Behandelde klachten

Advies 246: Hoe kun je omgaan met EMVI bij een STABU-bestek?

Publicatiedatum: 12/02/2016

Kun je als later toegevoegde inschrijver nog bezwaar maken tegen de partijen die in eerste instantie geselecteerd waren? Is er een grenswaarde te bepalen bij een STABU-bestek, beneden welke waarde er niet meer sprake is van EMVI, maar (de facto) van laagste prijs?

PDF icon 151005_-_advies_246_-.pdf  [250.73 KB]

Advies 256: Wat is de verhouding tussen voorschrift 3.5D en 3.9C van de Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 12/02/2016

Als een aanbestedende dienst paritaire voorwaarden toepast, moeten deze dan nog op proportionaliteit getoetst worden? Kan de motivering van de aanbestedende dienst om af te wijken van 3.5D in dit geval de afwijking (het vragen van een bankgarantie van 10%) dragen?

PDF icon 150813_-_advies_256_-.pdf  [162.46 KB]

Advies 255: Aanbestedingsplichtige opdrachten of inbestedingen?

Publicatiedatum: 26/01/2016

Beklaagde (een Ministerie) verleent rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan door haarzelf opgerichte Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO). In een dergelijk geval is sprake van “zuiver inbesteden”. Klacht dat sprake zou zijn van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht is daarom ongegrond. Geen klacht ingediend tegen andere Ministeries die eveneens voornemens zijn rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan RSO te verlenen. Commissie kan een dergelijke klacht daarom niet in behandeling nemen.

PDF icon 151217_-_advies_255_-.pdf  [183.26 KB]

Advies 99: Een aanbestedende dienst mag weigeren vragen te beantwoorden die na het verstrijken van de daarvoor vastgestelde termijn worden gesteld. Had, gezien het grote aantal vragen, de aanbestedende dienst die termijn moeten verlengen?

Publicatiedatum: 19/11/2015

Hoewel de sluitingsdatum voor de ontvangst van de inschrijvingen tweemaal is verzet, is de oorspronkelijk gestelde, uiterste termijn voor het stellen van vragen gehandhaafd. De aanbestedende dienst had er op bedacht moeten zijn dat haar antwoorden op een grote hoeveelheid vragen nieuwe vragen bij inschrijvers zouden kunnen oproepen. Het had dan ook op de weg van de aanbestedende dienst gelegen om (ook) de uiterste termijn voor het stellen van vragen te verzetten.

PDF icon 150409_-_advies_99_-.pdf  [79.38 KB]

Advies 78: Is de toepassing van het (sub)gunningscriterium “duurzaamheid” en de motivering van de gunningsbeslissing in overeenstemming met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 19/11/2015

Is de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk gemotiveerd dat het voor de afgewezen inschrijver mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen, en is voldaan aan art. 1.9 en 2.130 Aw 2012? Tot hoever moet een aanbestedende dienst gaan bij het opnemen van alle relevante redenen voor de gunning in de mededeling van de gunningsbeslissing, en is daaraan in casu voldaan? Is transparant gehandeld conform art. 1.9 Aw 2012 in die zin dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk was wat van hem werd verwacht?

PDF icon 150921_-_advies_78_-.pdf  [168.29 KB]

Advies 109: Is de wijziging van de samenstelling van de beoordelingscommissie gedurende de aanbesteding in strijd met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Dient een aanbestedende dienst bij het toepassen van een meervoudig onderhandse procedure eveneens het transparantiebeginsel toe te passen? Is het wijzigen van de samenstelling van een beoordelingscommissie vóór het houden van de presentaties, doch na ontvangst van de inschrijvingen in strijd met het transparantiebeginsel? Mag een aanbestedende dienst bij het inrichten van de kwalitatieve gunningscriteria de inschrijvers enige vrijheid laten om hun inventiviteit te tonen, en wat is de grens daaraan?

PDF icon 150816_-_advies_109_-.pdf  [202.42 KB]

Advies 161: Is het verplicht om een nader gedetailleerde beoordelingsmatrix vóór het sluiten van de inschrijftermijn bekend te maken?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Rust ook bij een meervoudige onderhandse procedure op een aanbestedende dienst de verplichting om een nader gedetailleerde beoordelingsmatrix vóór het indienen van de inschrijvingen bekend te maken? Hoe dient in deze aanbestedingsprocedure de betekenis van het woord "wanneer" uitgelegd te worden? Is sprake van een onduidelijk of onjuist toegepast (sub)gunningscriterium?

PDF icon 150305_-_advies_161_-.pdf  [272.64 KB]

Advies 202: Is een gesprek voorafgaand aan de gunningsbeslissing in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Is gehandeld in strijd met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om voorafgaande aan de mededeling van de gunningsbeslissing een gesprek te hebben met de winnende inschrijver? Heeft de aanbestedende dienst aan zijn verplichtingen voldaan met betrekking tot het hanteren van transparante gunningscriteria, het correct toepassen van het beoordelingsmodel en het geven van een deugdelijke motivering van de gunningsbeslissing?

PDF icon 150305_-_advies_202_-.pdf  [131.83 KB]

Advies 222: Moet een aanbestedende dienst ook bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) transparantie betrachten? En zo ja, wat houdt dat dat in?

Publicatiedatum: 13/10/2015

Aanbesteding via een marktplaats. De Commissie bevestigt haar eerdere adviezen (waaronder 147) dat op een aanbestedende dienst die een opdracht aanbesteedt met gebruikmaking van de meervoudige onderhandse procedure op basis van afdeling 1.2.4 Aw 2012, een transparantieverplichting rust, die voortvloeit uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de precontractuele maatstaven van redelijkheid en billijkheid. De gunningssystematiek en mededeling van de gunning worden getoetst aan deze verplichting.

PDF icon 150808_-_advies_222_-.pdf  [114.67 KB]

Advies 89: In hoeverre is herstel van een gebrek in de inschrijving bij een meervoudig onderhandse procedure (marktplaats) toegestaan?

Publicatiedatum: 13/10/2015

Aanbesteding via een marktplaats. De Commissie stelt vast dat de toegepaste aanbestedingsprocedure (via een marktplaats) te beschouwen is als een meervoudig onderhandse procedure. Inschrijver heeft niet voldaan aan een van de knockout eisen. Is het de aanbestedende dienst toegestaan om de mogelijkheid tot herstel te bieden?

PDF icon 150810_-_advies_89_-.pdf  [99.15 KB]

Pagina's