Advies 514: Inschrijving onterecht terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ‘Privacy by Design’-eisen

De klacht ziet op een Europese openbare aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten voor de terbeschikkingstelling van een digitale stadspas.

Klachtonderdeel 1

De ondernemer klaagt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte ongeldig heeft verklaard wegens het niet voldoen aan de eisen in de Bijlage “Eisen Privacy by Design”. Ook klaagt de ondernemer dat de aanbesteder die beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd.

De Commissie is van oordeel dat een aanbestedende dienst met het oog op het belang van een effectieve rechtsbescherming iedere inschrijver die ten gevolge van een (deel)beslissing van die aanbestedende dienst geen reële kans meer maakt op verwerving van de opdracht, desgevraagd zo spoedig mogelijk op de hoogte moet stellen van de redenen voor die beslissing. Op deze wijze wordt de afgewezen inschrijvers voldoende houvast geboden om te kunnen beoordelen of zij wensen op te komen tegen de voor hen ongunstige beslissing.

De aanbesteder heeft niet gemotiveerd aan welke eis of eisen uit de Bijlage “Eisen Privacy by Design” de inschrijving van de ondernemer niet voldeed. Deze eisen zien op het functioneel en technisch ontwerp van het systeem van de digitale stadspas. De Commissie vindt dat de aanbesteder de inschrijving van de ondernemer niet enkel op basis van een passage in de inschrijving terzijde had mogen leggen, zonder nadere vragen te stellen of een demo te vragen. Ook was de motivering voor de afwijzing summier en op een aantal punten onjuist. Naar het oordeel van de Commissie kan de motivering van de afwijzingsbeslissing deze beslissing niet dragen. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond.

Klachtonderdeel 2

De ondernemer klaagt dat de planning van de aanbestedingsprocedure niet proportioneel was, doordat de inschrijvingen moesten worden opgesteld en ingediend in de zomervakantieperiode. Aanbesteder heeft niet op dit klachtonderdeel gereageerd. Mogelijk had aanbesteder een goede reden om voor deze planning te kiezen, maar aanbesteder heeft die niet kenbaar gemaakt. Daarmee is aanbesteder afgeweken van Voorschrift 3.6 Gids Proportionaliteit en heeft hij deze afwijking ook overigens niet gemotiveerd. De Commissie acht ook klachtonderdeel 2 gegrond.