Advies 362: Heeft de aanbesteder gehandeld in strijd met de transparantieverplichting van art. 1.9 Aw 2012? Is het door de aanbesteder gehanteerde beoordelingsmodel synthetisch?

De geschiktheid van een inschrijver mag niet worden meegenomen bij de beoordeling van de inschrijving op gunningscriteria. In vergelijking met de gepubliceerde versie heeft de aanbesteder de beoordelingssystematiek gewijzigd. Beoordeling van de inschrijvingen op het criterium 'feeling met de cultuur van de aanbesteder' voorziet niet in een gunningscriterium dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat stelt om dit criterium op dezelfde wijze te interpreteren. Strijd met het transparantiebeginsel. Het hanteren van een gefaseerde inschrijvings- en gunningssystematiek is alleen toelaatbaar wanneer na de eerste beoordelingsronde uitsluitend de partijen afvallen die geen enkele kans hebben op gunning. Het gehanteerde beoordelingsmodel levert geen synthetische wijze van beoordeling van de gunningscriteria op.