Behandelde klachten

Advies 105: Is het in de nota van inlichtingen gewijzigde boetebeding disproportioneel?

Publicatiedatum: 20/10/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot netwerkbeheer en levering van hardware. Is het in de nota van inlichtingen gewijzigde boetebeding disproportioneel (art. 1.10 lid 1 sub h Aw 2012)? Vraag kan niet worden beantwoord omdat duidelijke definitie van begrip “leveringsbetrouwbaarheid” ontbreekt in de aanbestedingsstukken. Heeft klager een (voldoende) proactieve houding aangenomen door pas tien dagen na het verschijnen van de nota van inlichtingen bezwaar te maken tegen het mogelijk disproportionele karakter van het gewijzigde boetebeding?

PDF icon 140613_-_advies_105_-.pdf  [111.99 KB]

Advies 102: Moet aanbestedende dienst termijnen aanpassen bij storing TenderNed?

Publicatiedatum: 23/09/2014

Nationale openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een leerlingvolgsysteem. Is een aanbestedende dienst verplicht de inschrijvingstermijn te verlengen indien inschrijven binnen de uiterste termijn via het elektronische systeem (TenderNed) ten gevolge van een storing niet lukt.  (artikel 2:109 Aw 2012)?

PDF icon 140526_-_advies_102_-.pdf  [102.53 KB]

Advies 94: Zijn scholen onder een koepelinstantie aanbestedingsplichtig?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Zijn de aanbestedende scholen die onder een "koepelinstantie" ressorteren, als zelfstandige aanbestedende diensten te beschouwen? Overtreedt de koepelinstantie het verbod de opdracht te splitsen met het oogmerk zich aan de toepassing van de Aw 2012 te onttrekken? Had de opdracht Europees moeten worden aanbesteed? Art. 1.5, art 2.14 en art 2.17 sub e Aw 2012.

PDF icon 140717_-_advies_94_-.pdf  [107.75 KB]

Advies 42: Zijn de contractsvoorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht proportioneel?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Zijn de voorwaarden van de overeenkomst, voor zover die betrekking hebben op de (beperking van) aansprakelijkheid en de daarmee verband houdende verzekeringsplicht, proportioneel te noemen? De aanbestedende dienst heeft rekening gehouden met wat in de branche gebruikelijk en verzekerbaar is. Art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub h Aanbestedingswet 2012. Voorschriften 3.9A t/m 3.9D Gids Proportionaliteit.

PDF icon 131224_-_advies_42_-.pdf  [112.23 KB]

Advies 117: Mogen ongelijksoortige opdrachten worden samengevoegd?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Is sprake van het onnodig samenvoegen van twee opdrachten in een geval waar het gaat om de levering van twee afzonderlijke, zelfstandig functionerende systemen? Dient de aanbestedende dienst te motiveren waarom opdeling in percelen van de (samengevoegde) opdracht niet passend wordt geacht? Gebruik CPV codes. Art. 1.5 en art. 2.62 lid 1 jo. lid 3.

PDF icon 140708_-_advies_117_-.pdf  [157.72 KB]

Advies 40: Zijn de contractvoorwaarden voor zover deze betrekking hebben op de aansprakelijkheid en verzekeringsplicht proportioneel?

Publicatiedatum: 22/09/2014

Zijn de voorwaarden van de overeenkomst, voor zover die betrekking hebben op de (beperking van) aansprakelijkheid en de daarmee verband houdende verzekeringsplicht, proportioneel te noemen? De aanbestedende dienst heeft rekening gehouden met wat in de branche gebruikelijk en verzekerbaar is. Art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub h Aanbestedingswet 2012. Voorschriften 3.9A t/m 3.9D Gids Proportionaliteit.

PDF icon 131224_-_advies_40_-.pdf  [117.09 KB]

Advies 29: Voor wie komt het risico van te late indiening van volledige toelichting op inschrijfstaat

Publicatiedatum: 14/08/2014

Europese openbare procedure voor het aangaan van een aantal raamovereenkomsten voor het onderhoud van elementenverharding. Is de inschrijfstaat onvolledig? Onvolkomenheid die zich leent voor herstel? Voor wie komt het risico van te late indiening van een volledige toelichting? (Standaard RAW bepalingen 2010)

PDF icon 130821_-_advies_29_-.pdf  [101.39 KB]

Advies 34: Is het vragen van meer referenties voor één kerncompetentie voldoende gemotiveerd?

Publicatiedatum: 04/08/2014

Er mag één referentie per kerncompetentie worden gevraagd. Is de afwijking hiervan voldoende  gemotiveerd in de aanbestedingsstukken? Voorschrift  3.5 G. Proportionaliteits gids.

Kan een beroep worden gedaan op een referentieproject dat feitelijk is uitgevoerd door een onderaannemer?

PDF icon 131002_-_advies_34_-.pdf  [81.65 KB]

Advies 33: Is sprake van gunnen op EMVI of op laagste prijs?

Publicatiedatum: 04/08/2014

Europese niet-openbare procedure voor herontwikkeling en realisatie van een nieuwe locatie en huisvesting van een gemeentehuis. Verplichting tot hanteren van EMVI als gunningscriterium; in afwijking daarvan is gunning op laagste prijs toegestaan als dit wordt gemotiveerd. (Art. 2.114 Aw). Komt de (formele) keuze van de EMVI subgunningscriteria de facto neer op een (materiele) keuze voor de laagste prijs als gunningscriterium?

PDF icon 131111_-_advies_33_-.pdf  [107.29 KB]

Advies 63: Kan bij gunning op laagste prijs een plan van aanpak worden gevraagd?

Publicatiedatum: 04/08/2014

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor het reinigen van wegen, straten en pleinen. Kan bij gunning op laagste prijs de indiening van een plan van aanpak worden verlangd? (ARW 2012). In uitzonderlijke gevallen kunnen inschrijvingen gericht worden verbeterd of aangevuld, met name omdat deze klaarblijkelijk een eenvoudige precisering behoeven, of om kennelijke materiële fouten recht te zetten, mits deze wijziging er niet toe leidt  dat in werkelijkheid een nieuwe inschrijving wordt voorgesteld. Valt het aanvullen van de inschrijving met een Plan van Aanpak hieronder? (Art.

PDF icon 140303_-_advies_63_-.pdf  [94.68 KB]

Pagina's