Advies 564: Gunningsbeslissing houdt geen stand wegens diverse gebreken

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor de levering van touchscreens. De ondernemer klaagt dat de opdracht ten onrechte aan een ander is gegund, dat de motivering van de gunningsbeslissing deze beslissing niet kan dragen en dat de aanbesteder de redenen voor afwijzing heeft aangevuld.

Naar het oordeel van de Commissie heeft de aanbesteder met de onderhavige procedure diverse aanbestedingsrechtelijke beginselen en regels geschonden. De Commissie waardeert het dat aanbesteder bereid is gemaakte fouten toe te geven.

Naar het oordeel van de Commissie had de aanbesteder geen nieuwe reden voor de afwijzing aan de gunningsbeslissing mogen toevoegen, zonder de eerdere gunningsbeslissing in te trekken en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen, waarbij de inschrijvers een termijn krijgen om tegen deze nieuwe beslissing op te komen. In zoverre acht de Commissie de klacht reeds gegrond.

Andere vraag is of de motivering van de mededeling van de gunningsbeslissing deze beslissing kan dragen. Naar het oordeel van de Commissie heeft aanbesteder in het bestek onvoldoende transparant beschreven hoe de kwaliteit van de inschrijving zal worden beoordeeld. Daarmee is er niet beoordeeld aan de hand van een zo objectief mogelijk en van tevoren bekendgemaakt systeem.

Verder bestaat er verschil van inzicht hoeveel liftsystemen aanbesteder heeft uitgevraagd. Naar het oordeel van de Commissie is het bestek op dit punt onvoldoende transparant.

Ten overvloede merkt de Commissie nog het volgende op over de nieuwe reden voor afwijzing: de kosten voor demontage en afvoer. Partijen verschillen van mening of deze kosten op basis van het bestek in het kader van het gunningscriterium prijs zouden moeten meewegen. Naar het oordeel van de Commissie zullen alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers het bestek op dezelfde wijze uitleggen in die zin dat de kosten van afvoer van bestaande touchscreens niet zullen meewegen bij het gunningscriterium prijs. De aanbesteder mag deze kosten dus niet meewegen bij de gunning.

Ten slotte merkt de Commissie nog op dat de gunningssystematiek niet helder is.

Gelet op de vele gebreken in de onderhavige procedure, ziet de Commissie als enige mogelijkheid de opdracht opnieuw aan te besteden, indien aanbesteder de opdracht nog in de markt wil zetten.

De Commissie acht de klacht gegrond.