Behandelde klachten

Advies 439: Overschrijdt beklaagde haar wettelijke taakstelling met de aanbestedingsprocedure?

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor diensten betreffende het vervoer van stoffelijke overschotten. De opdracht is verdeeld in 23 percelen, waaronder één perceel de meldkamer betreft.  Er zijn twee klachtonderdelen:

PDF icon 171128_-_advies_439_-.pdf  [288.68 KB]

Advies 437: Prijsbijlage ontbreekt bij inschrijving. Terecht ongeldig verklaard.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor diensten betreffende inspecties, preventief onderhoud, correctief onderhoud (storingen) en herstellingen (manco's) van hijswerktuigen ten behoeve van objecten van X. De opdracht is verdeeld in vijf percelen. Hoofdstuk 2 van het ARW 2016 is van toepassing verklaard. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard omdat Bijlage 12 Herstellingen hijswerktuigen ontbreekt. Klager maakt hiertegen bezwaar.

PDF icon 171113_-_advies_437_-.pdf  [281.34 KB]

Advies 444: Diverse klachten van een branchevereniging over niet transparante aanbesteding architectuurdiensten gegrond verklaard.

Publicatiedatum: 19/01/2018

Europese niet-openbare procedure voor architectendiensten voor nieuwbouw en inbreiding van een schoolgebouw. Geklaagd wordt door een brancheorganisatie. De klacht omvat vijf onderdelen:

PDF icon 171218_-_advies_444_-.pdf  [429.19 KB]

Advies 413: Gunningscriterium moet verband houden met de opdracht.

Publicatiedatum: 19/12/2017

Onder een dynamisch aankoopsysteem is een uitnodiging tot inschrijving gedaan voor een opdracht tot het uitvoeren van projectmanagement van bouw- en vastgoedprojecten in Caribisch Nederland. In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat het subgunningscriterium 'De mate van ervaring als Projectmanager/projectleider met projecten op basis van een geïntegreerd contract' disproportioneel is.

PDF icon 170726_-_advies_413_-.pdf  [213.14 KB]

Advies 427: Mag de winnende inschrijver in de onderbouwingsfase een onderaannemer opgeven waarover hij niet kan beschikken?

Publicatiedatum: 14/12/2017

Europese openbare procedure voor diensten voor het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding. Het ARW 2016 is van toepassing verklaard. Volgens het Inschrijvingsdocument dient de winnende inschrijver na voorlopige gunning in de onderbouwingsfase binnen een bepaalde termijn Bijlage 1 met vermelding van alle in te zetten tracties (met kenteken) en onderaannemers in te dienen.

PDF icon 171110_-_advies_427_-.pdf  [173.39 KB]

Advies 425: Ondeugdelijke motivering van de gunningsbeslissing.

Publicatiedatum: 11/12/2017

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor werken inzake de realisatie van twee verenigingsgebouwen, de aanleg van sportvelden en de terreininrichting van een sportpark. Geklaagde wordt dat de mededeling van de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd is. Uit de mededeling van de gunningsbeslissing blijkt volgens klager dat beklaagde weliswaar een onderbouwing heeft gegeven van de fictieve aftrek voor de inschrijving van Y, maar dat voor de inschrijving van de winnende inschrijver X slechts het totaal van de fictieve aftrek kenbaar is gemaakt.

PDF icon 171026_-_advies_425_-.pdf  [218.43 KB]

Advies 419: Onderhandse gunning van organisatie van kermissen onvoldoende gemotiveerd.

Publicatiedatum: 08/12/2017

Beklaagde heeft in januari 2017 een overheidsopdracht voor diensten voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen enkelvoudig onderhands aan X gegund. Klager stelt dat deze dienst op grond van het inkoopbeleid van beklaagde had moeten worden aanbesteed.

PDF icon 171103_-_advies_419_-.pdf  [333 KB]

Advies 426: Baaierd van klachten over aanbesteding besloten vervoer.

Publicatiedatum: 29/11/2017

Het betreft een Europese openbare procedure voor WMO-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer en lokaal vervoer, plus vervoer dat over aangewezen regiogrenzen heengaat. De opdracht is verdeeld in zeven percelen waarbij inschrijvers kunnen inschrijven op alle percelen, maar waarbij een maximum geldt van drie percelen die een inschrijver gegund kan krijgen. De klacht omvat 9 onderdelen:

PDF icon 171027_-_advies_426-i_-.pdf  [1.02 MB]

Advies 423: Ten onrechte geen weging prijs/kwaliteit vastgesteld. Geen verplichting tot stellen van verificatievragen.

Publicatiedatum: 29/11/2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor een raamovereenkomst met één onderneming voor de levering van mantelzorgwaarderingspassen. Er zijn twee klachtonderdelen:

  1. De beoordelings- en gunningssystematiek, zoals die in de Offerte-aanvraag is bekendgemaakt, voldoet niet aan de eisen die op grond van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie daaraan kunnen worden gesteld; en

PDF icon 170929_-_advies_423_-.pdf  [311.66 KB]

Advies 283: Kwaliteit is conform de aanbestedingsstukken beoordeeld - geen strijd met transparantiebeginsel. Strategische inschrijving niet aangetoond.

Publicatiedatum: 03/11/2017

Beklaagde heeft namens drie aanbestedende diensten een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een door ieder van die aanbestedende diensten afzonderlijk te sluiten raamovereenkomst met meerdere ondernemingen voor ICT adviesdiensten. De opdracht is verdeeld in vier percelen. Er zijn twee klachten:
1. De inschrijving van klager is niet correct beoordeeld. De inhoudelijke vragen die in de subgunningscriteria werden gesteld enerzijds en de wijze waarop de inschrijving van klager is beoordeeld anderzijds, sluiten niet op elkaar aan; en

PDF icon 170210_-_advies_283_-.pdf  [255.05 KB]

Pagina's