Behandelde klachten

Advies 414: Klager mocht ≥5% invullen waar één kortingspercentage werd gevraagd, maar ook een minimumpercentage.

Publicatiedatum: 29/09/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van cateringproducten. In het Beschrijvend document is bepaald dat er één kortingspercentage voor alle producten uit het randassortiment moet worden ingevuld. Klager heeft ingevuld “≥5%” en haar inschrijving is om die reden ongeldig verklaard. In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat haar inschrijving ten onrechte als ongeldig terzijde is gelegd. In het tweede klachtonderdeel stelt klager dat beklaagde ten onrechte niet om verduidelijking van het kortingspercentage gevraagd.

PDF icon 170728_-_advies_414_-.pdf  [211.4 KB]

Advies 417: Enkelvoudig onderhandse procedure op onjuiste wijze voortgezet als meervoudig onderhandse procedure – risico van leuren.

Publicatiedatum: 29/09/2017

Beklaagde heeft op 20 december 2016 een offerte opgevraagd bij klager voor een overheidsopdracht voor diensten voor het ontwikkelen van een integrale visie op haar sociaal domein. Op 25 januari 2017 heeft beklaagde ook een andere onderneming voor deze overheidsopdracht benaderd.

PDF icon 170714_-_advies_417_-.pdf  [195.7 KB]

Advies 410: Aanbesteding schapenbegrazing tijdens lammerperiode is ongelukkig moment.

Publicatiedatum: 30/08/2017

Meervoudig onderhandse procedure voor een opdracht voor diensten van schapenbegrazing van natuurgebieden. De klacht omvat vijf onderdelen:
1- Beklaagde is afgeweken van haar eigen procedureregels en heeft na wijziging van de procedures geen redelijke termijnen gehanteerd.
2- De inschrijvingen van klager zijn ten onrechte als ongeldig terzijde gelegd.

PDF icon 170623_-_advies_410_-.pdf  [253.84 KB]

Advies 409: Zijn referentie-eisen bij aanbesteding assessments toelaatbaar?

Publicatiedatum: 30/08/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor assessmentdiensten.

PDF icon 170510_-_advies_409.pdf  [306.3 KB]

Advies 407: Is de integrale beoordeling van gunningscriteria ten onrechte niet uitgevoerd?

Publicatiedatum: 24/08/2017

Europese openbare procedure aangekondig voor diensten van groenonderhoud op begraafplaatsen. De inhoud van de opdracht is vastgelegd in een RAW-bestek. Klager stelt dat beklaagde in strijd handelt met de beoordelings- en gunningssystematiek zoals opgenomen in het Aanbestedingsdocument. Ter onderbouwing van haar klacht voert klager aan dat beklaagde de subgunningscriteria kwaliteit niet integraal heeft beoordeeld zoals vermeld in het Aanbestedingsdocument.

PDF icon 170426_-_advies_407_-.pdf  [548.66 KB]

Advies 405: Is de inschrijving ten onrechte ongeldig verklaard?

Publicatiedatum: 16/08/2017

Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor onderhoud van elementenverhardingen. De inschrijving van klager is ongeldig verklaard om twee redenen:

  1. Uit de referentieverklaring blijkt niet dat er sprake is geweest van 2000 meldingen;

  2. De inschrijfstaat voldoet niet aan bepaling 01.01.06 lid 2 RAW Standaard 2015.

Klager stelt dat haar inschrijving wel geldig is. Daarnaast stelt zij dat de motivering van de gunningsbeslissing gebrekkig is.

PDF icon 170406_-_advies_405_-.pdf  [216.56 KB]

Advies 411: Is uitsluiting van gevolmachtigd agenten bij aanbesteding verzekeringsdiensten toegestaan?

Publicatiedatum: 16/08/2017

Europese niet-openbare procedure voor een opdracht tot het leveren van brandverzekeringsdiensten. Klager, die gevolmachtig agent is van een buitenlandse verzekeraar, maakt bezwaar tegen het niet toestaan van gevolmachtigd agenten om in te schrijven.

De Commissie is van oordeel dat het voor de hand ligt dat beklaagde niet alleen de betrokkenheid van gevolmachtigde agenten bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft willen uitsluiten, maar ook de betrokkenheid van gevolmachtigde agenten bij de uitvoering van de overeenkomst.

PDF icon 170630_-_advies_411_-.pdf  [257.08 KB]

Advies 404: Is er sprake van schending van de Voorschriften 3.9 A en 3.9 D Gids Proportionaliteit?

Publicatiedatum: 16/08/2017

Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor levering van kunststof leidingwerk voor riolering. De opdracht is verdeeld in drie percelen en per perceel zal een raamovereenkomst met één ondernemer gesloten worden. Geklaagd wordt over afwijking van de Voorschriften 3.9 A, 3.9 D lid 1 en 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit met betrekking tot de garantiebepalingen in de raamovereenkomst en algemene voorwaarden.

PDF icon 170406_-_advies_404_-.pdf  [216.14 KB]

Advies 393: Is een selectiemethode met extra punten voor meer referenties en combinaties van kerncompetenties toelaatbaar?

Publicatiedatum: 24/07/2017

Europese niet-openbare procedure voor raamovereenkomsten met drie ondernemingen voor inhuur van projectmanagers en huisvestingsconsultants. Er zijn tien kerncompetenties benoemd en er worden meer punten gegeven naarmate er meer referenties die die kerncompetenties aantonen zijn ingediend. Ook leveren combinaties van kerncompetenties extra punten op. Klager maakt bezwaar tegen deze selectiemethode, onder meer omdat deze volgens klager in strijd is met Voorschrift 3.5 G Gids Proportionaliteit.

PDF icon 170224_-_advies_393_-.pdf  [423.4 KB]

Advies 392: Is het vragen naar gelijke opdrachten in plaats van vergelijkbare opdrachten toegestaan? Onterecht beroep op percelenregeling.

Publicatiedatum: 10/07/2017

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met één onderneming voor eendaags busvervoer van leerlingen. Geklaagd wordt over minimumeisen met betrekking tot het hebben van ervaring met vervoer in het voortgezet onderwijs en wensen met betrekking tot de pedagogische vaardigheden van de in te zetten chauffeurs. Ook wordt er over geklaagd dat met een beroep op de percelenregeling eendaagse reizen tot een waarde van € 80.000 buiten de raamovereenkomst kunnen worden ingekocht.

PDF icon 161215_-_advies_392_-.pdf  [201.84 KB]

Pagina's