Behandelde klachten

Advies 512: Smaaktest weegt zeer zwaar mee bij aanbesteding koffie-automaten

Publicatiedatum: 07/10/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor leveringen voor de huur van een warme drankenvoorziening (koffie-automaten). De twee beste inschrijvers mochten deelnemen aan een smaaktest.

Klachtonderdeel 1

PDF icon 190709_advies_512_-_.pdf  [208.2 KB]

Advies 480: De verplichte inzet van bepaalde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de locatie-eis voor de productielocatie zijn beide discriminatoir

Publicatiedatum: 18/09/2019

De klacht ziet op een Europese procedure van de concurrentiegerichte dialoog voor raamovereenkomsten voor de productie en levering van onderlossende containers. De aanbesteder combineert in deze opdracht twee eisen: de eis dat bij de uitvoering een aanzienlijk aantal door de aanbesteder aangewezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ingezet voor de assemblage van de containers en de eis dat de assemblage plaatsvindt op een door de ondernemer te openen locatie, die zich binnen een bepaalde afstand in het gebied van de gemeente van de aanbesteder bevindt.

PDF icon 181221_-_advies_480_-_.pdf  [504.17 KB]

Advies 489: Door overheid gesubsidieerde instelling kwalificeert als publiekrechtelijke instelling; ten onrechte niet Europees aanbesteed

Publicatiedatum: 04/09/2019

In deze zaak heeft de instelling drie ondernemingen uitgenodigd een offerte in te dienen met een oplossing voor de overstap van een eigen serveromgeving naar een cloud-oplossing. De ondernemer heeft een offerte ingediend, maar heeft de opdracht niet gegund gekregen. Hij klaagt dat de opdracht ten onrechte niet is aanbesteed door middel van een Europese aanbestedingsprocedure.

PDF icon 190725_advies_489_-_.pdf  [264.76 KB]

Advies 527: Voorbedrukte verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van inschrijver leidt tot ongeldigheid; gebrek leent zich niet voor herstel vanwege strikte uitsluitingsclausule

Publicatiedatum: 26/07/2019

De klacht ziet op Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van vrachtwagens. In de aanbestedingsstukken is bepaald dat een inschrijving ongeldig is en niet in behandeling wordt genomen indien in de inschrijving verwijzing plaatsvindt naar de eigen algemene voorwaarden. De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer als ongeldig terzijde gelegd omdat in een brief bij de inschrijving in een voorbedrukte passage op het briefpapier was verwezen naar de eigen voorwaarden van de ondernemer.

PDF icon 190510_advies_527_._.pdf  [123.5 KB]

Advies 529: Gunningsbeslissing ingeval van Europese aanbesteding van een raamovereenkomst mag niet enkel gebaseerd worden op de uitkomst van een loting

Publicatiedatum: 26/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor de inhuur van inkoopadviseurs en contractbeheerders. Geklaagd wordt dat de aanbestedingsprocedure in strijd is met artikel 2.114 en 2.115 Aw 2012 en de aanbestedingsrechtelijke beginselen doordat een raamovereenkomst wordt gegund (louter) op basis van loting, zonder dat daar een deugdelijke vergelijking op prijs- en kwaliteitscriteria tussen twee of meer inschrijvingen aan vooraf is gegaan.

PDF icon 190606_advies_529_-_.pdf  [291.26 KB]

Advies 505: Bij indiening van een klacht moet een ondernemer erop letten dat hij tijdig en voldoende onderbouwd klaagt

Publicatiedatum: 24/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het inrichten en exploiteren van het Centraal Meldpunt Vrachtwagenbergingen.

De ondernemer stelt dat aanbesteder in strijd handelt met de beginselen van gelijke behandeling en proportionaliteit, doordat de transitieperiode van drie maanden voor nieuwe toetreders te kort is.

PDF icon 190201_-_advies_505_-_.pdf  [198.85 KB]

Advies 502: Ontwerpwedstrijd: beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit geschonden

Publicatiedatum: 24/07/2019

De klacht van de brancheorganisatie ziet op een ontwerpwedstrijd voor het maken van een schetsontwerp voor een appartementencomplex. De Commissie merkt deze procedure aan als een nationale procedure, aangezien de aanbesteder een aankondiging heeft bekendgemaakt. De Commissie constateert dat sprake is van een nationale openbare procedure. Bij inschrijving dienen onder meer een schets voor het appartementencomplex en een ontwerpvisie te worden ingediend.

PDF icon 190404_-_advies_502_-_g.pdf  [243.53 KB]

Advies 525: Model K-verklaring zowel bij aanmelding als bij inschrijving gevraagd

Publicatiedatum: 02/07/2019

De klacht ziet op een nationale niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor de realisatie van een sportpark.

Klachtonderdeel 1

De aanbesteder heeft per abuis de model K-verklaring reeds in de selectiefase opgevraagd. Vervolgens heeft de aanbesteder nagelaten deze fout te corrigeren. Bij inschrijving heeft de aanbesteder opnieuw om indiening van een model K-verklaring gevraagd.

PDF icon 190509_advies_525_-_.pdf  [203.91 KB]

Advies 526: Een klacht over vele knock-out eisen: wel dient de ondernemer zich proactief op te stellen

Publicatiedatum: 02/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht tot levering van een kleding inname automaat (KIA) en een kleding uitgifte automaat (KUA).

De klacht is gericht tegen het grote aantal knock-out-eisen en bepaalde knock-out-eisen in het bijzonder. Nu de ondernemer naar het oordeel van de Commissie onvoldoende proactief heeft gehandeld, acht de Commissie alle klachtonderdelen ongegrond.

De Commissie laat zich ten overvloede nog uit over de afzonderlijke 11 klachtonderdelen.

PDF icon 190528_advies_526_-_.pdf  [341.6 KB]

Advies 497: Medewerkers niet verplicht om dienstreizen via de opdrachtnemer te boeken

Publicatiedatum: 01/07/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor diensten voor buitenlandse (dienst-)reizen.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer zich op het standpunt dat de omvang van de raamovereenkomst onvoldoende bepaald is doordat de medewerkers van aanbesteder niet verplicht zijn via de opdrachtnemer te boeken.

Met het oog op de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie dient de omvang van de raamovereenkomst voldoende transparant en de opdracht voldoende bepaald te zijn.

PDF icon 190114_-_advies_497_-_.pdf  [194.72 KB]

Pagina's