Behandelde klachten

Advies 391: Heeft de aanbestedende dienst voldoende informatie verstrekt aan klager om een functietest te kunnen uitvoeren?

Publicatiedatum: 30/03/2017

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst voor inwinningsapparatuur voor landmeetkundige diensten. Klager is uitgenodigd om een functietest van de door haar aangeboden apparatuur uit te voeren, maar is er tijdens de testperiode niet in geslaagd een internetverbinding met de server van beklaagde tot stand te brengen. Klager stelt dat beklaagde relevantie technische informatie niet verstrekt heeft.

PDF icon 161221_-_advies_391_-.pdf  [303.93 KB]

Advies 374: Viel voor gegadigden te begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure was beëindigd?

Publicatiedatum: 28/03/2017

Alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige gegadigden hadden moeten begrijpen dat de (eerste) aanbestedingsprocedure werd beëindigd. Bij een "kennisgeving van aanvullende informatie over een onvolledige procedure of rectificatie" dienen gegadigden heel alert te zijn. Ook behoort het tot hun verantwoordelijkheid nieuwe aankondigingen in de gaten te houden. De aanbestedende dienst mocht erop vertrouwen met de voornoemde kennisgeving voldoende transparant te hebben gehandeld en was niet gehouden de beëindigde (eerste) aanbestedingsprocedure in de gaten te blijven houden.

PDF icon 161014_-_advies_374_-.pdf  [163.1 KB]

Advies 375: Is de door de aanbestedende dienst gehanteerde Social Return eis toelaatbaar?

Publicatiedatum: 14/03/2017

Meervoudig onderhandse aanbesteding voor vervanging van bruggen door duikers. Klager is een brancheorganisatie die optreedt namens een ondernemer die de opdracht wil verwerven. Geklaagd wordt over een Social Return (“SROI”) eis die er op neerkomt dat bij definitieve gunning door inschrijver een cliënt uit het bestand van een Wergeversservicepunt (WSP) voor tenminste een periode van 1 jaar in dienst wordt genomen waarbij uitstroom bij het WSP is gegarandeerd.

PDF icon 161206_-_advies_375_-.pdf  [179.3 KB]

Advies 387: Discriminerende en disproportionele eisen aan verpakkingseenheden van kantoorartikelen?

Publicatiedatum: 14/03/2017

Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van kantoorartikelen. In het bestek zijn verpakkingseenheden voor de diverse kantoorartikelen voorgeschreven en luidt een eis dat daarvan hoogstens 50% van mag worden afgeweken. Verder moeten sommige artikelen per stuk worden aangeboden. Geklaagd wordt dat door die eisen de huidige leverancier bevoordeeld wordt.

PDF icon 170126_-_advies_387_-.pdf  [193.52 KB]

Advies 264: Prijzenformulier met onbekende aantallen die door de inschrijvers geschat moeten worden. Strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Publicatiedatum: 08/03/2017

Aanbesteding van keuring en inspectie van elektrotechnische installaties.

PDF icon 160408_-_advies_264_-.pdf  [274.94 KB]

Advies 367: Heeft klager voldoende proactief gehandeld? Zijn de door klager gestelde integriteitsschendingen tijdig aangekaart?

Publicatiedatum: 06/03/2017

Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemingen voor het organiseren van handelsmissies en logistiek management voor deelname aan beurzen.

PDF icon 160921_-_advies_367_-.pdf  [135.39 KB]

Advies 368: Zijn damplanken van koudgewalst staal gelijkwaardig met damplanken van warmgewalst staal?

Publicatiedatum: 06/03/2017

Nationale openbare aanbesteding voor vervanging van oeververbindingen, onder vigeur van het ARW 2012. Het bestek schrijft het gebruik van stalen damplanken voor die gemaakt zijn van warmgewalst staal. Klager is een leverancier van koudgewalste stalen damplanken en heeft tevergeefs aan beklaagde gevraagd om de eis van warmgewalst staal in te trekken en ook damplanken van koudgewalst staal toe te staan. Daartoe stelt klager dat deze laatste gelijkwaardig zijn met damplanken van warmgewalst staal.

PDF icon 161003_-_advies_368_-.pdf  [159.76 KB]

Advies 358: Subjectieve beoordeling gunningscriterium? 'Klik' tussen inschrijver en beoordelaars meewegen is ontoelaatbaar.

Publicatiedatum: 28/02/2017

Europese openbare aanbesteding voor een raamovereenkomst met één onderneming voor communicatieadvies, vormgeving, DTP, drukwerk-inkoop en fotografie. Klager stelt dat het gunningscriterium 'Casus beeldtaal' onvoldoende transparant is en dat het gunningsmodel zal leiden tot subjectieve beoordeling van de inschrijvingen.

PDF icon 160617_-_advies_358_-.pdf  [336.63 KB]

Advies 319: Meervoudig onderhandse gunning adviesopdracht toelaatbaar. Uitsluiting makelaars bij aanbesteding van verzekeringen. Belangenconflict niet aannemelijk gemaakt.

Publicatiedatum: 27/02/2017

Gezamenlijke Europese niet-openbare aanbesteding van drie aanbestedende diensten voor ongevallenverzekeringen voorafgegaan door meervoudig onderhandse gunning van organiseren van de aanbesteding (1) en contractmanagement (2) aan advieskantoor X. Klager stelt dat de onderhandse gunning niet toegestaan zou zijn, dat makelaars ten onrechte uitgesloten zijn van deelneming aan de aanbesteding en dat er een belangenconflict zou zijn met betrekking tot X.

PDF icon 161220_-_advies_319_-.pdf  [223.65 KB]

Advies 318: Niet-functionele eisen aan minicontainers worden als disproportioneel en discriminerend beoordeeld.

Publicatiedatum: 24/02/2017

Europese openbare aanbesteding voor levering van minicontainers en afvalcontainers. Het geschil draait om de technische eisen die gesteld zijn aan de minicontainers (perceel 1). Volgens klager zijn die eisen discriminerend en disproportioneel en zou slechts één leverancier aan die eisen kunnen voldoen.

PDF icon 170126_-_advies_318_-.pdf  [210.03 KB]

Pagina's