Behandelde klachten

Advies 484 : Is de offerte tijdig per e-mail ingediend?

Publicatiedatum: 18/06/2019

Tussen de aanbesteder en de ondernemer is een raamovereenkomst tot stand gekomen. De klacht ziet op een nadere offerteaanvraag onder die raamovereenkomst voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het schrijven van praktijkvoorbeelden op het gebied van inkopen in het sociaal domein, maatschappelijk verantwoord inkopen, circulair inkopen en innovatiegericht inkopen.

PDF icon 190227_-_advies_484_-_-.pdf  [251.31 KB]

Advies 488: Opdracht voor het beheer van investeringsfondsen ten onrechte niet aanbesteed?

Publicatiedatum: 10/04/2019

De klacht ziet op een opdracht voor het beheer van een tweetal investeringsfondsen die andere fondsen voeden, waaruit vervolgens risicokapitaal (venture capital) voor jonge en snelgroeiende innovatieve en/of technologische ondernemingen beschikbaar komt. Ondernemer gaat ervan uit dat het ministerie deze opdracht in strijd met de Aanbestedingswet 2012 onderhands heeft verleend en dat de opdracht had moeten worden aanbesteed. De Commissie acht de klacht in beginsel ongegrond omdat, voor zover al sprake is van een overheidsopdracht, het ministerie daarvan geen opdrachtgever is.

PDF icon 190222_-_advies_488_-_.pdf  [206.96 KB]

Advies 426-II: Bonus/malus- en boeteregeling disproportioneel en niet transparant?

Publicatiedatum: 05/02/2019

In dit tweede deel van Advies 426, met betrekking tot klachtonderdeel 9, staat de bonus-malus regeling bij de aanbesteding van Wmo-vervoer ter discussie. Die regeling omvat een groot aantal boetes en malussen, wat volgens klager disproportioneel is. Klager heeft een berekening gemaakt die neerkomt op een verwachte malus/boete van vele miljoenen euro per jaar. Aanbesteder meent dat die berekening is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten.

De Commissie overweegt dat in zijn algemeenheid voor boetes en malussen het volgende geldt:

1.  De regeling moet transparant zijn;

PDF icon 180131_-_advies_426-ii_-.pdf  [420.74 KB]

Advies 501: Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor grafische vormgeving.

Volgens de ondernemer is zijn verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege het overschrijden van het maximaal toegestane aantal woorden in de beschrijving - referentieopdracht voor kerncompetentie 2. De tekst in het ter illustratie ingediende huisstijlhandboek had volgens de ondernemer niet mogen worden meegeteld voor het bepalen van het maximaal toegestane aantal woorden.

PDF icon 181214_-_advies_501_-.pdf  [258.51 KB]

Advies 485: Verwezen naar merken “of gelijkwaardig”, terwijl functionele omschrijving opdracht mogelijk was; deugdelijke grond intrekking aanbesteding

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het geheel of gedeeltelijk leveren van materialen en het vervangen van armaturen en lichtmasten.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat aanbesteder op onjuiste gronden is overgegaan tot de intrekking van de aanbesteding.

PDF icon 181129_advies_485_-.pdf  [537.41 KB]

Advies 472: Nader kwalitatief gunningscriterium ‘Levenscyclusanalyse (LCA)’ in strijd met transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van bedrijfskleding. Het gunningscriterium dat wordt toegepast is het criterium van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Omdat de aanbesteder rekening wenst te houden met duurzaamheidsaspecten, is gekozen voor toepassing van het nadere kwalitatieve gunningscriterium ‘Levens Cyclus Analyse (LCA)’.

De ondernemer stelt dat dit nadere criterium in strijd is met het transparantiebeginsel en daardoor niet geschikt is om inschrijvingen met elkaar te vergelijken.

PDF icon 190125_-_advies_472_-.pdf  [545.12 KB]

Advies 482: Nadere gunningscriteria niet bekendgemaakt in aankondiging opdracht, maar in Nota van Inlichtingen – in strijd met art. 2.115 AW 2012 en art. 3.6.2. ARW 2016

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de realisatie van een haven.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de brancheorganisatie dat de aanbesteder de nadere gunningscriteria, in strijd met artikel 2.115 AW 2012 en artikel 3.6.2 ARW 2016 niet in de aankondiging van de opdracht, maar in de Nota van Inlichtingen bekend heeft gemaakt.

PDF icon 181221_-_advies_482_-.pdf  [309.2 KB]

Advies 494 : Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor grafische vormgeving.

Volgens de ondernemer is zijn verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege het overschrijden van het maximaal toegestane aantal woorden in de visuele uitwerking van de referentieopdracht voor kerncompetentie 1.

PDF icon 181214_-_advies_494_-.pdf  [241.35 KB]

Advies 477: Beoordeling van de inschrijving en motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing.

Publicatiedatum: 31/10/2018

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het actualiseren en opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat de beoordeling van zijn inschrijving op kwaliteit op een aantal punten onjuist is.

PDF icon 180928_-_advies_477_-.pdf  [228.75 KB]

Advies 479: Zijn de inschrijvingen van ondernemers terecht door aanbesteder terzijde gelegd?

Publicatiedatum: 31/10/2018

De klacht betreft een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor advieswerkzaamheden die zien op de herinrichting van een kantoor van de aanbesteder.

De aanbesteder heeft de inschrijvingen van twee inschrijvers ongeldig verklaard omdat zij een inschrijving onder voorwaarden zouden hebben ingediend door in de inschrijvingsbegroting de DNR 2011 van toepassing te verklaren.

PDF icon 181001_-_advies_479_-_.pdf  [250.94 KB]

Pagina's