Advies 634: Generieke motivering voor beperkte splitsing in percelen ontoereikend, geen verplichting tot delen verslag marktconsultatie

Ondernemer klaagt dat een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van raamovereenkomsten met een intermediair voor tolkdiensten verder had moeten worden opgedeeld in percelen. De Commissie oordeelt dat de gegeven motivering voor het niet verder opdelen dermate generiek is dat dit onderdeel van de klacht gegrond is.

De klacht over een vermeend disproportionele referentie-eis verklaart de Commissie ongegrond, evenals de klacht dat een verslag van een marktconsultatie bij de aanbestedingsstukken had moeten worden gevoegd.