Behandelde klachten

Advies 166: Social return-voorwaarden bij een leveringsopdracht in beginsel niet proportioneel vanwege lage arbeidscomponent. Uitzondering mogelijk?

Publicatiedatum: 19/01/2015

Social return-voorwaarden bij de aanbesteding van een opdracht voor leveringen in beginsel niet proportioneel vanwege lage arbeidscomponent van een dergelijke opdracht. Uitzondering op dit beginsel is mogelijk, mits voldoende gemotiveerd. Gezichtspunten die bij motivering in acht dienen te worden genomen. Gestelde voorwaarden tevens discriminatoir? Art. 1.10 en 2.80 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit.

PDF icon 141128_-_advies_166_-.pdf  [139.12 KB]

Advies 154: Kan aanbestedende dienst aan Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit voldoen door bepalingen uit Model VNG over te nemen?

Publicatiedatum: 19/01/2015

Voldoen algemene voorwaarden van aanbestedende dienst aan Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit? Kan aanbestedende dienst aan dat Voorschrift voldoen door bepalingen uit Model VNG over te nemen?

PDF icon 141009_-_advies_154_-.pdf  [150.9 KB]

Advies 142: Heraanbesteding? Wezenlijke wijziging? Is wijziging van het relatieve gewicht van de gunningcriteria een wezenlijke wijziging?

Publicatiedatum: 19/01/2015

Heraanbesteding van dezelfde opdracht? Kan wezenlijke wijziging van de opdracht achterwege blijven omdat eerste aanbesteding is gestrand wegens een ernstig procedureel gebrek? Is er sprake van een wezenlijke wijziging wanneer het relatieve gewicht van de gunningscriteria is gewijzigd? Strijd met motiveringsplicht van art. 1.5 lid 3 Aw 2012?

PDF icon 140918_-_advies_142_-.pdf  [301.32 KB]

Advies 121: Is sprake van een uitbreiding van de precontractuele waarschuwingsplicht en is dat toelaatbaar?

Publicatiedatum: 04/11/2014

Nationale openbare aanbestedingsprocedure. Kan van inschrijvers gevraagd worden een opgave te doen van onvoorziene gebeurtenissen (in de zin van: onvoorziene omstandigheden)? Staat dit (sub-) gunningscriterium in een redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht? Wordt door de te nemen beheersmaatregelen voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen, afgeweken van de risicoverdeling zoals die is opgenomen in de toepasselijke UAV 2012 en Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit? Werkt dat onnodig kostenverhogend?

PDF icon 140820_-_advies_121_-.pdf  [136.82 KB]

Advies 86: Bevat de motivering van de gunningsbeslissing de relevante redenen?

Publicatiedatum: 04/11/2014

Europese openbare aanbesteding voor levering en onderhoud. Voldoet de motivering van de gunningsbeslissing aan het vereiste dat deze de relevante redenen van de gunningsbeslissing  bevat, waaronder -in elk geval- de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving en zijn die op een zodanige wijze beschreven dat de afgewezen inschrijver  kan vaststellen waarom zijn inschrijving niet als winnend is beoordeeld? (2.130 Aw 2012, 2.138 sub c en d AW 2012).

PDF icon 140403_-_advies_86_-.pdf  [166.02 KB]

Advies 105: Is het in de nota van inlichtingen gewijzigde boetebeding disproportioneel?

Publicatiedatum: 20/10/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot netwerkbeheer en levering van hardware. Is het in de nota van inlichtingen gewijzigde boetebeding disproportioneel (art. 1.10 lid 1 sub h Aw 2012)? Vraag kan niet worden beantwoord omdat duidelijke definitie van begrip “leveringsbetrouwbaarheid” ontbreekt in de aanbestedingsstukken. Heeft klager een (voldoende) proactieve houding aangenomen door pas tien dagen na het verschijnen van de nota van inlichtingen bezwaar te maken tegen het mogelijk disproportionele karakter van het gewijzigde boetebeding?

PDF icon 140613_-_advies_105_-.pdf  [111.99 KB]

Advies 97: UAV-GC en gevolgen niet tijdig verkrijgen vergunning

Publicatiedatum: 20/10/2014

Europese openbare procedure met betrekking tot de vervanging van kunstwerken. Is de door de aanbestedende dienst opgegeven 'voorlopige' datum van onherroepelijkheid van het Tracébesluit voldoende duidelijk om een passende aanbieding te kunnen doen? Is de bepaling die inhoudt dat (in afwijking van de UAV-GC 2005) de gevolgen van het niet tijdig verkrijgen van een vergunning voor een beperkte periode voor rekening van de opdrachtnemer komen in strijd met Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit?

PDF icon 140522_-_advies_97_-.pdf  [84.87 KB]

Advies 102: Moet aanbestedende dienst termijnen aanpassen bij storing TenderNed?

Publicatiedatum: 23/09/2014

Nationale openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een leerlingvolgsysteem. Is een aanbestedende dienst verplicht de inschrijvingstermijn te verlengen indien inschrijven binnen de uiterste termijn via het elektronische systeem (TenderNed) ten gevolge van een storing niet lukt.  (artikel 2:109 Aw 2012)?

PDF icon 140526_-_advies_102_-.pdf  [102.53 KB]

Advies 42: Zijn de contractsvoorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht proportioneel?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Zijn de voorwaarden van de overeenkomst, voor zover die betrekking hebben op de (beperking van) aansprakelijkheid en de daarmee verband houdende verzekeringsplicht, proportioneel te noemen? De aanbestedende dienst heeft rekening gehouden met wat in de branche gebruikelijk en verzekerbaar is. Art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub h Aanbestedingswet 2012. Voorschriften 3.9A t/m 3.9D Gids Proportionaliteit.

PDF icon 131224_-_advies_42_-.pdf  [112.23 KB]

Advies 117: Mogen ongelijksoortige opdrachten worden samengevoegd?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Is sprake van het onnodig samenvoegen van twee opdrachten in een geval waar het gaat om de levering van twee afzonderlijke, zelfstandig functionerende systemen? Dient de aanbestedende dienst te motiveren waarom opdeling in percelen van de (samengevoegde) opdracht niet passend wordt geacht? Gebruik CPV codes. Art. 1.5 en art. 2.62 lid 1 jo. lid 3.

PDF icon 140708_-_advies_117_-.pdf  [157.72 KB]

Pagina's