Behandelde klachten

Advies 82: Mag de aanbestedende dienst een 3e mogelijkheid openstellen voor indienen van inschrijvingen, naast de 2 mogelijkheden genoemd in de aanbestedingsstukken?

Publicatiedatum: 17/02/2015

Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst bepaalt twee wijzen van indiening van de inschrijving. Is het openstellen van een derde wijze, lopende de procedure, in strijd met het gelijkheidsbeginsel? Artikel 2.107 Aanbestedingswet 2012. Door die derde mogelijkheid fysiek niet effectief te begrenzen wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid en het transparantiebeginsel.

PDF icon 140410_-_advies_82_-.pdf  [109.75 KB]

Advies 124: Mag een selectieprocedure gewijzigd worden na indiening van de aanmeldingen?

Publicatiedatum: 17/02/2015

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure. Is het toegestaan om de selectie-lotingsprocedure te wijzigen als de aanmeldingen van gegadigden al zijn ontvangen? Hoewel de klacht gegrond is, kan deze kan geen effect hebben nu klager’s belangen materieel niet zijn geschaad (artikel 1.8 en 1.9 Aw 2012, Hoofdstuk 2 Aw 2012, Gids proportionaliteit).

PDF icon 140819_-_advies_124_-.pdf  [108.88 KB]

Advies 125: Samenvoeging onnodig, Aanbestedingswet 2012? Als de samenvoeging gemotiveerd is, is er dan nog plicht tot motivering waarom er niet is opgedeeld in percelen?

Publicatiedatum: 02/02/2015

Is samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten, die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, “onnodig” in de zin van art. 1.5 lid 1 Aw 2012? Wanneer in zo’n geval de motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012 voldoende is nageleefd, moet dan alsnog op grond van art. 1.5 lid 3 Aw 2012 worden gemotiveerd waarom het opdelen van de opdracht in percelen “niet passend” is?

PDF icon 140722_-_advies_125_-.pdf  [136.68 KB]

Advies 159: Is de motiveringsplicht voldoende nageleefd bij samenvoeging van niet-gelijksoortige opdrachten met een zeer hoge geraamde waarde?

Publicatiedatum: 30/01/2015

Samenvoeging van niet-gelijksoortige opdrachten met een zeer hoge geraamde waarde van meerdere aanbestedende diensten onnodig in de zin van art. 1.5 lid Aw 2012? Motiveringsplicht van art. 1.5 lid 2 Aw 2012 voldoende nageleefd?

PDF icon 141203_-_advies_159_-.pdf  [213.66 KB]

Advies 154: Kan aanbestedende dienst aan Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit voldoen door bepalingen uit Model VNG over te nemen?

Publicatiedatum: 19/01/2015

Voldoen algemene voorwaarden van aanbestedende dienst aan Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit? Kan aanbestedende dienst aan dat Voorschrift voldoen door bepalingen uit Model VNG over te nemen?

PDF icon 141009_-_advies_154_-.pdf  [150.9 KB]

Advies 142: Heraanbesteding? Wezenlijke wijziging? Is wijziging van het relatieve gewicht van de gunningcriteria een wezenlijke wijziging?

Publicatiedatum: 19/01/2015

Heraanbesteding van dezelfde opdracht? Kan wezenlijke wijziging van de opdracht achterwege blijven omdat eerste aanbesteding is gestrand wegens een ernstig procedureel gebrek? Is er sprake van een wezenlijke wijziging wanneer het relatieve gewicht van de gunningscriteria is gewijzigd? Strijd met motiveringsplicht van art. 1.5 lid 3 Aw 2012?

PDF icon 140918_-_advies_142_-.pdf  [301.32 KB]

Advies 166: Social return-voorwaarden bij een leveringsopdracht in beginsel niet proportioneel vanwege lage arbeidscomponent. Uitzondering mogelijk?

Publicatiedatum: 19/01/2015

Social return-voorwaarden bij de aanbesteding van een opdracht voor leveringen in beginsel niet proportioneel vanwege lage arbeidscomponent van een dergelijke opdracht. Uitzondering op dit beginsel is mogelijk, mits voldoende gemotiveerd. Gezichtspunten die bij motivering in acht dienen te worden genomen. Gestelde voorwaarden tevens discriminatoir? Art. 1.10 en 2.80 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit.

PDF icon 141128_-_advies_166_-.pdf  [139.12 KB]

Advies 121: Is sprake van een uitbreiding van de precontractuele waarschuwingsplicht en is dat toelaatbaar?

Publicatiedatum: 04/11/2014

Nationale openbare aanbestedingsprocedure. Kan van inschrijvers gevraagd worden een opgave te doen van onvoorziene gebeurtenissen (in de zin van: onvoorziene omstandigheden)? Staat dit (sub-) gunningscriterium in een redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht? Wordt door de te nemen beheersmaatregelen voor rekening van de opdrachtnemer te laten komen, afgeweken van de risicoverdeling zoals die is opgenomen in de toepasselijke UAV 2012 en Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit? Werkt dat onnodig kostenverhogend?

PDF icon 140820_-_advies_121_-.pdf  [136.82 KB]

Advies 86: Bevat de motivering van de gunningsbeslissing de relevante redenen?

Publicatiedatum: 04/11/2014

Europese openbare aanbesteding voor levering en onderhoud. Voldoet de motivering van de gunningsbeslissing aan het vereiste dat deze de relevante redenen van de gunningsbeslissing  bevat, waaronder -in elk geval- de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving en zijn die op een zodanige wijze beschreven dat de afgewezen inschrijver  kan vaststellen waarom zijn inschrijving niet als winnend is beoordeeld? (2.130 Aw 2012, 2.138 sub c en d AW 2012).

PDF icon 140403_-_advies_86_-.pdf  [166.02 KB]

Advies 97: UAV-GC en gevolgen niet tijdig verkrijgen vergunning

Publicatiedatum: 20/10/2014

Europese openbare procedure met betrekking tot de vervanging van kunstwerken. Is de door de aanbestedende dienst opgegeven 'voorlopige' datum van onherroepelijkheid van het Tracébesluit voldoende duidelijk om een passende aanbieding te kunnen doen? Is de bepaling die inhoudt dat (in afwijking van de UAV-GC 2005) de gevolgen van het niet tijdig verkrijgen van een vergunning voor een beperkte periode voor rekening van de opdrachtnemer komen in strijd met Voorschrift 3.9A Gids Proportionaliteit?

PDF icon 140522_-_advies_97_-.pdf  [84.87 KB]

Pagina's