Advies 610: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd wegens ontbreken kenmerken en relatieve voordelen winnaar

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht voor diensten van calamiteitenbestrijding waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud materieel. Geklaagd wordt dat de aanbesteder in strijd handelt met artikel 2.130 Aw 2012 door in de gunningsbeslissing niet in te gaan op de relatieve kenmerken en voordelen van de winnende inschrijver. De Commissie acht de klacht gegrond.

De Commissie onderkent dat aanbesteder bij het naleven van de op hem rustende motiveringsplicht rekening dient te houden met de gerechtvaardigde commerciële belangen van de winnaar en dat van aanbesteder in beginsel niet gevraagd mag worden om in strijd daarmee te handelen. De Commissie acht het echter niet aannemelijk dat aanbesteder geen enkele nadere inhoudelijke motivering kan verstrekken zonder schending van de gerechtvaardigde commerciële belangen van de winnende inschrijver. Zo wijst de Commissie er op dat ook een motivering denkbaar is waarin inzicht wordt gegeven in de kenmerken van de winnende inschrijving in termen van aangeboden resultaten, zonder inzage te geven in de daaraan ten grondslag liggende commercieel vertrouwelijke oplossingen. In zoverre acht de Commissie de klacht gegrond.

Voorts heeft ondernemer aangevoerd dat aanbesteder ten onrechte niet de kenmerken van de winnende inschrijving heeft medegedeeld voor zover deze gelijk of slechter heeft gescoord dan de inschrijving van ondernemer zelf. Op grond van artikel 2.130 Aw 2012 dient een aanbestedende dienst in de mededeling van de gunningsbeslissing de relevante redenen voor die beslissing op te nemen. Daartoe worden in ieder geval de kenmerken én de relatieve voordelen van de uitgekozen inschrijver gerekend. Ratio van artikel 2.130 Aw 2012 is immers dat een afgewezen inschrijver voldoende informatie moet krijgen om te kunnen beoordelen of het aanhangig maken van een juridische procedure zinvol is. Naar het oordeel van de Commissie zal een aanbestedende dienst dan ook de relevante kenmerken van de winnende inschrijving bekend moeten maken, voor zover dat voor de afgewezen inschrijver nodig is om te kunnen beoordelen of het aanhangig maken van een juridische procedure zinvol is. Deze relevante kenmerken kunnen ook zien op onderdelen waarop de winnende inschrijver gelijk of lager heeft gescoord dan de afgewezen inschrijver. Indien aan een winnende inschrijver voor deze onderdelen een te hoge score is toegekend, kan dat immers  invloed hebben op de uitkomst van de aanbestedingsprocedure in die zin dat overheidsopdracht aan de afgewezen inschrijver moet worden gegund. Nu aanbesteder geen inzage heeft gegeven in de relevante kenmerken van de winnende inschrijving op onderdelen waarop deze gelijk aan of lager dan de inschrijving van ondernemer heeft gescoord, acht de Commissie de klacht ook in zoverre gegrond.