Advies 611: Beroepstermijn intrekkingsbeslissingen, onzorgvuldige raming

Een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de renovatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie is beëindigd en aanbesteder is overgegaan op een mededingingsprocedure met onderhandeling. Aanbesteder heeft de mededingingsprocedure vervolgens ingetrokken. De Commissie verklaart de klacht over de beroepstermijn ongegrond en de klachten over de raming gegrond.