Behandelde klachten

Advies 472: Nader kwalitatief gunningscriterium ‘Levenscyclusanalyse (LCA)’ in strijd met transparantiebeginsel?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van bedrijfskleding. Het gunningscriterium dat wordt toegepast is het criterium van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Omdat de aanbesteder rekening wenst te houden met duurzaamheidsaspecten, is gekozen voor toepassing van het nadere kwalitatieve gunningscriterium ‘Levens Cyclus Analyse (LCA)’.

De ondernemer stelt dat dit nadere criterium in strijd is met het transparantiebeginsel en daardoor niet geschikt is om inschrijvingen met elkaar te vergelijken.

PDF icon 190125_-_advies_472_-.pdf  [545.12 KB]

Advies 482: Nadere gunningscriteria niet bekendgemaakt in aankondiging opdracht, maar in Nota van Inlichtingen – in strijd met art. 2.115 AW 2012 en art. 3.6.2. ARW 2016

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor werken voor de realisatie van een haven.

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de brancheorganisatie dat de aanbesteder de nadere gunningscriteria, in strijd met artikel 2.115 AW 2012 en artikel 3.6.2 ARW 2016 niet in de aankondiging van de opdracht, maar in de Nota van Inlichtingen bekend heeft gemaakt.

PDF icon 181221_-_advies_482_-.pdf  [309.2 KB]

Advies 494 : Verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege overschrijden maximaal toegestane aantal woorden?

Publicatiedatum: 05/02/2019

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor diensten voor grafische vormgeving.

Volgens de ondernemer is zijn verzoek tot deelneming ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd vanwege het overschrijden van het maximaal toegestane aantal woorden in de visuele uitwerking van de referentieopdracht voor kerncompetentie 1.

PDF icon 181214_-_advies_494_-.pdf  [241.35 KB]

Advies 477: Beoordeling van de inschrijving en motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing.

Publicatiedatum: 31/10/2018

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het actualiseren en opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).

Klachtonderdeel 1

In dit klachtonderdeel stelt de ondernemer dat de beoordeling van zijn inschrijving op kwaliteit op een aantal punten onjuist is.

PDF icon 180928_-_advies_477_-.pdf  [228.75 KB]

Advies 479: Zijn de inschrijvingen van ondernemers terecht door aanbesteder terzijde gelegd?

Publicatiedatum: 31/10/2018

De klacht betreft een Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor advieswerkzaamheden die zien op de herinrichting van een kantoor van de aanbesteder.

De aanbesteder heeft de inschrijvingen van twee inschrijvers ongeldig verklaard omdat zij een inschrijving onder voorwaarden zouden hebben ingediend door in de inschrijvingsbegroting de DNR 2011 van toepassing te verklaren.

PDF icon 181001_-_advies_479_-_.pdf  [250.94 KB]

Advies 473: Is de inschrijving van ondernemer ten onrechte ongeldig verklaard?

Publicatiedatum: 18/10/2018

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met betrekking tot het leveren en onderhouden van zonnepanelen.

De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer ongeldig verklaard omdat deze zou hebben verzuimd bij het prijzenformulier een open begroting in te dienen.

PDF icon 180910_-_advies_473_-.pdf  [210.14 KB]

Advies 464: Gebruikerstest was wel zorgvuldig, maar de motivering van de uitslag is ondeugdelijk.

Publicatiedatum: 17/10/2018

Beklaagde heeft op 20 maart 2017 een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor de levering van voorselectieapparatuur (voor alcoholblaastesten), randapparatuur en alle bijbehorende verbruiksartikelen en toebehoren van voorselectieapparaten, het bijbehorende onderhoud en overige dienstverlening.

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van een gebruikerstest (maximaal 90 punten) en aantal jaren geboden garantie (maximaal 10 punten).

PDF icon 180928_-_advies_464_-.pdf  [535.66 KB]

Advies 457: Besteksposten in inschrijfstaat in strijd met artikel 01.01.06 lid 2 Standaard RAW 2015 - inschrijving terecht ongeldig verklaard.

Publicatiedatum: 11/10/2018

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor onderhoud van elementverhardingen. Van toepassing zijn de Standaard RAW 2015 bepalingen. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard op grond van een groot aantal besteksposten die in strijd met die bepalingen zouden zijn opgesteld. Klager stelt dat haar inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard is.

PDF icon 180130_-_advies_457_-.pdf  [274.88 KB]

Advies 465: Beroep op technische bekwaamheid van een derde mocht niet na inschrijving gedaan worden.

Publicatiedatum: 11/10/2018

Beklaagde heeft op 12 december 2013 een nationale openbare procedure aange-kondigd voor een concessie voor diensten met betrekking tot plaatsing, beheer, onderhoud en exploitatie van A0-reclamedisplays en A0-reclameframes. De aan-besteding is begeleid door A.

PDF icon 180927_-_advies_465_-.pdf  [479.58 KB]

Advies 475: Onduidelijkheid over aanbieden van SaaS-oplossing naast on-premise oplossing.

Publicatiedatum: 17/09/2018

Beklaagde, een samenwerkingsverband van gemeenten [A], [B], [C] en [D], heeft op 29 maart 2018 een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een overheidsopdracht voor de levering en implementatie van één (ingerichte) toekomstgerichte backoffice applicatie voor het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatie), gekoppeld met [Regiesysteem X]. [E] begeleidt de aanbestedingsprocedure.

PDF icon 180727_-_advies_475_-.pdf  [203.75 KB]

Pagina's