Behandelde klachten

Advies 297: Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben?

Publicatiedatum: 13/05/2016

Is sprake van oneigenlijk gebruik van het instrument van de raamovereenkomst? Is de aanbesteding toegesneden op de (4) partijen die een netwerkvergunning hebben? Wanneer is het uitsluiten van verbonden ondernemingen bij een aanbesteding toegestaan? Moet de looptijd van de afzonderlijke opdrachten samenvallen met de looptijd van de raamovereenkomst?

PDF icon 151123_-_advies_297_-_.pdf  [424.49 KB]

Advies 312: Is het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium proportioneel?

Publicatiedatum: 21/04/2016

Of het vragen van combinaties van kerncompetenties bij één referentiewerk als selectiecriterium zinvol en dus toelaatbaar is in de zin dat er geen sprake is van een disproportionele stapeling van kerncompetenties, zijn van belang de omstandigheden van het geval en of er sprake is van een zodanige samenhang van die kerncompetenties in het kader van de aanbestede opdracht dat het kunnen beschikken door een inschrijver  over een combinatie van competenties ontleend aan één referentiewerk een grotere mate van geschiktheid oplevert.

PDF icon 151217_-_advies_312_-.pdf  [169.61 KB]

Advies 331: Afwijking van paritair opgestelde voorwaarden? Adequate risico-allocatie? Ongelimiteerde schadevergoedingsverbintenis? Afwijking voldoende gemotiveerd?

Publicatiedatum: 21/04/2016

Toepassen van „eigen” contractvoorwaarden niet in strijd met Voorschrift 3.9 C Gids Proportionaliteit; RVOI 2001 weliswaar paritair opgestelde voorwaarden, maar brancheverenigingen hebben de bedoeling gehad de niet paritair opgestelde DNR daarvoor in de plaats te stellen.
Geen strijd met Voorschrift 3.9 A Gids Proportionaliteit ; in contractvoorwaarden voorziene risicoallocatie sluit aan bij het Burgerlijk Wetboek.

PDF icon 160429_-_advies_331_herstelversie_-.pdf  [195.39 KB]

Advies 285: In welk stadium van de aanbestedingsprocedure moet de keuze voor de looptijd van de raamovereenkomst bekend worden gemaakt?

Publicatiedatum: 21/04/2016

De keuze voor de looptijd en de motivering daarvoor dient in de aankondiging dan wel in het beschrijvend document respectievelijk de selectieleidraad te worden opgenomen.

PDF icon 160311_-_advies_285_-_.pdf  [166.32 KB]

Advies 298: Instelling van een dynamisch aankoopsysteem met toepassing van de nationale openbare procedure. Had Europees aanbesteed moeten worden?

Publicatiedatum: 07/04/2016

De waarde van het aankoopsysteem ligt duidelijk hoger dan het drempelbedrag. Beklaagde had het instellen van het dynamisch aankoopsysteem Europees moeten aanbesteden.

PDF icon 160304_-_advies_298_-_.pdf  [148.1 KB]

Advies 288: Marktplaats te kwalificeren als meervoudig onderhandse procedure? Lichtere eisen dan bij een Europese procedure?

Publicatiedatum: 24/03/2016

Nee, de plicht een opschortende termijn in acht te nemen en de plicht de gunningsbeslissing te motiveren gelden evenzeer. Geen sprake van wijziging van de gunningscriteria tijdens de procedure.

PDF icon 160211_-_advies_288_-_.pdf  [146.23 KB]

Advies 293: Verwijzing naar een bepaald fabricaat toegestaan?

Publicatiedatum: 24/03/2016

Gewenste zekerheid had ook door minder vergaande maatregel kunnen worden bereikt. Als al terecht zou kunnen worden verwezen naar een bepaald fabricaat, dan is dat alleen toegestaan onder vermelding van de woorden “of gelijkwaardig”. Door naast het voorgeschreven fabricaat ook de levering van een alternatief voor te schrijven, is het voor potentiële inschrijvers onmogelijk gemaakt alléén alternatieve producten aan te bieden. Beklaagde’s veronderstelling dat zij ook een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking had kunnen organiseren, is onjuist.

PDF icon 151204_-_advies_293_-.pdf  [506.81 KB]

Advies 229 | Outsourcing: is verplichte overname van productiemiddelen toegestaan?

Publicatiedatum: 18/03/2016

In welke gevallen staat de verplichte overname van winterdienstmaterieel in redelijke verhouding tot de opdracht tot gladheidsbestrijding. Toetsing aan zes relevante feiten en omstandigheden. Het vervangen van een eis door de formulering dat inschrijvers “naar eigen inzicht invulling [hier] aan zullen [moeten] geven” is in strijd met de verplichting eisen zodanig te formuleren dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

PDF icon 150507_-_advies_229_-.pdf  [117.91 KB]

Advies 207: Mag beklaagde eisen dat inschrijvers referentieopdrachten overleggen die op onderdelen gelijk zijn aan de aanbestede opdracht?

Publicatiedatum: 11/03/2016

Beklaagde lijkt, bij de vaststelling van de kerncompetenties, deze ten onrechte niet “vertaald” te hebben in referentie-eisen op een hoger abstractieniveau, maar de letterlijke tekst van de kerncompetenties te hebben gehanteerd als referentie-eisen. Bovendien zijn niet alle geformuleerde competenties als kerncompetenties aan te merken.

PDF icon 150430_-_advies_207_-_.pdf  [172.02 KB]

Advies 208: Financiële ratio’s aan te merken als (proportionele) geschiktheidseisen.

Publicatiedatum: 11/03/2016

Door de gehanteerde ratio’s duidelijk te definiëren en daarbij gemiddelde percentages te hanteren die gebruikelijk zijn, heeft beklaagde geen disproportionele eisen gesteld. Enige mate van subjectiviteit bij de beoordeling van een kwalitatief gunningscriterium is onvermijdelijk. Niet ingekaderde gunningscriteria laten zowel de inschrijvers als beklaagde een grote mate van vrijheid. Een percentage van maximaal 20% van de op basis van dergelijke gunningscriteria te verdienen punten is in de regel toelaatbaar.

PDF icon 150629_-_advies_208_-.pdf  [415.06 KB]

Pagina's