Behandelde klachten

Advies 28: Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 04/04/2014

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur. Is sprake van een klacht die door de Commissie in behandeling kan worden genomen? Heeft de klacht betrekking op het aanbestedingsbeleid van beklaagde? Is de klacht voldoende gemotiveerd? Valt het handelen van beklaagde buiten de werkingssfeer van de Aw 2012? Is referentie-eis in strijd met Voorschriften 3.5 F en 3.5 G van de Gids Proportionaliteit? Is sprake van strijd met art. 1.10, vierde lid, Aw 2012?

PDF icon 141025_-_advies_28_-.pdf  [95.94 KB]

Advies 84: Heeft de aanbestedende dienst gunningscriteria toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding?

Publicatiedatum: 17/03/2014

Openbaar nationale aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor vertaaldiensten. IIB dienst en gebondenheid aan algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Gunning op EMVI waarbij criteria zijn toegepast die er niet toe strekken te gunnen aan de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Strijd met Aw 2012? Is sprake van (i) effectieve mededinging, (ii) concurrentievervalsing en van (iii) een irreële of manipulatieve inschrijving?

PDF icon 140618_-_advies_84_-.pdf  [134.34 KB]

Advies 43: Is sprake van een onnodige samenvoeging bij het samenvoegen van twee ongelijksoortige opdrachten?

Publicatiedatum: 03/03/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van multifunctionals/printers en repro-werk en de daaraan gerelateerde dienstverlening. Art. 1.5 Aw 2012. Samenvoeging van twee ongelijksoortige opdrachten? Is sprake van een “onnodige samenvoeging” (clusterverbod)? Is samenvoeging voldoende gemotiveerd? Is opdelen van opdracht in meerdere percelen “niet passend” (splitsingsgebod)? Is achterwege laten van opdelen in meerdere percelen voldoende gemotiveerd? Verhouding tussen art. 1.5, eerste en tweede lid, Aw 2012.

PDF icon 140123_-_advies_43_-.pdf  [95.85 KB]

Advies 53: Verhouding tussen art. 1.5, eerste lid, Aw 2012, en art. 1.5, tweede lid, Aw 2012

Publicatiedatum: 03/03/2014

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot het verrichten van diensten bestaande uit (dagelijks en periodiek) schoonmaakonderhoud, (periodiek) vloeronderhoud en (periodieke) glasbewassing van gebouwen. Art. 1.5 Aw 2012. Samenvoeging van geografische bepaalde gelijksoortige opdrachten binnen één aanbestedende dienst?Is opdelen van opdracht in meerdere percelen “niet passend” (splitsingsgebod)? Is achterwege laten van opdelen in meerdere percelen voldoende gemotiveerd? Verhouding tussen clusterverbod van art. 1.5, eerste lid, Aw 2012, en splitsingsgebod van art.

PDF icon 140124_-_advies_53_-.pdf  [135.78 KB]

Advies 48: Is sprake van strijd met zorgplicht voor leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde?

Publicatiedatum: 14/02/2014

Europese niet-openbare procedure voor werktuigkundige en elektrotechnische installaties van de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie. Gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving. Nadere criteria: inschrijfsom en varianten. De facto sprake van gunningscriterium van de laagste prijs? (Art. 53, eerste lid, sub a Richtlijn 2004/18/EG; art. 2.114 en 2.115 Aw 2012). Geen ruimte voor het indienen van varianten die tot besparing in de exploitatie kunnen leiden. Strijd met zorgplicht tot het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde voor de publieke middelen?

PDF icon 140127_-_advies_48_-.pdf  [143.38 KB]

Advies 62: Is nota van inlichtingen aanbestedingsstuk in de zin van art. 1.1 Aw 2012?

Publicatiedatum: 14/02/2014

Europese niet-openbare procedure met betrekking tot een overheidsopdracht voor architectendiensten. Aanmeldingsformulier klager incompleet. Aanmeldingsformulier onduidelijk? Had beklaagde herstelmogelijkheid moeten bieden? Beklaagde maakt geen gebruik gemaakt van de wettelijk voorgeschreven model eigen verklaring: strijd met art. 2.84, tweede lid en art. 2.85 Aw 2012? Heeft beklaagde omzeteis met zwaarwegende argumenten in de zin van art. 2.90, derde lid, Aw 2012 gemotiveerd? Is Nota van Inlichtingen een “aanbestedingsstuk” in de zin van art. 1.1 Aw 2012?

PDF icon 140207_-_advies_62_-.pdf  [247.29 KB]

Advies 50: Wijkt beoordeling van de referenties af van hetgeen gegadigde mocht verwachten op grond van de tekst van de selectieleidraad?

Publicatiedatum: 14/02/2014

Europese niet-openbare procedure met nadere selectie met betrekking tot een overheidsopdracht voor het maken van een ontwerp ten behoeve van nieuwbouw. Beoordeling van referenties met het oog op toekenning van punten in het kader van de toepassing van selectiecriteria. Wijkt toepassing af van de toepassing die op grond van uitleg van selectiedraad mocht worden verwacht?

PDF icon 131129_-_advies_50_-.pdf  [65.6 KB]

Advies 59: Inschrijver kan kiezen tussen twee verschillende prijzenbladen, is de beoordeling voldoende transparant?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure met betrekking tot een opdracht voor de levering van postdiensten en bezorging. Inschrijvers kunnen kiezen uit twee verschillende prijzenbladen. Onvoldoende transparant hoe de inschrijvingen worden beoordeeld op het onderdeel prijs? Art. 1.15 Aw 2012.

PDF icon 131224_-_advies_59_-.pdf  [76.34 KB]

Advies 17: Merk opgenomen in gunningssystematiek, mag dat?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor Storage Area Networking. De aanbestedingsstukken noemen een merk en geven aan dat inschrijvingen die voorzien in op dat merk afgestemde software bij de gunning meer punten krijgen toegekend dan inschrijvingen die daar niet in voorzien. Klager stelt daarover vragen na de eerste Nota van Inlichtingen. Strijd met art. 2.76 Aw 2012? Kon klager ook na eerste Nota van Inlichtingen nog vragen stellen?  

PDF icon 130712_-_advies_17.pdf  [74.04 KB]

Advies 22-2: Waren eisen in de aanbestedingsdocumenten duidelijk?

Publicatiedatum: 31/01/2014

Openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor de levering van onder andere ICT hardware. Klager ontvangt 0 punten voor het onderdeel prijs, omdat zij verzuimd heeft een controller in haar inschrijving op te nemen. Eisen in de aanbestedingsdocumenten onduidelijk?

PDF icon 130813_-_advies_22-2_-.pdf  [110.07 KB]

Pagina's