Behandelde klachten

Advies 450: Klacht over clustering van opdrachten van maaiwerkzaamheden gegrond verklaard.

Publicatiedatum: 20/06/2018

Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor maaiwerkzaamheden in een aantal stadsdelen van een zestal gemeenten. Het ARW 2016 is op de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaard. Geklaagd wordt dat beklaagde in strijd met artikel 1.5 Aw 2012 handelt door opdrachten samen te voegen, zonder daar enige motivering voor te geven, en door vervolgens die samengevoegde opdracht niet in percelen op te delen, zonder daar een voldoende motivering voor te geven.

PDF icon 180228_-_advies_450_-.pdf  [179.84 KB]

Advies 454: Ondanks niet perfect prijzenblad is het prijscriterium voldoende transparant.

Publicatiedatum: 20/06/2018

Europese openbare aanbesteding van een raamovereenkomst met één leverancier voor payrolling.

In de eerste Nota van Inlichtingen is het volgende opgenomen:

PDF icon 180417_-_advies_454_-.pdf  [274.35 KB]

Advies 448: Klachten over beoordelingsmethodiek en beoordeling ongegrond verklaard.

Publicatiedatum: 15/05/2018

Meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten die zien op strategische advisering voor de reproductie van media. De klacht omvat drie onderdelen:

1. Het gunningscriterium 'referenties' is onduidelijk en niet transparant;
2. Beklaagde heeft de beoordelingsmethodiek tijdens de aanbestedingsprocedure gewijzigd;
3. Beklaagde heeft klager onvoldoende punten toegekend voor het beoordelingselement 1 van het gunningscriterium kwaliteit.

PDF icon 180309_-_advies_448_-.pdf  [254.92 KB]

Advies 449: Zeer hoog gewicht voor gunningscriterium netwerkdekking niet disproportioneel.

Publicatiedatum: 15/05/2018

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor het tot stand brengen van netwerkverbindingen en telefonie.

PDF icon 190424_-_advies_449_-.pdf  [290.04 KB]

Advies 440: Business case deelfietsenplan moet ook rekening houden met optiejaar - financieel bedrijfsplan van klager terecht als slecht beoordeeld.

Publicatiedatum: 07/05/2018

Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor een (concessie)opdracht voor diensten voor het beschikbaar stellen, plaatsen, beheren en onderhouden van een (e-)fietsendeelsysteem met een looptijd van 37 +12 = 49 maanden. Klager heeft bij haar ingediende business case een onderbouwing van de vaste looptijd van 37 maanden gegeven, maar niet voor het laatste optiejaar. Om die reden scoort klager zeer laag op een aantal gunningscriteria. De klacht bestaat uit twee onderdelen:

PDF icon 180227_-_advies_440_-.pdf  [172.34 KB]

Advies 441: Door beklaagde vastgestelde tarieven voor thuishulp zijn niet disproportioneel.

Publicatiedatum: 07/05/2018

Europese openbare procedure voor een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten in het kader van het uitvoeren van ondersteuningsvormen voor volwassenen (18+) op basis van de Wmo 2015 in de vorm van ondersteuningsprofielen en het uitvoeren van beschut werk in het kader van de Participatiewet. Beklaagde heeft voor elk van de zes percelen een vast tarief vastgesteld. Tijdens de aanbesteding wordt alleen getoetst of de inschrijver aan bepaalde geschiktheidseisen voldoet. Wanneer dat het geval is, wordt aan hem een raamovereenkomst gegund. De klacht omvat twee onderdelen:

PDF icon 171215_-_advies_441_-.pdf  [436.03 KB]

Advies 435: Motivering van enkelvoudig onderhandse gunning van organisatie van kermissen niet deugdelijk.

Publicatiedatum: 02/05/2018

Beklaagde heeft op 23 februari 2016 een overheidsopdracht voor diensten voor de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen in 2016 enkelvoudig onderhands aan X gegund. Volgens klager gunt beklaagde sinds 40 jaar deze opdracht ten onrechte jaarlijks enkelvoudig onderhands aan X.

De Commissie stelt voorop dat zij beoordeelt of aanbestedende diensten handelen overeenkomstig de bepalingen van de Aw 2012. De argumenten van klager ontleend aan het bestuursrecht blijven derhalve buiten beschouwing omdat de Commissie niet bevoegd is daarover te oordelen.

PDF icon 180209_-_advies_435_-_.pdf  [304.8 KB]

Advies 436: Opdracht voor organiseren van kermissen in 2003 voor onbepaalde tijd enkelvoudig onderhands gegund - aanbeveling om aan te besteden.

Publicatiedatum: 02/05/2018

X heeft op 5 juni 2000 een offerte aan beklaagde verzonden voor het leveren van diensten met betrekking tot de begeleiding en ondersteuning van de organisatie van kermissen. Klager stelt dat beklaagde in november 2003 een overheidsopdracht ten onrechte voor onbepaalde tijd enkelvoudig onderhands gegund heeft aan X.

PDF icon 180216_-_advies_436_-.pdf  [205.3 KB]

Advies 428: Traag handelen bij heraanbesteden na overbruggingsovereenkomst die al 9 maanden duurt - dwingende spoed.

Publicatiedatum: 25/04/2018

Beklaagde heeft een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst voor diensten voor het inhuren van materieel ten behoeve van ‘grondbank activiteiten’. Beklaagde hanteert een zogenoemd RAW-bestek en heeft het ARW 2012 op deze aanbestedingsprocedure van toepassing verklaard. Beklaagde heeft de aanbesteding voortijdig gestaakt en onderhands een tijdelijke overbruggingsovereenkomst gesloten.

De klacht omvat vier onderdelen:

PDF icon 180228_-_advies_428_-.pdf  [265.31 KB]

Advies 434: Maximaal aantal pagina's A4 overschreden, maar eis was niet transparant - ongelijke behandeling tijdens de schouw.

Publicatiedatum: 25/04/2018

Meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten betreffende het digitaal ontsluiten van Bouw- en Hinderwetvergunningen voor medewerkers en inwoners van beklaagde. het Programma van Eisen bevat eis 4.6.2 die onder meer omvat: '[...] Het Plan van Aanpak bevat niet meer dan 10 pagina's A4. Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden leidt dit tot directe uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.' Klager heeft een Plan van Aanpak ingediend van meer dan 10 pagina's.

PDF icon 180216_-_advies_434_-.pdf  [255.52 KB]

Pagina's