Behandelde klachten

Advies 157: Was uit de selectieleidraad voldoende duidelijk dat alle deelnemers in een combinatie het benodigde kwaliteitsborgingcertificaat moesten overleggen op aanvraag van de aanbestedende dienst?

Publicatiedatum: 13/07/2015

Klager en aanbestedende dienst verschillen van mening over de lezing van de selectieleidraad. Toetsing aan de norm of de eisen in de aanbestedingsdocumenten zodanig zijn geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren.

PDF icon 141027_-_advies_157_-.pdf  [149.7 KB]

Advies 156: Voldoet de winnende inschrijver wel aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen?

Publicatiedatum: 13/07/2015

Klager is er niet van overtuigd dat winnende inschrijver de vereiste licentie heeft. Misverstand mede veroorzaakt door verwarrende informatie, gegeven door aanbestedende dienst.

PDF icon 161014_-_advies_156_-.pdf  [82.34 KB]

Advies 58: Mag een aanbestedende dienst beslissingen nemen die ten nadele van de winnende inschrijver zijn, zonder deze tijdig te informeren?

Publicatiedatum: 22/06/2015

Meervoudig onderhandse aanbesteding van werken. Mag een aanbestedende dienst naar aanleiding van een gesprek met een afgewezen inschrijver het oordeel van de beoordelingscommissie alsnog onterecht verklaren en opnieuw beoordelen zonder de andere inschrijvers te informeren? Mag de aanbestedende dienst voor één afgewezen inschrijver de bezwaartermijn verlengen? Mag de aanbestedende dienst weigeren de bezwaartermijn te verlengen na herbeoordeling en gewijzigde gunningsbeslissing?

PDF icon 150414_-_advies_58_-.pdf  [259.14 KB]

Advies 150: Is er ten onrechte niet aanbesteed?

Publicatiedatum: 22/06/2015

Aanbestedende dienst koopt grond met bijbehorende gebouwen. Had renovatie van de gebouwen aanbesteed moeten worden? Onvoldoende informatie voor beoordeling van de klacht. Beklaagde – een zelfstandig bestuursorgaan- is meerdere malen om informatie gevraagd maar heeft niet of nauwelijks inhoudelijk gereageerd. Onbegrip voor het getoonde gebrek aan transparantie.

PDF icon 150409_-_advies_150_-.pdf  [64.47 KB]

Advies 210: Is de bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure juist uitgeoefend, ondanks een fout van de aanbestedende dienst?

Publicatiedatum: 08/06/2015

Heeft de aanbestedende dienst in de gegeven omstandigheden en gelet op de bestaande regelgeving zijn bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure juist uitgeoefend? Wordt met het enkele feit dat een aanbestedende dienst slechts één inschrijving heeft ontvangen, reeds de vaststelling gerechtvaardigd dat het concurrentieniveau zodanig laag was dat de aanbestedende dienst zijn bevoegdheid tot het beëindigen van de aanbestedingsprocedure kan uitoefenen zonder daarmee afbreuk te doen aan de algemene beginselen die een aanbestedingsprocedure beheersen?

PDF icon 150403_-_advies_210_-.pdf  [97.51 KB]

Advies 153: Is bij heraanbesteding van een opdracht wijziging van toegestane werkwijzen voldoende om van een wezenlijke wijziging te spreken?

Publicatiedatum: 08/06/2015

Is heraanbesteding rechtmatig? Is sprake van een ernstig procedureel gebrek in de oorspronkelijke procedure? Is wijziging van toegestane werkwijzen voldoende om van een wezenlijke wijziging te spreken?

PDF icon 150122_-_advies_153_-.pdf  [152.95 KB]

Advies 57: Is inschrijver terecht uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure?

Publicatiedatum: 08/06/2015

Is inschrijver terecht uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure nadat hij geen geldige inschrijving kon doen als gevolg van het invoeren van een onjuist telefoonnummer in TenderNed? Is het besluit tot uitsluiting disproportioneel?

PDF icon 150410_-_advies_57_-.pdf  [92.28 KB]

Advies 211: Bestaat de mogelijkheid om vrije en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken te beperken?

Publicatiedatum: 08/06/2015

In hoeverre bestaat bij het uitvoeren van een Europese openbare procedure de mogelijkheid tot het maken van een uitzondering op de verplichting van een aanbestedende dienst om vrije en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken te bieden?

PDF icon 150323_-_advies_211_-.pdf  [174.1 KB]

Advies 52: Zijn de voorschriften (3.5F en 3.5G) van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing op selectiecriteria? Wanneer moeten EMVI criteria bij de nationale niet-openbare procedure onder het ARW bekend worden gemaakt?

Publicatiedatum: 08/06/2015

Zijn de voorschriften (3.5F en 3.5G) van de Gids Proportionaliteit ook van toepassing op selectiecriteria? Is er sprake van stapeling van kerncompetenties? Dient een afwijking van een aanbeveling in de toelichting van de Gids gemotiveerd te worden? Is uitgaan van het principe “meer is slechter” in strijd met de Gids? Is het bezwaarlijk dat het lastig of zelfs onmogelijk is om de maximale score te behalen op een subcriterium? Wanneer moeten EMVI criteria bij een nationale niet-openbare procedure onder het ARW 2012 bekend worden gemaakt?

PDF icon 150122_-_advies_52_-.pdf  [319.19 KB]

Advies 111: Wie moet (on)geoorloofde belangenverstrengeling tussen aanbestedende dienst en een van de inschrijvers aannemelijk maken?

Publicatiedatum: 28/04/2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor vogeltellingen. Als een door de aanbestedende dienst betrokken beoordelaar op de vrijwilligerslijst staat van een onderneming die inschrijft, zal de onderneming die stelt dat daarmee sprake is van ongeoorloofde belangenverstrengeling voldoende aannemelijk moeten maken dat de eerlijke mededinging tussen de inschrijvers door toedoen van die beoordelaar ten faveure van de winnende inschrijver is beïnvloed. Het enkel uiten van vermoedens is onvoldoende om die conclusie te kunnen trekken.

PDF icon 140715_-_advies_111_-.pdf  [89.6 KB]

Pagina's