Advies 544: Niet voldaan aan ervaringseis Senior Back-end Developer in een complexe Agile/Scrum omgeving

De aanbesteder heeft een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingesteld voor de inhuur van extern personeel. Onder het DAS heeft de aanbesteder de toegelaten ondernemers uitgenodigd tot het doen van een inschrijving op de uitvraag voor een Senior Back-end Developer. Ondernemer klaagt dat de aanbesteder zijn inschrijving ten onrechte heeft afgewezen omdat niet uit zijn cv zou blijken dat hij voldoet aan de eis dat hij minimaal 5 jaar ervaring heeft opgedaan als tech lead in een complexe, Agile/Scrum omgeving.

Naar het oordeel van de Commissie blijkt uit de motivatiebrief en het cv van de ondernemer onvoldoende dat hij aan deze ervaringseis voldoet. Uit zijn cv en motivatiebrief blijkt namelijk niet dat ondernemer enige ervaring heeft met werken in ‘een complexe Agile/Scrum omgeving’. Voor zover ondernemer in zijn motivatiebrief schrijft ervaring te hebben opgedaan als ‘tech lead en architect’ betreft het ervaring gedurende maximaal 4 jaar en 8 maanden en voldoet hij dus evenmin aan de ervaringseis van 5 jaar. Bovendien wordt de stelling van de ondernemer uit de motivatiebrief slechts gedeeltelijk ondersteund door het bijgevoegde cv. Nu de inschrijving van ondernemer niet aan deze ervaringseis voldoet, heeft de aanbesteder deze naar het oordeel van de Commissie terecht terzijde gelegd. Daarmee acht de Commissie de klacht in zoverre ongegrond.

Tevens klaagt de ondernemer dat de aanbesteder de afwijzing onvoldoende heeft gemotiveerd. Op basis van artikel 2.50, aanhef en onder b, en artikel 2.27, aanhef en sub i, Aw 2012 dient een aanbestedende dienst bij het plaatsen van een over-heidsopdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem de gunningsbeslissing mee te delen. Bovendien dient hij op basis van artikel 1.9 Aw 2012 transparant te handelen en dat brengt met zich mee dat hij de gunningsbeslissing moet motiveren. Naar het oordeel van de Commissie heeft deze motiveringsplicht in geval van het plaatsen van een overheidsopdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem dezelfde strekking als de motiveringsplicht van artikel 2.130 Aw 2012. De motivering van de afwijzingsbeslissing was summier. Wel was duidelijk gemaakt aan welke ervaringseis volgens aanbesteder niet was voldaan. Naar het oordeel van de Commissie heeft aanbesteder de gunningsbeslissing daarmee voldoende gemotiveerd. Daarmee acht de Commissie de gehele klacht ongegrond.

Ten overvloede merkt de Commissie nog het volgende op. Het had wel op de weg van aanbesteder gelegen om inhoudelijk te reageren op de vragen van ondernemer naar aanleiding van de afwijzingsbeslissing. Uiteindelijk heeft aanbesteder een uitvoerige toelichting gegeven op de afwijzingsbeslissing. Daarmee heeft aanbesteder naar het oordeel van de Commissie de vragen van ondernemer – zij het in een laat stadium – afdoende beantwoord.

Verder ziet de opdracht op de inhuur van een Senior Back-end Developer. De opdracht ziet op de inhuur van een Senior Back-end Developer. Een Senior Back-end Developer vervult echter niet de rol van ‘tech lead’ (in een complexe Agile/Scrum omgeving). De Commissie vraagt zich dan ook af of de gestelde ervaringseis voldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht. Omdat daar niet over is geklaagd, laat de Commissie het bij deze opmerking.