Jaarrapportage CvAE | Aantal klachten stabiel gebleven.

Het aantal klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) is stabiel gebleven. Tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2018 zijn 59 klachten ingediend. Een jaar eerder waren dat 57 klachten. Het aantal deelklachten is wel toegenomen: werden er vorig jaar 88 deelklachten ingediend, in dit rapportagejaar waren dat er 117.

Naast de stabilisering van het aantal klachten, signaleert de Commissie nog een aantal ontwikkelingen. Zo worden vaker klachten ingediend waarin geen kritieke termijnen meer spelen. Wat verder opvalt is dat, als er wel kritieke termijnen spelen, aanbestedende diensten steeds minder bereid zijn om vervolgbeslissingen in de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten gedurende de klachtbehandeling.

De Commissie heeft in dit rapportagejaar ook onderzoek gedaan naar de opvolging van haar adviezen. In de gevallen waarin een klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard en er kritieke termijnen speelden, is in 5 van de 8 gevallen gebleken dat de aanbestedende dienst het advies naast zich neer heeft gelegd.

In 2015 is de Commissie geëvalueerd. De Commissie bestaat inmiddels vijf jaar en zal in de loop van 2019 opnieuw worden geëvalueerd. Zij acht het raadzaam dat belanghebbenden zich in dat kader uitspreken over de vraag wat zij vinden van de rol die de Commissie op dit moment vervult: moet de Commissie op de door haar ingeslagen weg verder gaan, of zien zij een andere rol voor de Commissie? Om de gedachtewisseling hierover te faciliteren, bereidt de Commissie een visiedocument voor.

De  Commissie van Aanbestedingsexperts is ingesteld door de ministerie van Economische Zaken en Klimaat om snel, zorgvuldig en laagdrempelig bij te dragen aan het oplossen van aanbestedingsklachten. De Commissie is onafhankelijk en geeft niet-bindende adviezen.

De volledige rapportage is te vinden middels de volgende link: 5e jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts.