Behandelde klachten

Advies 94: Zijn scholen onder een koepelinstantie aanbestedingsplichtig?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Zijn de aanbestedende scholen die onder een "koepelinstantie" ressorteren, als zelfstandige aanbestedende diensten te beschouwen? Overtreedt de koepelinstantie het verbod de opdracht te splitsen met het oogmerk zich aan de toepassing van de Aw 2012 te onttrekken? Had de opdracht Europees moeten worden aanbesteed? Art. 1.5, art 2.14 en art 2.17 sub e Aw 2012.

PDF icon 140717_-_advies_94_-.pdf  [107.75 KB]

Advies 42: Zijn de contractsvoorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht proportioneel?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Zijn de voorwaarden van de overeenkomst, voor zover die betrekking hebben op de (beperking van) aansprakelijkheid en de daarmee verband houdende verzekeringsplicht, proportioneel te noemen? De aanbestedende dienst heeft rekening gehouden met wat in de branche gebruikelijk en verzekerbaar is. Art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub h Aanbestedingswet 2012. Voorschriften 3.9A t/m 3.9D Gids Proportionaliteit.

PDF icon 131224_-_advies_42_-.pdf  [112.23 KB]

Advies 29: Voor wie komt het risico van te late indiening van volledige toelichting op inschrijfstaat

Publicatiedatum: 14/08/2014

Europese openbare procedure voor het aangaan van een aantal raamovereenkomsten voor het onderhoud van elementenverharding. Is de inschrijfstaat onvolledig? Onvolkomenheid die zich leent voor herstel? Voor wie komt het risico van te late indiening van een volledige toelichting? (Standaard RAW bepalingen 2010)

PDF icon 130821_-_advies_29_-.pdf  [101.39 KB]

Advies 63: Kan bij gunning op laagste prijs een plan van aanpak worden gevraagd?

Publicatiedatum: 04/08/2014

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. Kan bij gunning op laagste prijs de indiening van een plan van aanpak worden verlangd? (ARW 2012). In uitzonderlijke gevallen kunnen inschrijvingen gericht worden verbeterd of aangevuld, met name omdat deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits deze wijziging er niet toe leidt  dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Valt het aanvullen van de inschrijving met een Plan van Aanpak hieronder? (Art.

PDF icon 140303_-_advies_63_-.pdf  [94.68 KB]

Advies 34: Is het vragen van meer referenties voor één kerncompetentie voldoende gemotiveerd?

Publicatiedatum: 04/08/2014

Er mag één referentie per kerncompetentie worden gevraagd. Is de afwijking hiervan voldoende  gemotiveerd in de aanbestedingsstukken? Voorschrift  3.5 G. Proportionaliteits gids.

Kan een beroep worden gedaan op een referentieproject dat feitelijk is uitgevoerd door een onderaannemer?

PDF icon 131002_-_advies_34_-.pdf  [81.65 KB]

Advies 33: Is sprake van gunnen op EMVI of op laagste prijs?

Publicatiedatum: 04/08/2014

Europese niet-openbare procedure voor herontwikkeling en realisatie van een nieuwe locatie en huisvesting van een gemeentehuis. Verplichting tot hanteren van EMVI als gunningscriterium; in afwijking daarvan is gunning op laagste prijs toegestaan als dit wordt gemotiveerd. (Art. 2.114 Aw). Komt de (formele) keuze van de EMVI subgunningscriteria de facto neer op een (materiele) keuze voor de laagste prijs als gunningscriterium?

PDF icon 131111_-_advies_33_-.pdf  [107.29 KB]

Advies 70: Moeten gunningcriteria ook bij meervoudig onderhandse procedure proportioneel zijn?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Meervoudig onderhandse procedure voor een training in begrijpelijk schrijven en een ‘train-de- trainer’ opleiding. Geldt de verplichting voor een aanbestedende dienst om bij toepassing van het proportionaliteitsbeginsel tevens acht te slaan op de gunningscriteria ook bij een meervoudig onderhandse procedure? (Art. 1.16, 1.10 lid 2 sub f, 1.13 lid 2 sub f GP 3.5.5, Richtsnoer Leveringen en Diensten 5 en toelichting op richtsnoer 19 en 20).

PDF icon 140424_-_advies_70_-.pdf  [239.02 KB]

Advies 67: Is een aanbestedende dienst verplicht mogelijkheid tot herstel te bieden?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor onderhoudswerkzaamheden aan openbare verlichtingsinstallatie. Is sprake van een voor herstel vatbare fout indien klager hoeveelheden genoemd in de staat van fictieve hoeveelheden verkeerd overneemt in inschrijving? Zo ja, is de aanbestedende dienst dan verplicht mogelijkheid tot herstel te bieden? Abnormaal lage inschrijving? Onder welke voorwaarden kan aanbestedende dienst inschrijving afwijzen (art. 2.24 ARW 2012)? Beklaagde handelt in strijd met art.

PDF icon 140210_-_advies_67_-.pdf  [181.79 KB]

Advies 66: Mag een procedure worden afgebroken na mededeling van de gunningsbeslissing, maar vóór beoogde aanvaarding van de inschrijving?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Europese openbare procedure voor raamovereenkomsten met meerdere leveranciers voor de inzet van tijdelijk personeel. Is de aanbestedende dienst vanwege gebreken in de aanbestedingsprocedure gerechtigd de procedure te beëindigen na de mededeling van de gunningsbeslissing en vóór beoogde aanvaarding van de inschrijving? Beëindiging in beginsel toegestaan, tenzij dat op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de winnende inschrijver in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.

PDF icon 140228_-_advies_66_-.pdf  [95.7 KB]

Advies 56: Is de gestelde referentie eis proportioneel?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Europese Openbare Aanbesteding met betrekking tot een opdracht voor het uitvoeren van postdienstverlening. Beklaagde stelt als referentie-eis dat de opdrachtnemer gedurende tenminste één jaar poststukken moet hebben bezorgd met een volume van meer dan 1.000.000 poststukken per jaar en waarbij tenminste twee maal een zending van meer dan 90.000 stuks uitgevoerd werd. Is deze referentie-eis proportioneel? Art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub c Aw 2012; art. 2.90 lid 5 jo. 2.93 lid 1 sub b Aw 2012; Voorschrift 3.5 F van de Gids Proportionaliteit.

PDF icon 140120_-_advies_56_-.pdf  [83.52 KB]

Pagina's