Nieuwsoverzicht

CvAE verkleint expertbestand

De CvAE heeft met ingang van heden afscheid genomen van 32 hoofdzakelijk juridische experts. De reden hiervoor is dat de behoefte van de CvAE aan inschakeling van experts, enkel vanwege hun kennis van het aanbestedingsrecht, is afgenomen. Deze afname houdt vooral verband met het feit dat de CvAE – mede als gevolg van de herstructurering van de (juridisch-inhoudelijke) ondersteuning door het secretariaat – die kennis inmiddels in belangrijke mate zelf in huis heeft.

Joop Janssen teruggetreden als voorzitter CvAE

Joop Janssen is op zijn verzoek per 1 juni 2017 teruggetreden als voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). De Minister heeft hem eervol ontslag verleend.

Joop Janssen was de eerste voorzitter van de CvAE. Hij heeft in zijn ruim vier jaar durende voorzitterschap een zeer grote bijdrage geleverd aan de vestiging van de CvAE als volwaardig en gezaghebbend klachteninstituut op het gebied van overheidsaanbestedingen. Onder zijn voorzitterschap zijn er ruim 200 adviezen in klachtprocedures uitgebracht.

Jaarrapportage CvAE | Aantal klachten over aanbestedingen neemt af

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft het afgelopen jaar minder klachten ontvangen. Tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017 kwamen 57 klachten binnen, tegen 117 klachten een jaar eerder. Tegelijkertijd heeft de CvAE het afgelopen jaar het hoogste aantal adviezen uit haar bestaan uitgebracht: 72 adviezen, tegen 61 in het voorgaande jaar.

Rechter verwijst naar CvAE Advies 379 | Verdeling van een opdracht in percelen

In een recente uitspraak (Rb Den Haag 17 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2217) verwijst de voorzieningenrechter naar Advies 379 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. In deze zaak kwam de vraag aan de orde of de verdeling in percelen niet in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling. De voorzieningenrechter volgt het advies van de Commissie gedeeltelijk en wijst, evenals de Commissie, de vorderingen ten aanzien van de verdeling in percelen af. 

Jurisprudentiebundel Instituut voor Bouwrecht

Onlangs heeft het Instituut voor Bouwrecht een bundel met aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie uit 2016 uitgebracht. In deze bundel zijn naast Europese uitspraken en conclusies en nationale uitspraken ook alle in 2016 op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts gepubliceerde adviezen opgenomen. Meer informatie over de jurisprudentiebundel is te vinden op de website van het IBR.

Rechter sluit aan bij CvAE Advies 391 (verstrekken van informatie m.b.t. een functietest)

In een recente uitspraak (Rb. Gelderland 28 februari 2017 ECLI:NL:RBGEL:2017:1501) verwijst de voorzieningenrechter naar Advies 391 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Zowel aan de Commissie als aan de rechter is de vraag voorgelegd of de aanbestedende dienst voldoende informatie heeft verstrekt aan klager om een functietest uit te kunnen voeren.

Vordering verzoek tot hervatting klachtbehandeling door de CvAE door rechter afgewezen | Art. 10 lid 12 Reglement

De Commissie houdt op grond van artikel 10 lid 12 van haar Reglement de behandeling van een klacht aan indien de klacht verband houdt met (het nalaten van) een aanbestedingsprocedure in verband waarmee vervolgens ook bij de rechter een geding aanhangig is gemaakt. De behandeling wordt aangehouden totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Advies 355: herstelversie

De Commissie heeft aanleiding gezien een herstelversie van Advies 355 uit te brengen. De aanpassingen betreffen de overweging ten overvloede in overweging 5.5.7 en de aanbeveling onder 7. De wijzigingen hebben geen invloed op de uitkomst van het advies.

Nieuwe kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts in het Tijdschrift voor Bouwrecht

In TBR 2016/150 is een kroniek opgenomen waarin de adviezen van de Commissie die gepubliceerd zijn tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 worden besproken.

Rechter sluit aan bij CvAE Advies 331 (aansprakelijkheidsverdeling en Voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit)

In een recente uitspraak (Rb Den Haag 5 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11869, rov. 5.12 ) verwijst de voorzieningenrechter naar Advies 331van de Commissie van Aanbestedingsexperts.
In beide zaken was onder andere de vraag aan de orde of de aanbestedende dienst in strijd met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit een ongelimiteerde aansprakelijkheid had verlangd.

Pagina's