Behandelde klachten

Advies 81: Heeft de aanbestedende dienst de gunningcriteria voldoende duidelijk beschreven?

Publicatiedatum: 14/07/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren en exploiteren van wachthuisjes en informatiepanelen. Eisen en criteria en de wijze waarop deze gedurende de aanbestedingsprocedure zullen worden toegepast moeten in de aanbestedingsdocumenten zodanig worden geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren. Wat betekent dit voor de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende dienst met betrekking tot een kwalitatief gunningscriterium?

PDF icon 140317_-_advies_81_-.pdf  [151.48 KB]

Advies 98: Is een social return eis van 3% van de gefactureerde aanneemsom proportioneel?

Publicatiedatum: 14/07/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het vervangen van armaturen (straatverlichting). Leiden technische specificaties tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de openstelling van de opdracht voor mededinging (art. 2.4.1 ARW 2012)? Bijzondere voorwaarden die verband houden met sociale overwegingen (art. 2.80 Aw 2012). Is een social return-eis van 3% van de gefactureerde aanneemsom proportioneel (art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub h Aw 2012)?

PDF icon 140623_-_advies_98_-.pdf  [135.61 KB]

Advies 79: Wat betekenen artikelen 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 voor de beoordelingsvrijheid van een aanbestedende dienst?

Publicatiedatum: 14/07/2014

Europese openbare procedure voor het inzamelen van afval van kunststof verpakkingen. Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit art. 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 volgt dat een aanbestedende dienst objectieve, transparante en proportionele (sub) gunningscriteria dient te hanteren.

PDF icon 140512_-_advies_79_-.pdf  [102.68 KB]

Advies 23: Onduidelijkheid in de aanbestedingsstukken tijdig aangeven

Publicatiedatum: 14/04/2014

Openbare nationale aanbestedingsprocedure op basis van ARW 2012 voor het bouwen van een geluidbeperkende voorziening. Is het opnemen van een (negatieve) kortingspost in de inschrijvingsstaat toegestaan? Uitleg van de model inschrijvingsstaat. Beklaagde schiet te kort in verplichting om aanbestedingsdocumenten objectief duidelijk te formuleren. Klager had al vóór de inschrijving vragen moeten stellen over de toelaatbaarheid van het opnemen van een kortingspost in haar inschrijfstaat.

PDF icon 130808_-_advies_23_-.pdf  [63.04 KB]

Advies 30: Is gunningsbeslissing bij meervoudig onderhandse procedure voldoende gemotiveerd?

Publicatiedatum: 04/04/2014

Meervoudig onderhandse procedure met betrekking tot een opdracht voor de uitvoering van brandweertrainingen. Heeft beklaagde door een scorematrix zonder nadere toelichting over te leggen haar gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd (art. 1.15, tweede lid, Aw 2012)? Had beklaagde haar keuze voor toepassing van de meervoudig onderhandse procedure moeten motiveren jegens klager die tot inschrijving is uitgenodigd? Is sprake van een opdracht met een duidelijk grensoverschrijdend belang en had beklaagde daarom een passende mate van openbaarheid moeten betrachten?

PDF icon 131025_-_advies_30_-.pdf  [72 KB]

Advies 31: Is er sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang?

Publicatiedatum: 04/04/2014

Meervoudig onderhandse procedure met betrekking tot een opdracht voor de uitvoering van brandweertrainingen. Klager is een Duitse onderneming die niet voor deelname aan de procedure is uitgenodigd. Is sprake van een opdracht met een duidelijk grensoverschrijdend belang en had beklaagde daarom een passende mate van openbaarheid moeten betrachten? Art. 2.39 lid 3 en art. 2.29 lid 3 jo. art. 1.18 Aw 2012.

PDF icon 131015_-_advies_31_-.pdf  [133.59 KB]

Advies 28: Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 04/04/2014

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur. Is sprake van een klacht die door de Commissie in behandeling kan worden genomen? Heeft de klacht betrekking op het aanbestedingsbeleid van beklaagde? Is de klacht voldoende gemotiveerd? Valt het handelen van beklaagde buiten de werkingssfeer van de Aw 2012? Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit? Is sprake van strijd met art. 1.10, vierde lid, Aw 2012?

PDF icon 141025_-_advies_28_-.pdf  [95.94 KB]

Advies 84: Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?

Publicatiedatum: 17/03/2014

Openbaar nationale aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor vertaaldiensten. IIB dienst en gebondenheid aan algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Gunning op EMVI waarbij criteria zijn toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Strijd met Aw 2012? Is sprake van (i) effectieve mededinging, (ii) concurrentievervalsing en van (iii) een irreële of manipulatieve inschrijving?

PDF icon 140618_-_advies_84_-.pdf  [134.34 KB]

Advies 43: Is sprake van een onnodige samenvoeging bij het samenvoegen van twee ongelijksoortige opdrachten?

Publicatiedatum: 03/03/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van multifunctionals/printers en repro-werk en de daaraan gerelateerde dienstverlening. Art. 1.5 Aw 2012. Samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten? Is sprake van een “onnodige samenvoeging” (clusterverbod)? Is samenvoeging voldoende gemotiveerd? Is opdelen van opdracht in meerdere percelen “niet passend” (splitsingsgebod)? Is achterwege laten van opdelen in meerdere percelen voldoende gemotiveerd? Verhouding tussen art. 1.5, eerste en tweede lid, Aw 2012.

PDF icon 140123_-_advies_43_-.pdf  [95.85 KB]

Advies 53: Verhouding tussen art. 1.5, eerste lid, Aw 2012, en art. 1.5, tweede lid, Aw 2012

Publicatiedatum: 03/03/2014

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot het verrichten van diensten bestaande uit (dagelijks en periodiek) schoonmaakonderhoud, (periodiek) vloeronderhoud en (periodieke) glasbewassing van gebouwen. Art. 1.5 Aw 2012. Samenvoeging van geografische bepaalde gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst?Is opdelen van opdracht in meerdere percelen “niet passend” (splitsingsgebod)? Is achterwege laten van opdelen in meerdere percelen voldoende gemotiveerd? Verhouding tussen clusterverbod van art. 1.5, eerste lid, Aw 2012, en splitsingsgebod van art.

PDF icon 140124_-_advies_53_-.pdf  [135.78 KB]

Pagina's