Behandelde klachten

Advies 473: Is de inschrijving van ondernemer ten onrechte ongeldig verklaard?

Publicatiedatum: 18/10/2018

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met betrekking tot het leveren en onderhouden van zonnepanelen.

De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer ongeldig verklaard omdat deze zou hebben verzuimd bij het prijzenformulier een open begroting in te dienen.

PDF icon 180910_-_advies_473_-.pdf  [210.14 KB]

Advies 464: Gebruikerstest was wel zorgvuldig, maar de motivering van de uitslag is ondeugdelijk.

Publicatiedatum: 17/10/2018

Beklaagde heeft op 20 maart 2017 een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor de levering van voorselectieapparatuur (voor alcoholblaastesten), randapparatuur en alle bijbehorende verbruiksartikelen en toebehoren van voorselectieapparaten, het bijbehorende onderhoud en overige dienstverlening.

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van een gebruikerstest (maximaal 90 punten) en aantal jaren geboden garantie (maximaal 10 punten).

PDF icon 180928_-_advies_464_-.pdf  [535.66 KB]

Advies 465: Beroep op technische bekwaamheid van een derde mocht niet na inschrijving gedaan worden.

Publicatiedatum: 11/10/2018

Beklaagde heeft op 12 december 2013 een nationale openbare procedure aange-kondigd voor een concessie voor diensten met betrekking tot plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van A0-reclamedisplays en A0-reclameframes. De aan-besteding is begeleid door A.

PDF icon 180927_-_advies_465_-.pdf  [479.58 KB]

Advies 457: Besteksposten in inschrijfstaat in strijd met artikel 01.01.06 lid 2 Standaard RAW 2015 - inschrijving terecht ongeldig verklaard.

Publicatiedatum: 11/10/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor onderhoud van elementverhardingen. Van toepassing zijn de Standaard RAW 2015 bepalingen. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard op grond van een groot aantal besteksposten die in strijd met die bepalingen zouden zijn opgesteld. Klager stelt dat haar inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard is.

PDF icon 180130_-_advies_457_-.pdf  [274.88 KB]

Advies 475: Onduidelijkheid over aanbieden van SaaS-oplossing naast on-premise oplossing.

Publicatiedatum: 17/09/2018

Beklaagde, een samenwerkingsverband van gemeenten [A], [B], [C] en [D], heeft op 29 maart 2018 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor de levering en implementatie van één (ingerichte) toekomstgerichte backoffice applicatie voor het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatie), gekoppeld met [Regiesysteem X]. [E] begeleidt de aanbestedingsprocedure.

PDF icon 180727_-_advies_475_-.pdf  [203.75 KB]

Advies 476: Is voorschrijven van een on-premise oplossing en verbieden van een SaaS-oplossing toelaatbaar? Ja!

Publicatiedatum: 17/09/2018

Beklaagde, een gemeente in oprichting waarin twee gemeenten, [A] en [B], fuseren, heeft op 2 mei 2018 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor de levering en implementatie van een registratiesysteem Sociaal Domein. [C] begeleidt de aanbestedingsprocedure.

PDF icon 180727_-_advies_476_-.pdf  [355.51 KB]

Advies 459: Architectendiensten kunnen niet als uniek kunstwerk onderhands gegund worden.

Publicatiedatum: 11/09/2018

Beklaagde, een stichting die een museum exploiteert, heeft op 26 januari 2018 een ‘Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf’ via TenderNed verzonden. Hierin heeft zij bekend gemaakt dat zij voornemens is op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking een overeenkomst te sluiten met X voor een overheidsopdracht voor architectendiensten tot het uitvoeren van een uitbreidingsstudie. Klager is een branchevereniging.

PDF icon 180803_-_advies_459_-.pdf  [229.63 KB]

Advies 456: Abnormaal lage prijs? Beklaagde geeft verkeerde uitleg van de inhoud van de opdracht.

Publicatiedatum: 11/09/2018

Beklaagde heeft op 6 november 2017 een aantal ondernemingen een uitnodiging tot het doen van een inschrijving gestuurd voor een nadere opdracht voor diensten voor bouwkundig vooronderzoek van belendingen te X in het kader van een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten. Beklaagde heeft het ARW 2012 van toepassing verklaard.

De klacht houdt in dat beklaagde de winnende inschrijving ten onrechte niet abnormaal laag heeft verklaard.

PDF icon 180815_-_advies_456_-.pdf  [227.29 KB]

Advies 471: Combinatie van geschiktheidseis en selectiecriteium mag, maar in casu onvoldoende transparant.

Publicatiedatum: 10/09/2018

Beklaagde heeft op 6 april 2018 een Europese niet-openbare procedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor diensten voor busvervoer van leerlingen. De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 180613_-_advies_471_-.pdf  [352.57 KB]

Advies 467: Referenties van meer dan 10 jaar geleden mochten wel ingediend worden.

Publicatiedatum: 24/07/2018

Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het ontwerp van de renovatie van het hoofdgebouw van beklaagde. Klager is het niet eens met de afwijzing van haar aanmelding en de beslissing van beklaagde haar niet tot de gunningsfase toe te laten. Klager is van mening dat beklaagde de referenties die zij heeft overgelegd en die betrekking hebben op opdrachten die langer dan 10 jaar geleden zijn verricht, ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten. De klachtencommissie van beklaagde heeft de klacht gegrond verklaard.

PDF icon 180425_-_advies_467_-.pdf  [371.91 KB]

Pagina's