaar te maken tegen een als beperkend gevoelde eis. Het risico op collusie is ook te beperken door meer proportionele maatregelen te nemen.

PDF icon 150421_-_advies_216_-.pdf  [206.5 KB]

Advies 217: Eisen die (ex art. 2.53 lid 1 Aw) gelden t.a.v. een Nota van Inlichtingen: dienen deze ook bij een nationale procedure te worden toegepast? Publicatieplicht. Gelden de proportionaliteitseisen ook t.a.v. bewijsmiddelen?

Publicatiedatum: 04/03/2016

De regel dat de definitieve, (dynamische) Nota van Inlichtingen moet worden gepubliceerd, geldt ook bij een nationale procedure. Het vragen van een door de “huisbank” te verstrekken “continuïteitsverklaring” is niet proportioneel. Het daarbij toestaan van voorbehouden is strijdig met het transparantiebeginsel.

PDF icon 150731_-_advies_217_-.pdf  [167.89 KB]

Advies 220: Voor wiens risico komt het niet kunnen uploaden van bestanden? Gelijkheidsbeginsel.

Publicatiedatum: 04/03/2016

Het niet kunnen uploaden van bestanden komt voor risico van klager. Beklaagde heeft niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld.

PDF icon 150428_-_advies_220_-.pdf  [89.55 KB]

Advies 265: Moeten referentieopdrachten gelijk of vergelijkbaar zijn?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Falend Grossmann verweer. Gevraagde referentieopdrachten hoeven niet gelijk te zijn aan maar moeten vergelijkbaar zijn met de aanbestede opdracht. De aanbestedingsstukken en nota van inlichtingen zijn voor meerderlei uitleg vatbaar en dus niet zodanig geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

PDF icon 150925_-_advies_265_-.pdf  [174.45 KB]

Advies 228: Afwijkingen op de UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst: hoever strekt de motiveringsplicht?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Aan de motiveringsplicht t.a.v. het niet integraal toepassen van de paritair voorgestelde UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst kan niet worden ontkomen door inschrijvers in staat te stellen commentaar te leveren op de concept contractstukken.
Niet elke individuele afwijking hoeft te worden gemotiveerd mits de afwijkingen gedragen worden door een generieke motivering. Eisen aan een goede motivering en afweging van afwijkingen. Beoordeling van specifieke motiveringen van bepaalde afwijkingen.

PDF icon 150604_-_advies_228_-_.pdf  [220.84 KB]

Advies 271: Is bij een EMVI beoordeling loting toegestaan?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Het gunningsmodel is objectief en kan slechts op één manier geïnterpreteerd worden. Beklaagde heeft meerdere maatregelen genomen om irreëel biedgedrag tegen te gaan. Geen sprake van ongelijke behandeling van aanbieders. De rangorde bepaling in het kader van de EMVI beoordeling voorziet in de mogelijkheid de gunningsbeslissing niet te baseren op een vergelijkende beoordeling van de inschrijvingen maar op de uitkomst van een loting. Dat is in strijd met de artikelen 2.114 en 2.115 AW.

PDF icon 151008_-_advies_271_-.pdf  [364.55 KB]

Pagina's