Behandelde klachten

Advies 591: Aanbesteder heeft ten onrechte procedure voor sociale en andere specifieke diensten gevolgd

Publicatiedatum: 09/09/2020

De klacht ziet op een procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor het regelen van de inzet van trainingsacteurs en figuranten ten behoeve van de door aanbesteder verzorgde opleidingen, trainingen en assessments.

De ondernemer klaagt er onder meer over dat de aanbesteder ten onrechte een procedure voor sociale en andere specifieke diensten heeft gevolgd.

PDF icon 200818_-_advies_591.pdf  [334.23 KB]

Advies 523: Gegronde klachten tegen selectiecriteria bij ontwerpopdracht

Publicatiedatum: 09/09/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsop-dracht voor ontwerpdiensten voor de herontwikkeling van huisvesting van de aanbesteder. De klacht van de brancheorganisatie heeft betrekking op de (dis)proportionaliteit van de selectiecriteria die gelden voor Perceel A (Architectuur/bouwkundig) en beslaat 4 onderdelen. De Commissie verklaart onderdeel 1 van de klacht ongegrond en acht de overige 3 onderdelen gegrond.

PDF icon 200814_-_advies_523.pdf  [318.23 KB]

Advies 537: Inschrijving terecht ongeldig omdat te laat over eis is geklaagd

Publicatiedatum: 09/09/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de renovatie van voetbalvelden. In het bestek is onder andere bepaald dat een inschrijver op het moment van inschrijving, in combinatie met de door hem aangeboden kunstgrasmat, zelf op de zogenoemde sportvloerenlijst vermeld dient te staan.

De ondernemer schrijft in met een ander type kunstgrasmat dan het type waarmee hij op de sportvloerenlijst vermeld staat. De aanbestedende dienst legt de inschrijving van de ondernemer om die reden als ongeldig terzijde.

PDF icon 200731_-_advies_537.pdf  [190.53 KB]

Advies 550: Niet transparant dat sprake was van een meervoudig onderhandse procedure

Publicatiedatum: 20/08/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het geven van een training en begeleiding zelfstandig ondernemerschap voor statushouders.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200717_-_advies_550.pdf  [260 KB]

Advies 553: Niet alle beoordelingsaspecten vóór inschrijving bekendgemaakt

Publicatiedatum: 20/08/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het bijstellen van het speelruimtebeleid van de aanbesteder.

Klachtonderdeel 1

De ondernemer klaagt dat de aanbesteder in strijd heeft gehandeld met het transparantiebeginsel door een scoremethodiek toe te passen waarbij gebruik is gemaakt van beoordelingsaspecten met een eigen wegingsfactor die vooraf niet aan de inschrijvers bekend zijn gemaakt.

PDF icon 200720_-_advies_553.pdf  [301.62 KB]

Advies 544: Niet voldaan aan ervaringseis Senior Back-end Developer in een complexe Agile/Scrum omgeving

Publicatiedatum: 20/08/2020

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de aanbesteder de toegelaten ondernemers uitgenodigd tot het doen van een inschrijving op de uitvraag voor een Senior Back-end Developer. Ondernemer klaagt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte heeft afgewezen omdat niet uit zijn cv zou blijken dat hij voldoet aan de eis dat hij minimaal 5 jaar ervaring heeft opgedaan als tech lead in een complexe, Agile/Scrum omgeving.

PDF icon 200716_-_advies_544.pdf  [205.96 KB]

Advies 548: Verklaring aanbesteden en verklaring van de belastingdienst van later datum dan inschrijving

Publicatiedatum: 20/08/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot een project inhoudende een fietsplatform voor kennisdeling, innovatie en experiment.

PDF icon 200724_-_advies_548.pdf  [254.5 KB]

Advies 571: Aanbesteder weet beslissing om opdrachten samen te voegen voldoende te motiveren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor sociale en andere specifieke diensten, zijnde postdiensten. De aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van een groot aantal deelnemende organisaties. De ondernemer klaagt over de schending van het verbod van artikel 1.5, lid 1, Aw 2012 om opdrachten onnodig samen te voegen, schending van de motiveringsplicht van artikel 1.5, lid 2, Aw 2012 en schending van het splitsingsgebod van artikel 1.5, lid 3, Aw 2012.

 

PDF icon 200602_-_advies_571.pdf  [452.82 KB]

Advies 580: Europese aanbesteding in plaats van toelatingsprocedure is toegestaan

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van gerechtsdeurwaardersdiensten. De brancheorganisatie klaagt dat de aanbesteder de inkoop van deze diensten vormgeeft door middel van een Europese aanbesteding in concurrentie en niet door middel van een toelatingsprocedure.

De Commissie onderzoekt eerst of deurwaardersdiensten zijn uitgezonderd van het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet op basis van artikel 2.24, aanhef, onder h, sub v, Aw 2012.

PDF icon 200622_-_advies_580.pdf  [580.27 KB]

Advies 522: Aanbesteder hoeft niet functioneel te specificeren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor de realisatie van een fietstunnel, inclusief fietspaden met aansluiting op de omliggende fietspaden.

De aanbesteder neemt het standpunt in dat hij niet kwalificeert als aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf in de zin van de Aw 2012. Hij stelt zich op het standpunt dat de Commissie om die reden niet bevoegd is kennis te nemen van de klachten van de ondernemer en dat zijn vrijwillige keuze om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht te nemen daaraan niet afdoet.

PDF icon 200615_-_advies_522.pdf  [271.01 KB]

Pagina's