Behandelde klachten

Advies 544: Niet voldaan aan ervaringseis Senior Back-end Developer in een complexe Agile/Scrum omgeving

Publicatiedatum: 20/08/2020

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de aanbesteder de toegelaten ondernemers uitgenodigd tot het doen van een inschrijving op de uitvraag voor een Senior Back-end Developer. Ondernemer klaagt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte heeft afgewezen omdat niet uit zijn cv zou blijken dat hij voldoet aan de eis dat hij minimaal 5 jaar ervaring heeft opgedaan als tech lead in een complexe, Agile/Scrum omgeving.

PDF icon 200716_-_advies_544.pdf  [205.96 KB]

Advies 548: Verklaring aanbesteden en verklaring van de belastingdienst van later datum dan inschrijving

Publicatiedatum: 20/08/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot een project inhoudende een fietsplatform voor kennisdeling, innovatie en experiment.

PDF icon 200724_-_advies_548.pdf  [254.5 KB]

Advies 571: Aanbesteder weet beslissing om opdrachten samen te voegen voldoende te motiveren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor sociale en andere specifieke diensten, zijnde postdiensten. De aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van een groot aantal deelnemende organisaties. De ondernemer klaagt over de schending van het verbod van artikel 1.5, lid 1, Aw 2012 om opdrachten onnodig samen te voegen, schending van de motiveringsplicht van artikel 1.5, lid 2, Aw 2012 en schending van het splitsingsgebod van artikel 1.5, lid 3, Aw 2012.

 

PDF icon 200602_-_advies_571.pdf  [452.82 KB]

Advies 580: Europese aanbesteding in plaats van toelatingsprocedure is toegestaan

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van gerechtsdeurwaardersdiensten. De brancheorganisatie klaagt dat de aanbesteder de inkoop van deze diensten vormgeeft door middel van een Europese aanbesteding in concurrentie en niet door middel van een toelatingsprocedure.

De Commissie onderzoekt eerst of deurwaardersdiensten zijn uitgezonderd van het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet op basis van artikel 2.24, aanhef, onder h, sub v, Aw 2012.

PDF icon 200622_-_advies_580.pdf  [580.27 KB]

Advies 522: Aanbesteder hoeft niet functioneel te specificeren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor de realisatie van een fietstunnel, inclusief fietspaden met aansluiting op de omliggende fietspaden.

De aanbesteder neemt het standpunt in dat hij niet kwalificeert als aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf in de zin van de Aw 2012. Hij stelt zich op het standpunt dat de Commissie om die reden niet bevoegd is kennis te nemen van de klachten van de ondernemer en dat zijn vrijwillige keuze om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht te nemen daaraan niet afdoet.

PDF icon 200615_-_advies_522.pdf  [271.01 KB]

Advies 570: Aanbesteder besteedt overheidsopdracht ten onrechte niet Europees aan

Publicatiedatum: 22/07/2020

De aanbesteder heeft in 2017 een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met maximaal twee ondernemers voor het leveren van Commercial of the Shelf (COTS) software en software voor de standaard gemeentelijke kerntaken. Hij heeft met ondernemer X en ondernemer Y een raamovereenkomst gesloten. In januari 2019 heeft het moederbedrijf van ondernemer Y het moederbedrijf van ondernemer X overgenomen.

PDF icon 200424_-_advies_570.pdf  [328.93 KB]

Advies 562: Geen passende maatregelen getroffen in het kader van een belangenconflict

Publicatiedatum: 10/06/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot het leveren en implementeren van een onderwijslogistieke oplossing (roostersoftware). De klacht ziet op een mogelijk belangenconflict tussen een door de aanbesteder ingeschakelde derde (H), die als projectleider en voorzitter van de beoordelingscommissie bij de aanbestedingsprocedure is betrokken en de beoogde winnaar van de aanbestedingsprocedure (K).

PDF icon 200228_-_advies_562.pdf  [718.9 KB]

Advies 547: Klacht over beoordeling inschrijving ongegrond

Publicatiedatum: 26/05/2020

De klacht ziet op een nationale openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van diensten voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van startende en gevestigde zelfstandigen. De ondernemer klaagt dat de aanbesteder fouten heeft gemaakt bij de kwalitatieve beoordeling van zijn inschrijving. Hij bestrijdt de beoordeling van zijn inschrijving voor drie subgunningscriteria.

PDF icon 200515_-_advies_547.pdf  [372.16 KB]

Advies 569: Was het voldoende mogelijk een certificaat te verkrijgen?

Publicatiedatum: 30/04/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor onderhoud van wegen, bermen en aanverwante zaken.

PDF icon 200407_-_advies_569_.pdf  [256.75 KB]

Advies 534: Klacht over (motivering) gunningsbeslissing gedeeltelijk gegrond

Publicatiedatum: 30/04/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor implementatie en technisch beheer (inclusief innovatie) van een Studenten Informatie Systeem (SIS) ten behoeve van een negental samenwerkende mbo-instellingen. De klacht van de ondernemer ziet op de motivering van de gunningsbeslissing en de beoordeling van zijn inschrijving.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200417_-_advies_534_.pdf  [480.44 KB]

Pagina's