Behandelde klachten

Advies 70: Moeten gunningcriteria ook bij meervoudig onderhandse procedure proportioneel zijn?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Meervoudig onderhandse procedure voor een training in begrijpelijk schrijven en een ‘train-de- trainer’ opleiding. Geldt de verplichting voor een aanbestedende dienst om bij toepassing van het proportionaliteitsbeginsel tevens acht te slaan op de gunningscriteria ook bij een meervoudig onderhandse procedure? (Art. 1.16, 1.10 lid 2 sub f, 1.13 lid 2 sub f GP 3.5.5, Richtsnoer Leveringen en Diensten 5 en toelichting op richtsnoer 19 en 20).

PDF icon 140424_-_advies_70_-.pdf  [239.02 KB]

Advies 67: Is een aanbestedende dienst verplicht mogelijkheid tot herstel te bieden?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor onderhoudswerkzaamheden aan openbare verlichtingsinstallatie. Is sprake van een voor herstel vatbare fout indien klager hoeveelheden genoemd in de staat van fictieve hoeveelheden verkeerd overneemt in inschrijving? Zo ja, is de aanbestedende dienst dan verplicht mogelijkheid tot herstel te bieden? Abnormaal lage inschrijving? Onder welke voorwaarden kan aanbestedende dienst inschrijving afwijzen (art. 2.24 ARW 2012)? Beklaagde handelt in strijd met art.

PDF icon 140210_-_advies_67_-.pdf  [181.79 KB]

Advies 66: Mag een procedure worden afgebroken na mededeling van de gunningsbeslissing, maar vóór beoogde aanvaarding van de inschrijving?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Europese openbare procedure voor raamovereenkomsten met meerdere leveranciers voor de inzet van tijdelijk personeel. Is de aanbestedende dienst vanwege gebreken in de aanbestedingsprocedure gerechtigd de procedure te beëindigen na de mededeling van de gunningsbeslissing en vóór beoogde aanvaarding van de inschrijving? Beëindiging in beginsel toegestaan, tenzij dat op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de winnende inschrijver in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.

PDF icon 140228_-_advies_66_-.pdf  [95.7 KB]

Advies 56: Is de gestelde referentie eis proportioneel?

Publicatiedatum: 21/07/2014

Europese Openbare Aanbesteding met betrekking tot een opdracht voor het uitvoeren van postdienstverlening. Beklaagde stelt als referentie-eis dat de opdrachtnemer gedurende tenminste één jaar poststukken moet hebben bezorgd met een volume van meer dan 1.000.000 poststukken per jaar en waarbij tenminste twee maal een zending van meer dan 90.000 stuks uitgevoerd werd. Is deze referentie-eis proportioneel? Art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub c Aw 2012; art. 2.90 lid 5 jo. 2.93 lid 1 sub b Aw 2012; Voorschrift 3.5 F van de Gids Proportionaliteit.

PDF icon 140120_-_advies_56_-.pdf  [83.52 KB]

Advies 98: Is een social return eis van 3% van de gefactureerde aanneemsom proportioneel?

Publicatiedatum: 14/07/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het vervangen van armaturen (straatverlichting). Leiden technische specificaties tot ongerechtvaardigde belemmeringen in de openstelling van de opdracht voor mededinging (art. 2.4.1 ARW 2012)? Bijzondere voorwaarden die verband houden met sociale overwegingen (art. 2.80 Aw 2012). Is een social return-eis van 3% van de gefactureerde aanneemsom proportioneel (art. 1.10 lid 1 jo. lid 2 sub h Aw 2012)?

PDF icon 140623_-_advies_98_-.pdf  [135.61 KB]

Advies 79: Wat betekenen artikelen 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 voor de beoordelingsvrijheid van een aanbestedende dienst?

Publicatiedatum: 14/07/2014

Europese openbare procedure voor het inzamelen van afval van kunststof verpakkingen. Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit art. 1.8 t/m 1.10 Aw 2012 volgt dat een aanbestedende dienst objectieve, transparante en proportionele (sub) gunningscriteria dient te hanteren.

PDF icon 140512_-_advies_79_-.pdf  [102.68 KB]

Advies 81: Heeft de aanbestedende dienst de gunningcriteria voldoende duidelijk beschreven?

Publicatiedatum: 14/07/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren en exploiteren van wachthuisjes en informatiepanelen. Eisen en criteria en de wijze waarop deze gedurende de aanbestedingsprocedure zullen worden toegepast moeten in de aanbestedingsdocumenten zodanig worden geformuleerd dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn deze op dezelfde wijze te interpreteren. Wat betekent dit voor de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende dienst met betrekking tot een kwalitatief gunningscriterium?

PDF icon 140317_-_advies_81_-.pdf  [151.48 KB]

Advies 23: Onduidelijkheid in de aanbestedingsstukken tijdig aangeven

Publicatiedatum: 14/04/2014

Openbare nationale aanbestedingsprocedure op basis van ARW 2012 voor het bouwen van een geluidbeperkende voorziening. Is het opnemen van een (negatieve) kortingspost in de inschrijvingsstaat toegestaan? Uitleg van de model inschrijvingsstaat. Beklaagde schiet te kort in verplichting om aanbestedingsdocumenten objectief duidelijk te formuleren. Klager had al vóór de inschrijving vragen moeten stellen over de toelaatbaarheid van het opnemen van een kortingspost in haar inschrijfstaat.

PDF icon 130808_-_advies_23_-.pdf  [63.04 KB]

Advies 31: Is er sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang?

Publicatiedatum: 04/04/2014

Meervoudig onderhandse procedure met betrekking tot een opdracht voor de uitvoering van brandweertrainingen. Klager is een Duitse onderneming die niet voor deelname aan de procedure is uitgenodigd. Is sprake van een opdracht met een duidelijk grensoverschrijdend belang en had beklaagde daarom een passende mate van openbaarheid moeten betrachten? Art. 2.39 lid 3 en art. 2.29 lid 3 jo. art. 1.18 Aw 2012.

PDF icon 131015_-_advies_31_-.pdf  [133.59 KB]

Advies 28: Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 04/04/2014

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur. Is sprake van een klacht die door de Commissie in behandeling kan worden genomen? Heeft de klacht betrekking op het aanbestedingsbeleid van beklaagde? Is de klacht voldoende gemotiveerd? Valt het handelen van beklaagde buiten de werkingssfeer van de Aw 2012? Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit? Is sprake van strijd met art. 1.10, vierde lid, Aw 2012?

PDF icon 141025_-_advies_28_-.pdf  [95.94 KB]

Pagina's