Advies 539: Uiteenlopende formuleringen in de aanbestedingsstukken en het digitale platform

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de aanbesteder de toegelaten ondernemers tot de categorie ‘ICT ontwikkeling en beheer’ uitgenodigd tot het doen van een inschrijving voor een overheidsopdracht voor diensten.

Geklaagd wordt dat de aanbesteder de inschrijving van de ondernemer ten onrechte heeft afgewezen omdat niet uit zijn cv zou blijken dat hij aan de eis voldoet dat hij minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring heeft opgedaan in de afgelopen vijf jaar, met API/software ontwikkeling. Naar het oordeel van de Commissie zullen niet alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers deze eis op dezelfde wijze uitleggen, nu er op dit punt twee lezingen van de aanbestedingsstukken mogelijk zijn. Daarmee zijn de aanbestedingsstukken naar het oordeel van de Commissie onvoldoende transparant. Dit brengt met zich mee dat de Commissie niet kan beoordelen of de aanbesteder de inschrijving van de ondernemer ten onrechte heeft afgewezen. Daarmee neemt de Commissie de klacht niet verder in behandeling.

Ten overvloede merkt de Commissie nog het volgende op.

Men kan zich afvragen of de aanbesteder in de aanbestedingsstukken voldoende duidelijk onderscheid heeft gemaakt tussen ervaringseisen en -wensen. In de uitnodiging tot het doen van een inschrijving wordt alle gevraagde ervaring immers aangeduid met ‘Kennis- en ervaringsvereisten’. Pas in CTM, het door de aanbesteder gebruikte digitale platform voor inschrijvingen op aanbestedingen,  worden bepaalde vragen aangeduid als eisen (knock out-eisen) en lijken de overige vragen te zijn aangemerkt als wensen (gunningscriteria).

Ook kan men zich afvragen of aanbesteder alle eisen en wensen voldoende transparant heeft geformuleerd, nu de formuleringen daarvan in de uitnodiging tot het doen van een inschrijving onder het DAS en in CTM regelmatig uiteenlopen.

Aanbeveling

Ten slotte beveelt de Commissie aanbestedende diensten aan om in de aanbestedingstukken een bepaling op te nemen die de rangorde regelt van de verschillende aanbestedingsstukken bij eventuele, uiteenlopende formuleringen. Bij gebruik van een digitaal platform voor inschrijvingen op aanbestedingen beveelt de Commissie aan om de bepalingen in dit platform in rangorde na de overige documenten te plaatsen. Reden daarvoor is dat niet alle betrokkenen aan ondernemers- en aan aanbestederszijde altijd (kunnen) meekijken in het digitale platform. Als gevolg daarvan wordt de aanmelding of inschrijving in de praktijk regelmatig opgesteld op basis van de overige aanbestedingsdocumenten, zonder rekening te houden met een eventuele afwijkende formulering van de eisen in het digitale platform. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van de aanmeldingen en inschrijvingen door aanbestedende diensten. Ook daarbij wordt niet altijd acht geslagen op de formuleringen in het digitale platform.