Nieuwe kroniek adviezen Commissie in het tijdschrift voor Bouwrecht

Er is in TBR 2020/142 een nieuwe kroniek verschenen met een bespreking van de adviezen van de Commissie, gepubliceerd tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020. In deze kroniek worden adviezen besproken die diverse aanbestedingsrechtelijke onderwerpen behandelen. Het betreft adviezen over onder meer: het toepasselijk wettelijk kader bij toelatingsprocedures, voldoende bepaalbaarheid van de opdracht, de (on)toelaatbaarheid van een locatie-eis, de vraag of sprake is van een publiekrechtelijke instelling, de vraag of sprake is van een belangenconflict, gunning op basis van loting, meewegen van een gebruikersonderzoek (in dit geval een smaaktest) bij de beoordeling, bekendmaking van het relatieve gewicht van de gunningscriteria, motivering van de keuze voor het criterium laagste prijs, eisen aan de motivering van de gunningsbeslissing, vergoeding voor door inschrijvers gemaakte kosten, intrekking van een aanbestedingsprocedure en wezenlijke wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht. Zie voor een volledig overzicht hierbij de link naar de kroniek: Tijdschrift voor Bouwrecht kroniek.