Behandelde klachten

Advies 522: Aanbesteder hoeft niet functioneel te specificeren

Publicatiedatum: 22/07/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor de realisatie van een fietstunnel, inclusief fietspaden met aansluiting op de omliggende fietspaden.

De aanbesteder neemt het standpunt in dat hij niet kwalificeert als aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf in de zin van de Aw 2012. Hij stelt zich op het standpunt dat de Commissie om die reden niet bevoegd is kennis te nemen van de klachten van de ondernemer en dat zijn vrijwillige keuze om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie in acht te nemen daaraan niet afdoet.

PDF icon 200615_-_advies_522.pdf  [271.01 KB]

Advies 562: Geen passende maatregelen getroffen in het kader van een belangenconflict

Publicatiedatum: 10/06/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot het leveren en implementeren van een onderwijslogistieke oplossing (roostersoftware). De klacht ziet op een mogelijk belangenconflict tussen een door de aanbesteder ingeschakelde derde (H), die als projectleider en voorzitter van de beoordelingscommissie bij de aanbestedingsprocedure is betrokken en de beoogde winnaar van de aanbestedingsprocedure (K).

PDF icon 200228_-_advies_562.pdf  [718.9 KB]

Advies 547: Klacht over beoordeling inschrijving ongegrond

Publicatiedatum: 26/05/2020

De klacht ziet op een nationale openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor de levering van diensten voor de beoordeling van de levensvatbaarheid van startende en gevestigde zelfstandigen. De ondernemer klaagt dat de aanbesteder fouten heeft gemaakt bij de kwalitatieve beoordeling van zijn inschrijving. Hij bestrijdt de beoordeling van zijn inschrijving voor drie subgunningscriteria.

PDF icon 200515_-_advies_547.pdf  [372.16 KB]

Advies 534: Klacht over (motivering) gunningsbeslissing gedeeltelijk gegrond

Publicatiedatum: 30/04/2020

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor implementatie en technisch beheer (inclusief innovatie) van een Studenten Informatie Systeem (SIS) ten behoeve van een negental samenwerkende mbo-instellingen. De klacht van de ondernemer ziet op de motivering van de gunningsbeslissing en de beoordeling van zijn inschrijving.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200417_-_advies_534_.pdf  [480.44 KB]

Advies 569: Was het voldoende mogelijk een certificaat te verkrijgen?

Publicatiedatum: 30/04/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor onderhoud van wegen, bermen en aanverwante zaken.

PDF icon 200407_-_advies_569_.pdf  [256.75 KB]

Advies 567: Aanbesteder weigert terecht wijziging honorariumpercentage in inschrijving

Publicatiedatum: 10/04/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbesteding van een overheidsopdracht voor ontwerp- en adviesdiensten met betrekking tot de bouw van installaties ten behoeve van de renovatie en restauratie van een museum.

Inschrijvers dienden in het inschrijfformulier een honorariumpercentage op te geven uitgaande van een taakstellend installatiebudget van ca. 35 miljoen euro. Bij de vierde Nota van Inlichtingen heeft de aanbesteder het budget waarvan bij de opgave van het honorariumpercentage moest worden uitgegaan gewijzigd naar ca. 25 miljoen euro.

PDF icon 200219_advies_567_.pdf  [427.62 KB]

Advies 568: Onvoldoende motivering voor gunning op laagste prijs

Publicatiedatum: 10/04/2020

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor diensten voor terbeschikkingstelling van flexibele arbeidskrachten met één opdrachtnemer voor uitzenden (perceel 1) en met één opdrachtnemer voor payrolldienstverlening (perceel 2). De aanbesteder is zowel penvoerder als één van de deelnemende aanbestedende diensten in deze aanbestedingsprocedure.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200320_-_advies_568.pdf  [409.38 KB]

Advies 507: Welke regels gelden voor toelatingsprocedures?

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht ziet op een inkoopprocedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor sociale en andere specifieke diensten, in dit geval specialistische jeugdhulp.

In klachtonderdeel 1 klaagt ondernemer dat de gemeente in strijd handelt met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie doordat ten tijde van het indienen van de klacht nog niet duidelijk was tegen welke precieze voorwaarden de ondernemer de opdracht dient uit te voeren als hij de opdracht gegund krijgt.

PDF icon 191129_-_case_507_-.pdf  [370.23 KB]

Advies 564: Gunningsbeslissing houdt geen stand wegens diverse gebreken

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van touchscreens. De ondernemer klaagt dat de opdracht ten onrechte aan een ander is gegund, dat de motivering van de gunningsbeslissing deze beslissing niet kan dragen en dat de aanbesteder de redenen voor afwijzing heeft aangevuld.

Naar het oordeel van de Commissie heeft de aanbesteder met de onderhavige procedure diverse aanbestedingsrechtelijke beginselen en regels geschonden. De Commissie waardeert het dat aanbesteder bereid is gemaakte fouten toe te geven.

PDF icon 200131_-_advies_564_-.pdf  [224.66 KB]

Advies 508: Kosten inschrijving vergoed?

Publicatiedatum: 28/02/2020

De aanbesteder heeft een nationale openbare procedure gestart voor een overheidsopdracht voor werken voor het plaatsen van een damwand en de herinrichting van de kade van aanbesteder. Deze procedure is na ontvangst van de inschrijvingen beëindigd. Vervolgens heeft de aanbesteder een mededingingsprocedure met onderhandeling gestart.

PDF icon 200203_-_advies_508_-.pdf  [596.16 KB]

Pagina's