Behandelde klachten

Advies 567: Aanbesteder weigert terecht wijziging honorariumpercentage in inschrijving

Publicatiedatum: 10/04/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbesteding van een overheidsopdracht voor ontwerp- en adviesdiensten met betrekking tot de bouw van installaties ten behoeve van de renovatie en restauratie van een museum.

Inschrijvers dienden in het inschrijfformulier een honorariumpercentage op te geven uitgaande van een taakstellend installatiebudget van ca. 35 miljoen euro. Bij de vierde Nota van Inlichtingen heeft de aanbesteder het budget waarvan bij de opgave van het honorariumpercentage moest worden uitgegaan gewijzigd naar ca. 25 miljoen euro.

PDF icon 200219_advies_567_.pdf  [427.62 KB]

Advies 568: Onvoldoende motivering voor gunning op laagste prijs

Publicatiedatum: 10/04/2020

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor diensten voor terbeschikkingstelling van flexibele arbeidskrachten met één opdrachtnemer voor uitzenden (perceel 1) en met één opdrachtnemer voor payrolldienstverlening (perceel 2). De aanbesteder is zowel penvoerder als één van de deelnemende aanbestedende diensten in deze aanbestedingsprocedure.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 200320_-_advies_568.pdf  [409.38 KB]

Advies 517: Vraag of ontwerp monument moest worden aanbesteed

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht betreft de opdracht tot het ontwerp en de bouw van een monument op initiatief van Stichting A op een bepaalde locatie in gemeente B. Stichting A heeft de opdracht tot het ontwerp van het monument gegund aan Architect K. Stichting X en 13 architecten en kunstenaars klagen dat deze opdracht ten onrechte niet Europees of nationaal is aanbesteed op grond van de Aanbestedingswet 2012. De klacht richt zich tegen Stichting A, gemeente B en de Staat.

PDF icon 200207_-_advies_517_-.pdf  [346.77 KB]

Advies 507: Welke regels gelden voor toelatingsprocedures?

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht ziet op een inkoopprocedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor sociale en andere specifieke diensten, in dit geval specialistische jeugdhulp.

In klachtonderdeel 1 klaagt ondernemer dat de gemeente in strijd handelt met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie doordat ten tijde van het indienen van de klacht nog niet duidelijk was tegen welke precieze voorwaarden de ondernemer de opdracht dient uit te voeren als hij de opdracht gegund krijgt.

PDF icon 191129_-_case_507_-.pdf  [370.23 KB]

Advies 564: Gunningsbeslissing houdt geen stand wegens diverse gebreken

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van touchscreens. De ondernemer klaagt dat de opdracht ten onrechte aan een ander is gegund, dat de motivering van de gunningsbeslissing deze beslissing niet kan dragen en dat de aanbesteder de redenen voor afwijzing heeft aangevuld.

Naar het oordeel van de Commissie heeft de aanbesteder met de onderhavige procedure diverse aanbestedingsrechtelijke beginselen en regels geschonden. De Commissie waardeert het dat aanbesteder bereid is gemaakte fouten toe te geven.

PDF icon 200131_-_advies_564_-.pdf  [224.66 KB]

Advies 508: Kosten inschrijving vergoed?

Publicatiedatum: 28/02/2020

De aanbesteder heeft een nationale openbare procedure gestart voor een overheidsopdracht voor werken voor het plaatsen van een damwand en de herinrichting van de kade van aanbesteder. Deze procedure is na ontvangst van de inschrijvingen beëindigd. Vervolgens heeft de aanbesteder een mededingingsprocedure met onderhandeling gestart.

PDF icon 200203_-_advies_508_-.pdf  [596.16 KB]

Advies 515: Bekendmaking weging en formules nadere gunningscriteria

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht ziet op een Europese niet-openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor de uitwerking van het bestek met werktekeningen door een voorgeschreven architect, de sloop en de bouwkundige- en installatietechnische uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een gemeentehuis. Het ARW 2016 is op deze procedure van toepassing verklaard.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 191220_-_case_515_-.pdf  [258.49 KB]

Advies 551: Motivering gunningsbeslissing: ook relevante kenmerken winnende inschrijvingen vermelden

Publicatiedatum: 28/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met twee ondernemers voor het leveren van deurwaardersdiensten. Geklaagd wordt dat de mededeling van de gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd en dat de opschortende termijn van artikel 2.127 Aw 2012 daardoor nog niet is aangevangen.

De Commissie acht de klacht op de volgende punten gegrond.

PDF icon 191010_advies_551_-_.pdf  [368.84 KB]

Advies 533: Gebruik digitaal aanbestedingsplatform ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen aanbevolen

Publicatiedatum: 19/11/2019

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor het verzorgen van opleidingen voor promovendi. De inschrijvingen dienen per e-mail te worden ingediend.

PDF icon 191029_advies_533_-_.pdf  [174.93 KB]

Advies 545: Voorwaarden voor gunning nadere opdrachten onder raamovereenkomst met één ondernemer onvoldoende bepaald

Publicatiedatum: 12/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van hard & software met betrekking tot End User Hardware en daaraan gerelateerde dienstverlening. De aanbesteder wil de raamovereenkomst sluiten met een merkonafhankelijke leverancier. In de aanbestedingsprocedure voor het sluiten van de raamovereenkomst vindt geen productselectie plaats.

Geklaagd wordt dat de aanbesteder de voorwaarden voor het gunnen van de nadere opdrachten onvoldoende bekend heeft gemaakt.

PDF icon 190926_-_advies_545.pdf  [636.17 KB]

Pagina's