Behandelde klachten

Advies 401: Is het geven van meer punten bij meer referenties toegestaan? Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

Publicatiedatum: 19/05/2017

Europese niet-openbare procedure aangekondigd voor een opdracht voor diensten betreffende het bouwmanagement voor een nieuw te bouwen school. Klager acht de selectiesystematiek disproportioneel doordat beter wordt gescoord indien meer referenties met dezelfde kerncompetenties worden ingediend, aangezien dit in strijd zou zijn met Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

PDF icon 170224_-_advies_401_-.pdf  [323.36 KB]

Advies 314:Mag een ISAE 3402 rapport gevraagd worden of is dit een disproportionele eis? Gelijkwaardigheid certificaten.

Publicatiedatum: 25/04/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor ICT-diensten. De opdracht is verdeeld in drie percelen. De klacht betreft perceel 1 (Infrastructure as a Service). In het Programma van Eisen en Wensen staan de volgende twee eisen: (i) de inschrijver beschikt over een ISAE 3402 Type II rapport van maximaal 1 jaar oud (of gelijkwaardig) en (ii) de inschrijver is in staat jaarlijks een ISAE 3402 rapoort (of gelijkwaardig) af te geven.

PDF icon 170228_-_advies_314_-.pdf  [228.45 KB]

Advies 323: Veiling van perceel na faillissement opdrachtnemer toelaatbaar?

Publicatiedatum: 25/04/2017

Meervoudig onderhandse gunning raamovereenkomst binnenschilderwerk nadat de opdrachtnemer (Y) van één van de vier na een nationale openbare procedure gesloten raamovereenkomsten failliet verklaard is. Geklaagd wordt dat dit perceel opnieuw aanbesteed had moeten worden en niet geveild had mogen worden onder de drie opdrachtnemers van de drie overige percelen. Bij de oorspronkelijke aanbesteding is bepaald dat een inschrijver niet meer dan één perceel gegund kan krijgen.

PDF icon 170228_-_advies_323_-.pdf  [194.13 KB]

Advies 287: Heeft de aanbestedende dienst gehandeld in strijd met haar motiveringsplicht van art. 2.130 Aw 2012? Inschrijver voldoende proactief?

Publicatiedatum: 24/04/2017

Nationale openbare procedure voor een opdracht voor diensten betreffende  het ontwikkelen, plannen, organiseren en uitvoeren van een collectief opleidingsprogramma voor aankomende topmanagers. Geklaagd wordt over onduidelijke en subjectieve gunningscriteria, niet bij een besluit mededelen van de scores en het toekennen van opmerkelijk lage scores.

De Commissie beschrijft allereerst uitgebreid het toetsingskader voor de beoordeling van kwaliteit en de motiveringsplicht die bij een nationale aanbesteding niet anders zijn dan bij een Europese aanbesteding.

PDF icon 170228_-_advies_287_-.pdf  [458.62 KB]

Advies 295: Onjuiste beoordeling kwaliteitscriteria?

Publicatiedatum: 19/04/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor tijdelijke vergroting van de slibontwateringscapaciteit van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Klager stelt dat er een onjuiste beoordeling van de kwaliteitscriteria is geweest.

De Commissie bespreekt eerst de eisen ten aanzien van de door de aanbestedende dienst in acht te nemen transparantie en de motiveringsplicht, die in het kader van een meervoudig onderhandse procedure niet anders zijn dan bij een Europese aanbesteding.

PDF icon 170228_-_advies_295_-.pdf  [264.59 KB]

Advies 379: Bevoordeling van uitgevers bij aanbesteding leermiddelen? Schending van art. 1.10a Aw 2012?

Publicatiedatum: 07/04/2017

Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering van leermiddelen. Geklaagd wordt over de indeling van percelen per uitgever en de omstandigheid dat de consumentenprijzen voor biologieboeken nog niet zijn vastgesteld door de uitgever. Hierdoor zouden uitgevers bevoordeeld zijn bij de aanbesteding.

PDF icon 161018_-_advies_379_-.pdf  [412.74 KB]

Advies 382: Uitleggingsvraag.

Publicatiedatum: 07/04/2017

Twee aanbestedingsprocedures die gedeeltelijk de levering van dezelfde producten betreffen. Onder welke van beide aanbestede raamovereenkomsten valt de levering van die producten?

PDF icon 161201_-_advies_382_-.pdf  [199.19 KB]

Advies 383: Heeft klager niet voldaan aan één van de selectie-eisen? Zo ja, kan de inschrijving nog worden verbeterd of aangevuld?

Publicatiedatum: 07/04/2017

Klager heeft niet voldaan aan de selectie-eis bij haar inschrijving de Gedragsverklaring Aanbesteden te uploaden. Deze eis heeft een knock-out karakter. Er is geen sprake van een gebrek in de inschrijving waarvoor een herstelmogelijkheid bestaat. De inschrijving van klager is terecht als ongeldig terzijde gelegd zonder klager nog in de gelegenheid te stellen het gebrek in de inschrijving te herstellen.

PDF icon 170228_-_advies_383_-.pdf  [173.86 KB]

Advies 377: Is beklaagde afgeweken van de door haar bekendgemaakte beoordelingssystematiek?

Publicatiedatum: 31/03/2017

Europese openbare aanbesteding van vervoersdiensten van geneesmiddelen. Geklaagd wordt over een volgens klager onterechte slechte beoordeling van de kwaliteitscriteria, waardoor klager niet is uitgenodigd voor een ‘pitch’.

De Commissie toetst de klacht aan het standaard beoordelingskader voor kwaliteit, dat ook door de rechter meestal wordt toegepast.

PDF icon 161014_-_advies_377_-.pdf  [252 KB]

Advies 391: Heeft de aanbestedende dienst voldoende informatie verstrekt aan klager om een functietest te kunnen uitvoeren?

Publicatiedatum: 30/03/2017

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst voor inwinningsapparatuur voor landmeetkundige diensten. Klager is uitgenodigd om een functietest van de door haar aangeboden apparatuur uit te voeren, maar is er tijdens de testperiode niet in geslaagd een internetverbinding met de server van beklaagde tot stand te brengen. Klager stelt dat beklaagde relevantie technische informatie niet verstrekt heeft.

PDF icon 161221_-_advies_391_-.pdf  [303.93 KB]

Pagina's