Advies 500: Wat is een geïntegreerd contract?

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst voor ingenieursdiensten.

De ondernemer stelt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard, omdat zijn referentie niet zou voldoen aan het vereiste dat hij een geïntegreerd contract moest hebben opgesteld.

Op de vraag wat precies wordt bedoeld met een geïntegreerd contract heeft de aanbesteder in de Nota van Inlichtingen het volgende bepaald: ‘Als je meerdere fasen van (bouw)project onderbrengt in een opdracht/contract.’ Dit antwoord in de Nota van Inlichtingen sluit niet aan bij de in de GWW branche breed gedeelde definitie van het begrip ‘geïntegreerd contract’, zoals ook blijkt uit de literatuur. Daarmee heeft de aanbesteder naar het oordeel van de Commissie in de Nota van Inlichtingen geen goede omschrijving gegeven van een geïntegreerd contract. Van inschrijvers op de onderhavige aanbestedingsprocedure mag echter worden verwacht dat zij bekend zijn met het begrip ‘geïntegreerd contract’. Naar het oordeel van de Commissie zullen alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers dat begrip op dezelfde wijze uitleggen in die zin dat de opdrachtnemer bij een geïntegreerd contract in ieder geval zowel ontwerp- als uitvoeringswerkzaamheden verricht.

Het referentieproject dat ondernemer heeft ingediend betreft niet het opstellen van een geïntegreerd contract, aangezien dat contract enkel ziet op het verrichten van uitvoeringswerkzaamheden en geen ontwerpwerkzaamheden omvat. Naar het oordeel van de Commissie heeft de aanbesteder dan ook met recht geoordeeld dat de ingediende referentie niet voldoet en heeft hij de inschrijving van de ondernemer terecht uitgesloten van verdere deelname.

Aan het voorgaande oordeel doet niet af dat de aanbesteder ook enkele argumenten aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd die zijn beslissing niet kunnen dragen. Om als geïntegreerd contract te kunnen kwalificeren is – anders dan de aanbesteder veronderstelt – bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat de door de opdrachtnemer te bereiken resultaten functioneel door de opdrachtgever worden omschreven, dat de UAV-GC 2005 van toepassing zijn verklaard of dat de risico’s op systeemniveau aan de opdrachtnemer zijn toebedeeld. Verder kan ook een prestatiecontract kwalificeren als een geïntegreerd contract en kan ook in een geïntegreerd contract een verrekenbeding worden opgenomen. Dat de opzet en inrichting van een inkoopproces is gebaseerd op de methodiek van ‘Best Value Approach’, sluit evenmin uit dat de aanbesteder en de opdrachtnemer een geïntegreerd contract sluiten.

De Commissie acht de klacht ongegrond.