Samenstelling Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en een commissielid.
 

Voorzitter: prof.mr. C.E.C. Jansen (Chris)

Huidige functies en activiteiten

Prof.mr. C.E.C. (Chris) Jansen (1968) is sinds 2004 hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij doceert het Nederlandse verbintenissenrecht, in het bijzonder het contractenrecht, het bouwcontractenrecht en het (Europees) aanbestedingsrecht. Aan de Vrije Universiteit geeft hij sinds 2006 tevens leiding aan een drietal door de VU Law Academy (VULA) verzorgde postdoctorale opleidingen voor juristen en voor inkopers op het terrein van het aanbestedingsrecht.

Het onderzoek van Chris Jansen richt zich allereerst op de wisselwerking tussen inkoopvraagstukken en het aanbestedingsrecht. Ook de wisselwerking tussen het (Europees) aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht behoort tot zijn aandachtsgebied. Daarnast doet hij onderzoek naar de juridische kaders waarbinnen de inkoop, aanbesteding en contractuitvoering van bouw- en infrastructurele projecten plaatsvindt. Het onderzoek vindt plaats binnen het Centre for Public Contract Law & Governance dat is verbonden aan het Kooijmans Institute for Law & Governance. Chris Jansen is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het gerechtshof Den Haag.

Opleiding en loopbaan

Chris Jansen studeerde rechten aan Tilburg University. In 1992 studeerde hij af op een scriptie over de gevolgen van de SPO-beschikking van de Europese Commissie. Van 1992 tot en met 2003 was hij achtereenvolgens werkzaam als assistent in opleiding, postdoc en universitair hoofddocent aan Tilburg University. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over het bouwcontractenrecht in West-Europa. Van 1992 tot en met 2001 werkte hij tevens als part-time bedrijfsjurist van de Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. te Rotterdam. Naast zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit was Chris Jansen ook deeltijdhoogleraar bouwrecht aan Tilburg University (2012-2017) en gasthoogleraar aan de Unviersiteit Hasselt in het kader van de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht (2017-2018).

Belangrijkste projecten en publicaties

Chris Jansen was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2000 en 2005. In 2001 schreef hij in opdracht van de Vereniging voor Bouwrecht en in samenwerking met mr. A.M.J. Vos het preadvies Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten. Vanaf 2000 tot 2004 was hij betrokken bij de werkzaamheden van de internationale Study Group on a European Civil Code (SGECC) die in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar een toekomstig Europees Burgerlijk Wetboek. In dat kader was hij als team manager medeverantwoordelijk voor het opstellen van de Principles of European Law on Services Contracts (PEL SC) die onlangs zijn opgenomen in de Draft Common Frame of Reference (DCFR). Van 2006 tot en met 2009 schreef hij in opdracht van de Regieraad Bouw de Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten 2009. In 2009 schreef hij in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht het preadvies De aanbestedingsovereenkomst. Aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief. In 2014 publiceerde hij zijn Tilburgse intreerede over de integratie van juridisch-administratieve voorwaarden in de bouw.

 

Vicevoorzitter: mr. A.C.M. Fischer-Braams (Anne)

Beroepsachtergrond

Mr. A.C.M. (Anne) Fischer-Braams (1954) was ruim 30 jaar werkzaam als advocaat. Aanvankelijk op het terrein van o.m. bestuursrecht, ondernemingsrecht, medisch tuchtrecht, economisch publiek recht en Europees recht. Vanaf 1994 heeft zij zich gespecialiseerd in het Europese en nationale aanbestedingsrecht. Tot 1 september 2019 was zij een van de partners van Maasdam Broers Fischer, een  nichekantoor gespecialiseerd op het gebied van mededinging, aanbesteding en staatssteun. Eerder was zij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, het kantoor van de landsadvocaat. Van 1976-1988 was zij jurist bij het Ministerie van Landbouw & Visserij en enige tijd gedetacheerd als nationaal expert bij de Europese Commissie in Brussel. Van 1995-2018 is zij rechter-plaatsvervanger geweest in de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam. Anne is sinds 19 oktober 2017 vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Opleidingen, publicaties e.d.

Anne Fischer studeerde Nederlands recht aan de EUR (1976) en Mededingingsrecht aan de Grotius Academie (1998). Anne werkte mee aan het FIDE Public Procurement landenrapport 2014 en aan de Standaard RAW Bepalingen 2015 van het CROW. Anne heeft regelmatig cursussen verzorgd over aanbestedingsrecht en publiceerde o.m. in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun, Nederlands tijdschrift voor Europees Recht (NtER), JAAN en TBR. Vanaf de opzet van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht tot september 2019 was zij lid van de hoofdredactie. In 2015 was zij voorzitter van de vakjury van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) voor de uitreiking van de prijs voor de beste scriptie op het terrein van Europees recht. Anne was circa 10 jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NvVA) en is daarvan thans erelid. Who’s Who Legal merkte haar recent opnieuw aan als een van de ‘leading’ experts op het gebied van  Government Contracts. Recent volgde zij bij Wagner de Governance Opleiding voor bestuurders en toezichthouders.

Belangrijke projecten

Anne Fischer is vanaf 1994 betrokken geweest bij aanbestedingen in uiteenlopende sectoren (o.m. mobiliteit en OV, GWW/infra, (scheeps)afval, scheepsbouw, ICT, catering, water, rioleringsbeheer, medische apparatuur en bloedvoorziening). Aanvankelijk vooral aan de kant van publieke partijen, sinds 2005 met name aan de kant van inschrijvende marktpartijen. Voorbeelden van rechtszaken waarbij zij betrokken was, zijn te vinden via rechtspraak.nl. Veel kwesties leidden niet tot een rechtszaak omdat zij in het voortraject konden worden opgelost of omdat een beroep kon worden gedaan op een uitzondering op de aanbestedingsplicht. Anne was voorzitter van adviserende tenderboards in toonaangevende infrastructuur-, mobiliteits- en ICT-projecten: Tweede Coentunnel, Anders Betalen voor Mobiliteit (rekening rijden) en European Rail Transport Management System (ERTMS, een project van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS). Ook was zij lid van de Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat (RWS) en van de Tenderboard Rijnlandroute (een gezamenlijk project van de provincie Zuid-Holland en RWS).

 

Commissielid: mr. drs. T.H. Chen (Tsong Ho)

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) ChenHuidige functies en activiteiten

Mr. drs. T.H. (Tsong Ho) Chen (1950) heeft vanaf 2012 gewerkt als zelfstandig adviseur op gebied van aanbestedingen. Daarvoor was hij advocaat bij BarentsKrans, legal advisor bij LogicaCMG, IT-consultant bij CMG en docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Sinds april 2019 werkt hij weer als advocaat, ditmaal bij TeekensKarstens advocaten notarissen.

Naast zijn adviespraktijk besteedt Tsong aandacht aan het verzorgen van colleges en workshops, onder meer voor de Grotius Academie.

Tsong Ho Chen is lid van de redactie van Tijdschrift Aanbestedingsrecht en publiceert regelmatig over aanbestedingsrecht, met als speciale aandachtsgebieden gunningscriteria, beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen.

Opleiding en publicaties

Tsong Ho Chen studeerde zuivere wiskunde aan de Universiteit Leiden en volgde tijdens zijn loopbaan als docent wiskunde een avondstudie rechten (civiel). Als IT-consultant volgde hij diverse trainingen op gebied van computertalen, databases en service management (C, Cobol, Uniface, SQL, Oracle, ITIL). Sinds 2005 heeft hij talrijke artikelen gepubliceerd over aanbestedingsrecht. In diverse van die artikelen bespreekt hij de wiskundige achtergronden van beoordelingsmodellen en het verband tussen beoordelingsmodellen en strategische inschrijvingen. In opdracht van PIANOo heeft hij een Beste PKV Handreiking voor inkopers geschreven.

Belangrijkste projecten

Tsong heeft ruime ervaring met advisering van zowel aanbestedende diensten als marktpartijen en heeft als consultant meerdere inkooptrajecten begeleid. Zo heeft hij als IT-consultant en Legal Advisor van LogicaCMG geadviseerd bij inschrijven op vele aanbestedingen, waaronder grote aanbestedingen van UWV, Belastingdienst, ministeries, P-Direkt, GovUnited en de Waterschappen. Als advocaat is hij opgetreden in vele kort gedingen voor o.a. Océ, HTM en SAP. Als advocaat en later zelfstandig adviseur heeft hij HTM intensief begeleid bij de aanbesteding voor levering van trams en vele aanbestedingen van opdrachten als renovatie van een remise, revisie van draaistellen, inhuur van externe medewerkers, civiele werken, telefonie, railonderhoud en levering van een nieuw betaalsysteem. Daarnaast heeft hij onder meer geadviseerd bij de aanbesteding van de levering van smartcards voor de Rijkspas, de levering van IT-infrastructuur voor P-Direkt, de prijsvraag voor het ontwerp van het stadhuis in Leudal, de curatieve zorg voor COA, de renovatie van het Koningin Julianaplein in Vaals en de inkoop van ICT hardware door de Rijksoverheid. Ook heeft hij diverse deskundigenrapporten geschreven in het kader van aanbestedingsgeschillen.