Veelgestelde vragen

Wie kan een klacht indienen?

Klachten kunnen worden ingediend door

 • een ondernemer die inschrijft of wil inschrijven op een opdracht;
 • een brancheorganisatie namens een ondernemer;
 • een aanbestedende organisatie.

U kunt niet anoniem een klacht indienen.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan zowel tijdens als na afloop van een aanbestedingsprocedure worden ingediend. U kunt ook een klacht indienen wanneer u van mening bent dat er onterecht geen aanbestedingsprocedure is gevoerd.

Schort een klacht de aanbestedingsprocedure op?

De indiening van een klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op.

Aan welke voorwaarden moet een klacht voldoen?

Een klacht kan worden ingediend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De klacht is voorgelegd aan de wederpartij (een brief/mail met daarin het woord “klacht”).
 • De wederpartij heeft van de klager een redelijke termijn gekregen om te reageren op de klacht.
 • De klacht is voldoende gemotiveerd.
 • De klacht is voldoende onderbouwd met duidelijke verwijzing naar (aanbestedings)stukken
 • De klacht is niet reeds bij de rechter in behandeling.
Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over het handelen of nalaten van een aanbestedende organisatie, maar alleen als dat handelen of nalaten valt binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een meervoudig onderhandse, een nationale of een Europese procedure. Ook over het ten onrechte niet aanbesteden van een opdracht kan worden geklaagd. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen over het aanbestedingsbeleid van een aanbestedende organisatie.

Kan ik als aanbestedende dienst ook een klacht indienen tegen een ondernemer?

Dat kan. De klacht moet dan betrekking hebben op gedragingen van een ondernemer tijdens een aanbestedingsprocedure.

Hoe dien ik een klacht in?

U dient een klacht in via het klachtenformulier op de website.

In het formulier:

 • geeft u informatie over de klager zelf en over de partij tegen wie de klacht zich richt (de “beklaagde”);
 • geeft u informatie over de wijze waarop de klacht bij de beklaagde is neergelegd;
 • geeft u informatie over de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft;
 • beschrijft u uw klacht;
 • motiveert u uw klacht.
 • voegt u alle relevante informatie toe die naar uw mening noodzakelijk is om de klacht goed te kunnen behandelen.
Wordt elke ingediende klacht in behandeling genomen?

Als een ingediende klacht niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Daarnaast kan de voorzitter besluiten een klacht niet in behandeling te nemen onder andere als de behandeling van de klacht onvoldoende bijdraagt aan de doelen van de Commissie. Hiervan kan ook sprake zijn wanneer er geen of weinig mogelijkheden zijn voor een effectieve rol van de Commissie.

Hoe weet ik of een klacht in behandeling genomen wordt?

Wanneer een klacht in behandeling wordt genomen, worden de klager en de beklaagde hiervan op de hoogte gesteld.

Hoe weet ik dat een klacht niet in behandeling genomen wordt?

Wanneer een klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de reden hiervan gemotiveerd en schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Eerst wordt aan de beklaagde een reactie gevraagd op de ingediende klacht. Als deze reactie ontvangen is kan de Commissie overgaan tot het opstellen van het advies. Als er voor de Commissie nog onduidelijkheden zijn, kan zij nog vragen stellen aan klager of beklaagde.

Wat is de doorlooptijd van een klacht?

Het is niet aan te geven hoe veel tijd er gemoeid is met de behandeling van een klacht. De Commissie streeft naar een balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Daarbij maakt de Commissie een onderscheid tussen klachten waarbij een advies nog een rol kan spelen in de betreffende aanbestedingsprocedure en klachten waarbij dat niet het geval is. Het spoedeisend belang bij een snelle afhandeling van een bepaalde klacht kan dan ook tot gevolg hebben dat klachten niet op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Is behandeling vertrouwelijk?

De Commissie behandelt de klacht en de bijbehorende stukken vertrouwelijk en verspreidt deze niet verder dan nodig is voor de behandeling van de klacht.

Wanneer wordt er bemiddeld?

De voorzitter beoordeelt bij elke klacht of deze geschikt is voor bemiddeling. Indien dit het geval is worden klager en beklaagde door de Commissie benaderd.

Wanneer wordt een expert ingezet?

De (vice)voorzitter besluit of bij de behandeling van een specifieke klacht experts worden betrokken en zo ja, welke. Hij betrekt alleen experts bij de behandeling van een specifieke klacht die in verband daarmee onafhankelijk en onpartijdig zijn.

Overzicht experts

Wat moet ik doen als er toch een kort geding gestart wordt, of als de klacht niet meer bestaat?

Partijen zijn verplicht de Commissie onmiddellijk op de hoogte te stellen als een klacht niet meer bestaat of door de rechter in behandeling is genomen. De Commissie staakt in beide gevallen de behandeling van de klacht.

Is de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van toepassing op de Commissie?

 

De Commissie is geen bestuursorgaan. De Wet openbaarheid bestuur (Wob) is dan ook niet van toepassing.

Hoe brengt de Commissie advies uit?

Op basis van de informatie waarover de Commissie beschikt, brengt de Commissie haar oordeel uit over de gegrondheid van de klacht in de vorm van een advies en doet zij een aanbeveling aan (een) partij(en) als dat nuttig is. Bij het opstellen van het advies laat de Commissie zich in ieder geval leiden door de juridische bepalingen van de Aanbestedingswet 2012 en het flankerend beleid, zoals de Gids proportionaliteit en het ARW 2012. Waar mogelijk betrekt zij daarbij ook hetgeen in de goede inkooppraktijk gebruikelijk is. Adviezen zijn niet bindend.

De Commissie maakt het advies bekend aan zowel klager als beklaagde.        

Worden adviezen gepubliceerd?

De Commissie maakt het advies geanonimiseerd (eventueel ingekort) openbaar op deze website. Publicatie vindt in beginsel plaats nadat de aanbestedingsprocedure is beëindigd. De Commissie kan besluiten publicatie achterwege te laten.

Overzicht gepubliceerde klachten

Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht?

 

De Commissie brengt geen kosten in rekening voor de behandeling van een klacht.