Behandelde klachten

Advies 564: Gunningsbeslissing houdt geen stand wegens diverse gebreken

Publicatiedatum: 28/02/2020

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van touchscreens. De ondernemer klaagt dat de opdracht ten onrechte aan een ander is gegund, dat de motivering van de gunningsbeslissing deze beslissing niet kan dragen en dat de aanbesteder de redenen voor afwijzing heeft aangevuld.

Naar het oordeel van de Commissie heeft de aanbesteder met de onderhavige procedure diverse aanbestedingsrechtelijke beginselen en regels geschonden. De Commissie waardeert het dat aanbesteder bereid is gemaakte fouten toe te geven.

PDF icon 200131_-_advies_564_-.pdf  [224.66 KB]

Advies 508: Kosten inschrijving vergoed?

Publicatiedatum: 28/02/2020

De aanbesteder heeft een nationale openbare procedure gestart voor een overheidsopdracht voor werken voor het plaatsen van een damwand en de herinrichting van de kade van aanbesteder. Deze procedure is na ontvangst van de inschrijvingen beëindigd. Vervolgens heeft de aanbesteder een mededingingsprocedure met onderhandeling gestart.

PDF icon 200203_-_advies_508_-.pdf  [596.16 KB]

Advies 551: Motivering gunningsbeslissing: ook relevante kenmerken winnende inschrijvingen vermelden

Publicatiedatum: 28/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met twee ondernemers voor het leveren van deurwaardersdiensten. Geklaagd wordt dat de mededeling van de gunningsbeslissing onvoldoende is gemotiveerd en dat de opschortende termijn van artikel 2.127 Aw 2012 daardoor nog niet is aangevangen.

De Commissie acht de klacht op de volgende punten gegrond.

PDF icon 191010_advies_551_-_.pdf  [368.84 KB]

Advies 533: Gebruik digitaal aanbestedingsplatform ook bij meervoudig onderhandse aanbestedingen aanbevolen

Publicatiedatum: 19/11/2019

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor het verzorgen van opleidingen voor promovendi. De inschrijvingen dienen per e-mail te worden ingediend.

PDF icon 191029_advies_533_-_.pdf  [174.93 KB]

Advies 545: Voorwaarden voor gunning nadere opdrachten onder raamovereenkomst met één ondernemer onvoldoende bepaald

Publicatiedatum: 12/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van hard & software met betrekking tot End User Hardware en daaraan gerelateerde dienstverlening. De aanbesteder wil de raamovereenkomst sluiten met een merkonafhankelijke leverancier. In de aanbestedingsprocedure voor het sluiten van de raamovereenkomst vindt geen productselectie plaats.

Geklaagd wordt dat de aanbesteder de voorwaarden voor het gunnen van de nadere opdrachten onvoldoende bekend heeft gemaakt.

PDF icon 190926_-_advies_545.pdf  [636.17 KB]

Advies 492: Locatie-eis: geen strijd met het proportionaliteitsbeginsel

Publicatiedatum: 04/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor vrachtvervoer door de lucht wereldwijd inclusief voor- en natransport.

Volgens de ondernemer is de door de aanbesteder gestelde eis dat de inschrijver beschikt over een locatie aan, en direct toegang heeft tot de airside van de (internationale) luchthaven Schiphol onder meer in strijd met het beginsel van proportionaliteit.

PDF icon 190125_-_advies_492_-_.pdf  [292 KB]

Advies 498: Gronden voor intrekking meervoudig onderhandse procedure kunnen deze beslissing niet dragen

Publicatiedatum: 04/11/2019

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een concessieopdracht voor diensten voor plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van 35 A0-reclamedisplays.

Klachtonderdeel 1

Ondernemer klaagt dat aanbesteder in strijd handelt met een aantal aanbestedingsrechtelijke beginselen door de meervoudig onderhandse procedure in te trekken omdat een bepaalde technische eis voor meerderlei uitleg vatbaar zou zijn. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond omdat de eis naar haar oordeel niet voor meerderlei uitleg vatbaar is.

PDF icon 190228_-_advies_498_-_.pdf  [245.93 KB]

Advies 514: Inschrijving onterecht terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ‘Privacy by Design’-eisen

Publicatiedatum: 04/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten voor de terbeschikkingstelling van een digitale stadspas.

Klachtonderdeel 1

De ondernemer klaagt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard wegens het niet voldoen aan de eisen in de Bijlage “Eisen Privacy by Design”. Ook klaagt de ondernemer dat de aanbesteder die beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd.

PDF icon 191010_-_advies_514_-_._.pdf  [483.17 KB]

Advies 513: Wezenlijke wijzigingen van een concessieovereenkomst voor het plaatsen van reclamedisplays

Publicatiedatum: 07/10/2019

De klacht ziet op een – na een nationale openbare procedure – in 2013 of 2014 gesloten concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 120 A0-reclamedisplays. In de aanbestedingsstukken is onder meer bepaald dat bij uitbreiding van het aantal reclamedisplays hetzelfde type reclamedisplays moet worden bijgeplaatst, dat de met de uitbreiding gemoeide kosten voor rekening van de concessiehouder zijn en dat de door de concessiehouder te betalen afdracht bij uitbreiding naar rato zal worden verhoogd.

PDF icon 190913_-_advies_513_-_.pdf  [321.04 KB]

Advies 539: Uiteenlopende formuleringen in de aanbestedingsstukken en het digitale platform

Publicatiedatum: 07/10/2019

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de aanbesteder de toegelaten ondernemers tot de categorie ‘ICT ontwikkeling en beheer’ uitgenodigd tot het doen van een inschrijving voor een overheidsopdracht voor diensten.

PDF icon 190722_advies_539_-_._.pdf  [220.71 KB]

Pagina's