Advies 633: Verzwaring eisen niet in verhouding tot objectief kenbare doelstellingen opdracht

De klacht ziet op een Europees openbare procedure voor een raamovereenkomst (met één of meer ondernemers) voor de levering van onder meer verkeersborden, straatnaamborden en verwijzingsborden voor 21 organisaties.

Ondernemer klaagt over de minimumeisen die aanbesteder stelt aan de toe te passen retro reflecterende materialen.

De Commissie overweegt dat de gestelde minimumeisen een verzwaring inhouden ten opzichte van het Nederlandse normatieve en wettelijke kader. Aanbesteder heeft geen deugdelijke motivering gegeven voor de verzwaring van de eisen. Dit brengt mee dat ervan uit moet worden gegaan dat de verzwaring van de eisen niet in verhouding staat tot de objectief kenbare doelstellingen van de opdracht. De Commissie moet bovendien het ervoor houden dat de verzwaring leidt tot een ongerechtvaardigde belemmering in de openstelling van de opdracht voor mededinging en geen sprake is van gelijke toegang.

De Commissie acht de klacht gegrond.