Nieuwsoverzicht

Wat doet de rechter met de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts?

Over dit onderwerp is een artikel verschenen in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun van de hand van onze secretaris, Tineke van Houten. Het aantal zaken waarover zowel de Commissie van Aanbestedingsexperts als de rechter heeft geoordeeld, is beperkt. Vooralsnog houden de meeste adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bij de rechter stand. Het artikel is hier te vinden.

Jaarrapportage 2018-2019 CvAE | Aantal klachten en adviezen stabiel

Tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) ingediend. Daarmee is het aantal klachten bij de CvAE nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande twee jaren (59 en 57). Verschil met eerdere jaren is dat de klachten vooral in de laatste maanden van het rapportagejaar met pieken binnenkwamen (bijvoorbeeld 13 ingediende klachten in november 2018 en 11 in januari 2019).

Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts

In haar vorige jaarrapportage (2017-2018) heeft de CvAE de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in overweging gegeven de rol en het functioneren van de CvAE te evalueren in de bredere context van zowel de rechtsbescherming als de professionalisering op het terrein van overheidsaanbestedingen. De CvAE heeft bij die gelegenheid te kennen gegeven dat zij een aantal scenario’s voor zich ziet wat betreft haar mogelijke rol in de toekomst.

Zomerreces Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts is afwezig van 27 juli tot en met 11 augustus 2019. Klachten kunnen in die periode wel via het formulier ingediend worden.

Zo spoedig mogelijk na 11 augustus 2019 ontvangt u bericht of de Commissie uw klacht in behandeling kan nemen. Van klachten die uiterlijk woensdag 24 juli worden ingediend, zal uiterlijk vrijdag 26 juli 2019 worden beoordeeld of zij in behandeling kunnen worden genomen.

 

Herbenoemingen leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts

De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) herbenoemd tot en met 1 juni 2021.
De huidige herbenoemingen vinden plaats in verband met de onzekere toekomst van de Commissie. Op dit moment wordt de Commissie geëvalueerd als onderdeel van het bredere onderzoek naar de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Omdat de uitkomsten van het onderzoek nog onbekend zijn, kunnen er vooralsnog geen uitspraken worden gedaan over de toekomst van de Commissie.

Enquête Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep een onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk. Onderdeel van dit onderzoek is een enquête naar de opvattingen over de rechtsbescherming van inschrijvers. Via de enquête willen de onderzoekers de signalen en problemen rondom rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk in kaart brengen.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2018/172 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018. In deze kroniek worden adviezen besproken die een scala aan aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: technische specificaties en keurmerken, de mogelijkheid tot herstel van een inschrijving, de procedure voor sociale en andere specifieke diensten, het creëren van maatschappelijke waarde en de wezenlijke wijziging.

Nieuwe stijl adviezen

De adviezen van de Commissie hebben vanaf Advies 473 een nieuwe opzet. De wijzigingen in adviezen nieuwe stijl houden onder meer in dat op de eerste pagina, voorafgaand aan het advies zelf, een korte samenvatting van de klacht en het oordeel van de Commissie naar aanleiding van die klacht, zijn opgenomen.

Oproep Commissie van Aanbestedingsexperts

Inmiddels bestaat de Commissie van Aanbestedingsexperts vijf jaar (zie ook de laatste jaarrapportage van de Commissie).

Jaarrapportage CvAE | Aantal klachten stabiel gebleven.

Het aantal klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) is stabiel gebleven. Tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2018 zijn 59 klachten ingediend. Een jaar eerder waren dat 57 klachten. Het aantal deelklachten is wel toegenomen: werden er vorig jaar 88 deelklachten ingediend, in dit rapportagejaar waren dat er 117.

Pagina's