Advies 624: Objectief meetbare criteria nodig voor beoordeling gelijkwaardigheid alternatieven

De klacht ziet op een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met één ondernemer voor adviseren en uitvoering van kantoorinrichting.

Ondernemer klaagt dat de inschrijving van de winnaar niet kan voldoen aan de gestelde eisen en daarom moet worden uitgesloten.

De Commissie overweegt dat zij in het kader van een klachtprocedure weinig meer kan doen dan constateren dat de aanbestedende dienst is gehouden alle relevante omstandigheden te onderzoeken die hebben geleid tot de vaststelling van het besluit tot gunning van de opdracht. Daarmee verklaart de Commissie de klacht ongegrond.

Ten overvloede overweegt de Commissie dat aanbesteder heeft gekozen voor een wijze van technisch specificeren die hem in veel gevallen een vrijwel onbeperkte keuzevrijheid laat bij het vaststellen of een aangeboden product wel of niet aan de eisen voldoet, wat in strijd is met het aanbestedingsrecht.