Advies 587: Abnormaal lage inschrijving wegens een te lage inschatting van de voor de uitvoering benodigde tijd

De aanbesteder heeft een Europese openbare procedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één ondernemer voor het leveren van diensten met betrekking tot vormgeving (posters, banners, beleidsstukken, folders, flyers, brochures, uitnodigingen, infographics, logo’s en pictogrammen, periodieken (nieuwsbrieven), afbeeldingen voor social media en online applicaties). In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de inschrijvers vaste prijzen moeten aanbieden voor standaard communicatiemiddelen. In die vaste prijzen moeten zijn inbegrepen: het vervaardigen van het format, het drukklaar maken van het format, het contact met de drukker/reprografie, administratie, contact- en overleg-momenten en twee correctierondes.

De aanbesteder heeft de ondernemer verzocht om een toelichting op diens inschrijving, omdat volgens de aanbesteder uit de door de ondernemer geoffreerde tarieven blijkt dat deze abnormaal laag zijn. De aanbesteder geeft daarmee uitvoering aan de procedure zoals bedoeld in artikel 2.116 Aw 2012. Tijdens die procedure vindt tussen partijen een debat plaats over de vraag of de inschrijving van ondernemer voldoet aan de hiervoor genoemde eis. De aanbesteder is van mening dat de tijdschatting die uit de inschrijving van de ondernemer en de daarop gegeven toelichting blijkt, veel te laag is voor de werkzaamheden die van de opdrachtnemer worden gevraagd. De aanbesteder heeft de inschrijving van de ondernemer om die reden terzijde gelegd.

De in deze klachtprocedure te beantwoorden vraag is of de aanbesteder de inschrijving van ondernemer terecht terzijde heeft gelegd op grond van de hiervoor genoemde reden. De Commissie beantwoordt deze vraag bevestigend. De Commissie is met de aanbesteder van oordeel dat uit de beschrijving van de werkzaamheden in de aanbestedingsstukken duidelijk blijkt dat de tijdschatting van de ondernemer voor deze werkzaamheden veel te laag is. Daarmee is de aanbesteder op goede gronden tot de conclusie gekomen dat de inschrijving van ondernemer abnormaal laag is. De Commissie acht de klacht van de ondernemer dan ook ongegrond.