Behandelde klachten

Advies 351: Mag de mate waarin een monster voldoet aan een referentiemonster als gunningscriterium worden gehanteerd?

Publicatiedatum: 15/06/2016

Europese openbare aanbesteding van graniettegels. Het gunningscriterium ‘in welke mate het inschrijvingsmonster voldoet aan het referentiemonster’ is in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie van art. 1.8 Aw 2012 omdat de leverancier van het referentiemonster daarmee wordt bevoordeeld.
De herkomsteis dat het graniet moet zijn gewonnen en bewerkt in Europa is in strijd met art. 2.76 lid 5 Aw 2012 en art. IV van de GPA.
De Commissie doet een aanbeveling voor de wijze van inkoop en aanbesteding van natuurstenen.

PDF icon 160523_-_advies_351_-.pdf  [322.86 KB]

Advies 247: Voldoende transparante eis?

Publicatiedatum: 03/06/2016

De aanbestedende dienst heeft in de Nota van Inlichtingen verwarring gecreëerd. Daarmee is de eis niet zodanig geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers deze eis op dezelfde wijze zullen uitleggen. Dit is in strijd met de transparantieverplichting van art. 1.9, lid 1, Aw 2012. De opdracht kan niet worden gegund, omdat niet kan worden beoordeeld of de beoogde winnaar aan de eis voldoet.
Wijziging van de eis was niet toegestaan zonder rectificatie in combinatie met een eventuele bijstelling van de inschrijvingstermijn.

PDF icon 150930_-_advies_247_-.pdf  [99.19 KB]

Advies 248: Mag een deel van het risico op annuleringen bij de inschrijvers worden neergelegd?

Publicatiedatum: 03/06/2016

Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst met een intermediair voor het boeken van hotel- en vergaderaccommodaties. Hoewel klager niet op de aanbesteding heeft ingeschreven, wordt de klacht in behandeling genomen. Klager heeft tijdig en meermalen haar bezwaren aan de aanbestedende dienst kenbaar gemaakt.

PDF icon 150727_-_advies_248_-.pdf  [187.33 KB]

Advies 244: Heeft de aanbestedende dienst de gunningscriteria voldoende duidelijk omschreven?

Publicatiedatum: 27/05/2016

Overheidsopdracht voor architectendiensten. Voor de meeste kwalitatieve gunningscriteria ontbreekt een duidelijk omlijnd beoordelingskader. De gevolgde procedure heeft als ernstig nadeel dat het gaat om het beoordelen van door inschrijvers mondeling gegeven antwoorden, waarbij de controleerbaarheid van de beoordelingen vrijwel nihil is. Toch is het klachtonderdeel ongegrond omdat er te laat is geklaagd.

PDF icon 150608_-_advies_244_-_.pdf  [186.48 KB]

Advies 243: Moet rekening worden gehouden met kosten en besparingen die de aanbestedende dienst zelf zal realiseren bij de uitvoering van de opdracht?

Publicatiedatum: 27/05/2016

Meervoudig onderhandse procedure. Dat de aanbestedende dienst met een SaaS (Software as a Service) oplossing besparingen zou kunnen realiseren ten opzichte van een On premise oplossing betekent nog niet dat hij gehouden zou zijn eventuele besparingen onderdeel te laten uitmaken van het nadere criterium prijs.

PDF icon 150624_-_advies_243_-.pdf  [117.91 KB]

Advies 93-95: Proportionaliteit ISO-9001-eis, SROI-eis en ISO-14001-eis?

Publicatiedatum: 20/05/2016

Het stellen van deze drie eisen tezamen in één aanbestedingsprocedure is op zich toegestaan.
De ISO-9001 als geschiktheidseis mag een aanbestedende dienst stellen, maar hij zal wel voldoende duidelijk moeten maken welke risico's hij wil afdekken en aan welke kerncompetenties of referenties deze eis is gerelateerd (art. 1.10 Aw 2012 en voorschrift 3.5B Gids Proportionaliteit).

PDF icon 160512_-_advies_93-95_-.pdf  [227.4 KB]

Advies 286: Is de gunningssystematiek in strijd met artikelen 114 en 115 Aw 2012? Is bij een wijziging publicatie van een rectificatie vereist?

Publicatiedatum: 20/05/2016

Aangezien er geen aantoonbare redenen zijn waarom weging niet mogelijk zou zijn, had het relatieve gewicht van elk gunningscriterium moeten worden uitgedrukt door middel van een passend verschil tussen minimum en maximum. Ook is in strijd met de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU geen synthetische wijze van beoordeling toegepast. Dit houdt in dat de gunningscriteria allen tezamen op enige wijze worden samengevoegd tot één totaalscore die de rangorde bepaalt. Ook stelt het beoordelingsmodel in strijd met art. 115 Aw 2012 niet een rangorde van alle inschrijvingen vast.

PDF icon 151020_-_advies_286_-.pdf  [308.2 KB]

Advies 237: Disproportionele omzeteis?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Het hanteren van de omzeteis is te generiek gemotiveerd in het licht van artikel 2.90 lid 3 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit. Deze motivering kan overigens nog in de Nota van Inlichtingen worden gegeven.

PDF icon 150609_-_advies_237_-.pdf  [104.61 KB]

Advies 297: Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben? Wanneer is het uitsluiten van verbonden ondernemingen bij een aanbesteding toegestaan? Moet de looptijd van de afzonderlijke opdrachten samenvallen met de looptijd van de raamovereenkomst?

PDF icon 151123_-_advies_297_-_.pdf  [424.49 KB]

Advies 232: Leidt het toestaan van het dubbele verdienmodel tot ongelijke behandeling of disproportionele eisen? Belangenverstrengeling?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor brokerdiensten (2B-diensten). Het toestaan van het dubbele verdienmodel maakt de eisen niet disproportioneel (art. 1.16 Aw 2012). Ongelijkheid tussen ondernemingen die het dubbele verdienmodel hanteren en ondernemingen die dat niet doen, vloeit voort uit een vrije keuze die de ondernemingen hebben gemaakt en is dus niet door de aanbestedende dienst veroorzaakt (art. 1.15 Aw 2012).

PDF icon 151005_-_advies_232_-.pdf  [128.8 KB]

Pagina's