Behandelde klachten

Advies 459: Architectendiensten kunnen niet als uniek kunstwerk onderhands gegund worden.

Publicatiedatum: 11/09/2018

Beklaagde, een stichting die een museum exploiteert, heeft op 26 januari 2018 een ‘Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf’ via TenderNed verzonden. Hierin heeft zij bekend gemaakt dat zij voornemens is op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking een overeenkomst te sluiten met X voor een overheidsopdracht voor architectendiensten tot het uitvoeren van een uitbreidingsstudie. Klager is een branchevereniging.

PDF icon 180803_-_advies_459_-.pdf  [229.63 KB]

Advies 471: Combinatie van geschiktheidseis en selectiecriteium mag, maar in casu onvoldoende transparant.

Publicatiedatum: 10/09/2018

Beklaagde heeft op 6 april 2018 een Europese niet-openbare procedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor diensten voor busvervoer van leerlingen. De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 180613_-_advies_471_-.pdf  [352.57 KB]

Advies 467: Referenties van meer dan 10 jaar geleden mochten wel ingediend worden.

Publicatiedatum: 24/07/2018

Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het ontwerp van de renovatie van het hoofdgebouw van beklaagde. Klager is het niet eens met de afwijzing van haar aanmelding en de beslissing van beklaagde haar niet tot de gunningsfase toe te laten. Klager is van mening dat beklaagde de referenties die zij heeft overgelegd en die betrekking hebben op opdrachten die langer dan 10 jaar geleden zijn verricht, ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten. De klachtencommissie van beklaagde heeft de klacht gegrond verklaard.

PDF icon 180425_-_advies_467_-.pdf  [371.91 KB]

Advies 469: Wezenlijke wijziging van overeenkomst niet aangetoond - geen strijd met art. 2.163a-2.163g Aw 2012.

Publicatiedatum: 24/07/2018

Beklaagde, een gemeenschappelijke regeling van een aantal gemeenten, heeft op 28 juni 2017 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor diensten voor het inzamelen, transporteren, overslaan en verwerken van huishoudelijk papier en karton. De opdracht is verdeeld in twee percelen.

PDF icon 180613_-_advies_469_-.pdf  [322.62 KB]

Advies 466: Maatvoering te verkopen perceel bouwgrond niet precies bekend - toch voldoende transparant.

Publicatiedatum: 23/07/2018

Nationale openbare procedure voor het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de (ver)koop en herontwikkeling van een bouwkavel. De klacht houdt in dat beklaagde in strijd met het transparantiebeginsel heeft gehandeld door de exacte afmetingen van de kavel niet bekend te maken aan inschrijvers. De aanbesteding mist volgens klager een maatvaste onderlegger.

PDF icon 180411_-_advies_466_-.pdf  [194.69 KB]

Advies 452: Te laat geklaagd over te strenge omzeteis en onredelijke geschiktheidseis

Publicatiedatum: 23/07/2018

Europese openbare aanbesteding voor een overheidsopdracht voor de levering en installatie van zonnepanelen. Nadat de opdracht voorlopig gegund was aan klager, heeft beklaagde naar aanleiding van bezwaren van een andere inschrijver de gunningsbeslissing ingetrokken. De reden hiervoor is dat klager niet voldaan heeft aan de omzeteis. De klacht omvat twee onderdelen:

PDF icon 180430_-_advies_452_-.pdf  [195.99 KB]

Advies 462: Geen tarief voor junior consultant ingevuld: terecht geen gelegenheid tot herstel geboden en ongeldig verklaard.

Publicatiedatum: 23/07/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor aanschaf, implementatie en het onderhoud van een E-HRM systeem (salarisverwerking en ondersteuning HRM-processen) in de vorm van een Software as a Service-oplossing. De inschrijvers dienen onder meer een tarief voor een junior consultant in te dienen. Klager heeft bij het uurtarief voor junior consultants 'n.v.t.' ingevuld omdat klager in haar bedrijfsvoering geen onderscheid hanteert tussen 'junior consultants' en 'consultants'.

PDF icon 180309_-_advies_462_-.pdf  [233.64 KB]

Advies 451: Onduidelijk of BRL 2506 certificaat geschiktheidseis of uitvoeringsvoorwaarde is - onvoldoende transparant.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Beklaagden hebben op 29 mei 2017 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een raamovereenkomst per perceel met één onderneming voor diensten voor de afzet van bouwstoffen, grond en asfalt. De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 180528_-_advies_451_-.pdf  [375.15 KB]

Advies 460: Ten onrechte geen gelegenheid tot herstel geboden bij kennelijke fout in totaalbedrag van de inschrijfstaat.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor overheidsopdracht voor diensten voor ecologisch vooronderzoek voor een aantal locaties van beklaagde. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Beklaagde heeft hoofdstuk 7 van het ARW 2016 op deze aanbesteding van toepassing verklaard. De klacht houdt in dat de inschrijving van klager ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd is en aan klager ten onrechte geen mogelijkheid tot herstel is geboden.

PDF icon 180410_-_advies_460_-.pdf  [305.28 KB]

Advies 424: Merk voorschrijven bij laboratoriumproducten mag, mits 'of gelijkwaardig' is toegevoegd.

Publicatiedatum: 06/07/2018

Beklaagde heeft mede namens vier andere organisaties een Europese openbare procedure aangekondigd voor raamovereenkomsten met één ondernemer respectievelijk met meerdere ondernemers voor de opslag, distributie en levering van laboratoriumchemicaliën en laboratorium-disposables verdeeld over zes percelen. De klacht betreft percelen 1, 3 en 4. Beklaagde heeft onderscheid gemaakt tussen producten van categorie A, B respectievelijk C.

PDF icon 180227_-_advies_424_-.pdf  [353.35 KB]

Pagina's