Behandelde klachten

Advies 498: Gronden voor intrekking meervoudig onderhandse procedure kunnen deze beslissing niet dragen

Publicatiedatum: 04/11/2019

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een concessieopdracht voor diensten voor plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van 35 A0-reclamedisplays.

Klachtonderdeel 1

Ondernemer klaagt dat aanbesteder in strijd handelt met een aantal aanbestedingsrechtelijke beginselen door de meervoudig onderhandse procedure in te trekken omdat een bepaalde technische eis voor meerderlei uitleg vatbaar zou zijn. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond omdat de eis naar haar oordeel niet voor meerderlei uitleg vatbaar is.

PDF icon 190228_-_advies_498_-_.pdf  [245.93 KB]

Advies 514: Inschrijving onterecht terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ‘Privacy by Design’-eisen

Publicatiedatum: 04/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten voor de terbeschikkingstelling van een digitale stadspas.

Klachtonderdeel 1

De ondernemer klaagt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard wegens het niet voldoen aan de eisen in de Bijlage “Eisen Privacy by Design”. Ook klaagt de ondernemer dat de aanbesteder die beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd.

PDF icon 191010_-_advies_514_-_._.pdf  [483.17 KB]

Advies 492: Locatie-eis: geen strijd met het proportionaliteitsbeginsel

Publicatiedatum: 04/11/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor vrachtvervoer door de lucht wereldwijd inclusief voor- en natransport.

Volgens de ondernemer is de door de aanbesteder gestelde eis dat de inschrijver beschikt over een locatie aan, en direct toegang heeft tot de airside van de (internationale) luchthaven Schiphol onder meer in strijd met het beginsel van proportionaliteit.

PDF icon 190125_-_advies_492_-_.pdf  [292 KB]

Advies 513: Wezenlijke wijzigingen van een concessieovereenkomst voor het plaatsen van reclamedisplays

Publicatiedatum: 07/10/2019

De klacht ziet op een – na een nationale openbare procedure – in 2013 of 2014 gesloten concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen, beheren, onderhouden en exploiteren van 120 A0-reclamedisplays. In de aanbestedingsstukken is onder meer bepaald dat bij uitbreiding van het aantal reclamedisplays hetzelfde type reclamedisplays moet worden bijgeplaatst, dat de met de uitbreiding gemoeide kosten voor rekening van de concessiehouder zijn en dat de door de concessiehouder te betalen afdracht bij uitbreiding naar rato zal worden verhoogd.

PDF icon 190913_-_advies_513_-_.pdf  [321.04 KB]

Advies 539: Uiteenlopende formuleringen in de aanbestedingsstukken en het digitale platform

Publicatiedatum: 07/10/2019

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de aanbesteder de toegelaten ondernemers tot de categorie ‘ICT ontwikkeling en beheer’ uitgenodigd tot het doen van een inschrijving voor een overheidsopdracht voor diensten.

PDF icon 190722_advies_539_-_._.pdf  [220.71 KB]

Advies 512: Smaaktest weegt zeer zwaar mee bij aanbesteding koffie-automaten

Publicatiedatum: 07/10/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor leveringen voor de huur van een warme drankenvoorziening (koffie-automaten). De twee beste inschrijvers mochten deelnemen aan een smaaktest.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 190709_advies_512_-_.pdf  [208.2 KB]

Advies 480: De verplichte inzet van bepaalde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de locatie-eis voor de productielocatie zijn beide discriminatoir

Publicatiedatum: 18/09/2019

De klacht ziet op een Europese procedure van de concurrentiegerichte dialoog voor raamovereenkomsten voor de productie en levering van onderlossende containers. De aanbesteder combineert in deze opdracht twee eisen: de eis dat bij de uitvoering een aanzienlijk aantal door de aanbesteder aangewezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet voor de assemblage van de containers en de eis dat de assemblage plaatsvindt op een door de ondernemer te openen locatie, die zich binnen een bepaalde afstand in het gebied van de gemeente van de aanbesteder bevindt.

PDF icon 181221_-_advies_480_-_.pdf  [504.17 KB]

Advies 489: Door overheid gesubsidieerde instelling kwalificeert als publiekrechtelijke instelling; ten onrechte niet Europees aanbesteed

Publicatiedatum: 04/09/2019

In deze zaak heeft de instelling drie ondernemingen uitgenodigd een offerte in te dienen met een oplossing voor de overstap van een eigen serveromgeving naar een cloud-oplossing. De ondernemer heeft een offerte ingediend, maar heeft de opdracht niet gegund gekregen. Hij klaagt dat de opdracht ten onrechte niet is aanbesteed door middel van een Europese aanbestedingsprocedure.

PDF icon 190725_advies_489_-_.pdf  [264.76 KB]

Advies 527: Voorbedrukte verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van inschrijver leidt tot ongeldigheid; gebrek leent zich niet voor herstel vanwege strikte uitsluitingsclausule

Publicatiedatum: 26/07/2019

De klacht ziet op Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van vrachtwagens. In de aanbestedingsstukken is bepaald dat een inschrijving ongeldig is en niet in behandeling wordt genomen indien in de inschrijving verwijzing plaatsvindt naar de eigen algemene voorwaarden. De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer als ongeldig terzijde gelegd omdat in een brief bij de inschrijving in een voorbedrukte passage op het briefpapier was verwezen naar de eigen voorwaarden van de ondernemer.

PDF icon 190510_advies_527_._.pdf  [123.5 KB]

Advies 529: Gunningsbeslissing ingeval van Europese aanbesteding van een raamovereenkomst mag niet enkel gebaseerd worden op de uitkomst van een loting

Publicatiedatum: 26/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor de inhuur van inkoopadviseurs en contractbeheerders. Geklaagd wordt dat de aanbestedingsprocedure in strijd is met artikel 2.114 en 2.115 Aw 2012 en de aanbestedingsrechtelijke beginselen doordat een raamovereenkomst wordt gegund (louter) op basis van loting, zonder dat daar een deugdelijke vergelijking op prijs- en kwaliteitscriteria tussen twee of meer inschrijvingen aan vooraf is gegaan.

PDF icon 190606_advies_529_-_.pdf  [291.26 KB]

Pagina's