Advies 545: Voorwaarden voor gunning nadere opdrachten onder raamovereenkomst met één ondernemer onvoldoende bepaald

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van hard & software met betrekking tot End User Hardware en daaraan gerelateerde dienstverlening. De aanbesteder wil de raamovereenkomst sluiten met een merkonafhankelijke leverancier. In de aanbestedingsprocedure voor het sluiten van de raamovereenkomst vindt geen productselectie plaats.

Geklaagd wordt dat de aanbesteder de voorwaarden voor het gunnen van de nadere opdrachten onvoldoende bekend heeft gemaakt.

Naar het oordeel van de Commissie handelt de aanbesteder in strijd met artikel 2.142 Aw 2012 doordat de voorwaarden waaronder de nadere opdrachten onder de raamovereenkomst zullen worden gegund onvoldoende in de raamovereenkomst zijn bepaald. De Commissie vindt dat de raamovereenkomst te ruim is geformuleerd en teveel ruimte laat voor nadere invulling bij het gunnen van de nadere opdrachten. Er is niet bepaald welke producten zullen worden ingekocht en er wordt slechts per productgroep een opslagpercentage gevraagd, terwijl de aanbesteder bovendien de opdrachtnemer om advies kan vragen over de te hanteren specificaties in het kader van het gunnen van de nadere opdrachten.

De Commissie acht de klacht gegrond.

Ten overvloede vraagt de Commissie zich af of de aanbesteder in het kader van deze aanbestedingsprocedure bij het plaatsen van de nadere opdrachten uiteindelijk het economisch meest voordelig uit zal zijn. Nu de opdrachtnemer bij zijn inschrijvingen op de nadere opdrachten een opslagpercentage op zijn inkoopprijs mag aanbieden, heeft hij er belang bij om duurdere producten aan te bieden. Dat kan hij ook doen omdat hij bij de gunning van de nadere opdrachten niet meer hoeft te concurreren met andere ondernemers en de prijs-kwaliteitverhouding bij het plaatsen van die nadere opdrachten geen rol speelt.