Behandelde klachten

Advies 217: Eisen die (ex art. 2.53 lid 1 Aw) gelden t.a.v. een Nota van Inlichtingen: dienen deze ook bij een nationale procedure te worden toegepast? Publicatieplicht. Gelden de proportionaliteitseisen ook t.a.v. bewijsmiddelen?

Publicatiedatum: 04/03/2016

De regel dat de definitieve, (dynamische) Nota van Inlichtingen moet worden gepubliceerd, geldt ook bij een nationale procedure. Het vragen van een door de “huisbank” te verstrekken “continuïteitsverklaring” is niet proportioneel. Het daarbij toestaan van voorbehouden is strijdig met het transparantiebeginsel.

PDF icon 150731_-_advies_217_-.pdf  [167.89 KB]

Advies 271: Is bij een EMVI beoordeling loting toegestaan?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Het gunningsmodel is objectief en kan slechts op één manier geïnterpreteerd worden. Beklaagde heeft meerdere maatregelen genomen om irreëel biedgedrag tegen te gaan. Geen sprake van ongelijke behandeling van aanbieders. De rangorde bepaling in het kader van de EMVI beoordeling voorziet in de mogelijkheid de gunningsbeslissing niet te baseren op een vergelijkende beoordeling van de inschrijvingen maar op de uitkomst van een loting. Dat is in strijd met de artikelen 2.114 en 2.115 AW.

PDF icon 151008_-_advies_271_-.pdf  [364.55 KB]

Advies 265: Moeten referentieopdrachten gelijk of vergelijkbaar zijn?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Falend Grossmann verweer. Gevraagde referentieopdrachten hoeven niet gelijk te zijn aan maar moeten vergelijkbaar zijn met de aanbestede opdracht. De aanbestedingsstukken en nota van inlichtingen zijn voor meerderlei uitleg vatbaar en dus niet zodanig geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

PDF icon 150925_-_advies_265_-.pdf  [174.45 KB]

Advies 228: Afwijkingen op de UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst: hoever strekt de motiveringsplicht?

Publicatiedatum: 19/02/2016

Aan de motiveringsplicht t.a.v. het niet integraal toepassen van de paritair voorgestelde UAV-GC 2005 en de Model Basisovereenkomst kan niet worden ontkomen door inschrijvers in staat te stellen commentaar te leveren op de concept contractstukken.
Niet elke individuele afwijking hoeft te worden gemotiveerd mits de afwijkingen gedragen worden door een generieke motivering. Eisen aan een goede motivering en afweging van afwijkingen. Beoordeling van specifieke motiveringen van bepaalde afwijkingen.

PDF icon 150604_-_advies_228_-_.pdf  [220.84 KB]

Advies 246: Hoe kun je omgaan met EMVI bij een STABU-bestek?

Publicatiedatum: 12/02/2016

Kun je als later toegevoegde inschrijver nog bezwaar maken tegen de partijen die in eerste instantie geselecteerd waren? Is er een grenswaarde te bepalen bij een STABU-bestek, beneden welke waarde er niet meer sprake is van EMVI, maar (de facto) van laagste prijs?

PDF icon 151005_-_advies_246_-.pdf  [250.73 KB]

Advies 256: Wat is de verhouding tussen voorschrift 3.5D en 3.9C van de Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 12/02/2016

Als een aanbestedende dienst paritaire voorwaarden toepast, moeten deze dan nog op proportionaliteit getoetst worden? Kan de motivering van de aanbestedende dienst om af te wijken van 3.5D in dit geval de afwijking (het vragen van een bankgarantie van 10%) dragen?

PDF icon 150813_-_advies_256_-.pdf  [162.46 KB]

Advies 255: Aanbestedingsplichtige opdrachten of inbestedingen?

Publicatiedatum: 26/01/2016

Beklaagde (een Ministerie) verleent rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan door haarzelf opgerichte Rijks Schoonmaak Organisatie (RSO). In een dergelijk geval is sprake van “zuiver inbesteden”. Klacht dat sprake zou zijn van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht is daarom ongegrond. Geen klacht ingediend tegen andere Ministeries die eveneens voornemens zijn rechtstreeks schoonmaakopdrachten aan RSO te verlenen. Commissie kan een dergelijke klacht daarom niet in behandeling nemen.

PDF icon 151217_-_advies_255_-.pdf  [183.26 KB]

Advies 78: Is de toepassing van het (sub)gunningscriterium “duurzaamheid” en de motivering van de gunningsbeslissing in overeenstemming met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 19/11/2015

Is de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk gemotiveerd dat het voor de afgewezen inschrijver mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen, en is voldaan aan art. 1.9 en 2.130 Aw 2012? Tot hoever moet een aanbestedende dienst gaan bij het opnemen van alle relevante redenen voor de gunning in de mededeling van de gunningsbeslissing, en is daaraan in casu voldaan? Is transparant gehandeld conform art. 1.9 Aw 2012 in die zin dat het voor een kandidaat-inschrijver volstrekt duidelijk was wat van hem werd verwacht?

PDF icon 150921_-_advies_78_-.pdf  [168.29 KB]

Advies 99: Een aanbestedende dienst mag weigeren vragen te beantwoorden die na het verstrijken van de daarvoor vastgestelde termijn worden gesteld. Had, gezien het grote aantal vragen, de aanbestedende dienst die termijn moeten verlengen?

Publicatiedatum: 19/11/2015

Hoewel de sluitingsdatum voor de ontvangst van de inschrijvingen tweemaal is verzet, is de oorspronkelijk gestelde, uiterste termijn voor het stellen van vragen gehandhaafd. De aanbestedende dienst had er op bedacht moeten zijn dat haar antwoorden op een grote hoeveelheid vragen nieuwe vragen bij inschrijvers zouden kunnen oproepen. Het had dan ook op de weg van de aanbestedende dienst gelegen om (ook) de uiterste termijn voor het stellen van vragen te verzetten.

PDF icon 150409_-_advies_99_-.pdf  [79.38 KB]

Advies 109: Is de wijziging van de samenstelling van de beoordelingscommissie gedurende de aanbesteding in strijd met het transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 23/10/2015

Dient een aanbestedende dienst bij het toepassen van een meervoudig onderhandse procedure eveneens het transparantiebeginsel toe te passen? Is het wijzigen van de samenstelling van een beoordelingscommissie vóór het houden van de presentaties, doch na ontvangst van de inschrijvingen in strijd met het transparantiebeginsel? Mag een aanbestedende dienst bij het inrichten van de kwalitatieve gunningscriteria de inschrijvers enige vrijheid laten om hun inventiviteit te tonen, en wat is de grens daaraan?

PDF icon 150816_-_advies_109_-.pdf  [202.42 KB]

Pagina's