Behandelde klachten

Advies 198: Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012?

Publicatiedatum: 13/04/2015

Dienstonderdeel van een Ministerie maakt afspraak met dienstonderdeel van een ander Ministerie voor het laten digitaliseren van archiefmateriaal. Is hier sprake van een situatie van inbesteden of van onderhands gunnen van een aanbestedingsplichtige opdracht in strijd met de Aw 2012?

PDF icon 150320_-_advies_198_-.pdf  [126.4 KB]

Advies 83: Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?

Publicatiedatum: 17/03/2015

Openbaar nationale aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor vertaaldiensten. IIB dienst en gebondenheid aan algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Gunning op EMVI waarbij criteria zijn toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Strijd met Aw 2012? Is sprake van (i) effectieve mededinging, (ii) concurrentievervalsing en van (iii) een irreële of manipulatieve inschrijving?

PDF icon 140618_-_advies_83_-.pdf  [134.46 KB]

Advies 182: Onnodige samenvoeging bij overheidsopdrachten van vervoersdiensten voor verschillende doelgroepen?

Publicatiedatum: 09/03/2015

Samenvoeging van collectief aanvullend vervoer en woon/werkverkeer-vervoer in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. Is sprake van onnodige samenvoeging van opdrachten in de zin van art. 1.5 lid 1 Aw 2012? Motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012 voldoende nageleefd? Is de aanbestedingsprocedure zodanig ingericht dat slechts de huidige vervoerder een verantwoorde inschrijving kan doen?

PDF icon 150112_-_advies_182_-.pdf  [149.05 KB]

Advies 140: Bevoordeling zittende leverancier? Beoordelingsvrijheid ten koste van voldoende transparant beoordelingskader?

Publicatiedatum: 09/03/2015

Is het criterium “mate van gelijkheid aan bestaande inwerpzuil” in strijd met de in art. 1.8 Aw 2012 omschreven verplichting om ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze te behandelen vanwege vermeende bevoordeling zittende leverancier? Te grote beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst ten koste van een voldoende transparant beoordelingskader?

PDF icon 1409012_-_advies140_-.pdf  [182.41 KB]

Advies 155: Hoe kan bij de beoordeling afwijken van de inschrijvingsleidraad hersteld worden?

Publicatiedatum: 25/02/2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is afgeweken van hetgeen is bepaald in de inschrijvingsleidraad. Hoe kan dit worden hersteld? Door herbeoordeling?

PDF icon 141114_-_advies_155_-.pdf  [114.99 KB]

Advies 147: Commissie bevoegd? Is er een plicht tot bekendmaking van de verhouding prijs-kwaliteit bij de meervoudige onderhandse procedure? Inschrijver voldoende proactief?

Publicatiedatum: 25/02/2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Kan de Commissie de klacht in behandeling nemen in het geval dat niet vast staat dat de aanbesteder een aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 is maar de aanbesteder heeft verklaard zich gebonden te achten aan de Aw 2012? Moet bij toepassing van de EMVI criteria de verhouding prijs-kwaliteit vooraf kenbaar worden gemaakt, ook al is dit niet expliciet in afdeling 1.2.4 Aw 2012 vermeld? Was de inschrijver (voldoende) proactief?

PDF icon 141009_-_advies_147_-.pdf  [169.15 KB]

Advies 124: Mag een selectieprocedure gewijzigd worden na indiening van de aanmeldingen?

Publicatiedatum: 17/02/2015

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Is het toegestaan om de selectie-lotingsprocedure te wijzigen als de aanmeldingen van gegadigden al zijn ontvangen? Hoewel de klacht gegrond is, kan deze kan geen effect hebben nu klager’s belangen materieel niet zijn geschaad (artikel 1.8 en 1.9 Aw 2012, Hoofdstuk 2 Aw 2012, Gids proportionaliteit).

PDF icon 140819_-_advies_124_-.pdf  [108.88 KB]

Advies 82: Mag de aanbestedende dienst een 3e mogelijkheid openstellen voor indienen van inschrijvingen, naast de 2 mogelijkheden genoemd in de aanbestedingsstukken?

Publicatiedatum: 17/02/2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst bepaalt twee wijzen van indiening van de inschrijving. Is het openstellen van een derde wijze, lopende de procedure, in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Artikel 2.107 Aanbestedingswet 2012. Door die derde mogelijkheid fysiek niet effectief te begrenzen wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid en het transparantiebeginsel.

PDF icon 140410_-_advies_82_-.pdf  [109.75 KB]

Advies 125: Samenvoeging onnodig, Aanbestedingswet 2012? Als de samenvoeging gemotiveerd is, is er dan nog plicht tot motivering waarom er niet is opgedeeld in percelen?

Publicatiedatum: 02/02/2015

Is samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten, die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, “onnodig” in de zin van art. 1.5 lid 1 Aw 2012? Wanneer in zo’n geval de motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012 voldoende is nageleefd, moet dan alsnog op grond van art. 1.5 lid 3 Aw 2012 worden gemotiveerd waarom het opdelen van de opdracht in percelen “niet passend” is?

PDF icon 140722_-_advies_125_-.pdf  [136.68 KB]

Advies 159: Is de motiveringsplicht voldoende nageleefd bij samenvoeging van niet-gelijksoortige opdrachten met een zeer hoge geraamde waarde?

Publicatiedatum: 30/01/2015

Samenvoeging van niet-gelijksoortige opdrachten met een zeer hoge geraamde waarde van meerdere aanbestedende diensten onnodig in de zin van art. 1.5 lid Aw 2012? Motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012 voldoende nageleefd?

PDF icon 141203_-_advies_159_-.pdf  [213.66 KB]

Pagina's