Advies 639: Schending motiveringsplicht

De klacht betreft een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst (met één ondernemer) voor leveringen van kantoordrukwerk en het promotioneel drukwerk.

Ondernemer klaagt dat de relatieve voordelen en kenmerken van de winnende inschrijver ontbreken in het gunningsbesluit. De enige motivering die wordt gegeven, is dat de inschrijving van ondernemer geen meerwaarde zou hebben ten opzichte van de overige vier inschrijvingen. Het hoe, wat en waarom van deze conclusie ontbreekt.

De Commissie verwijst naar haar Advies 551, waarin het toetsingskader voor de beoordeling van de motivering wordt beschreven. Onder meer heeft de Commissie in dat advies overwogen dat de relevante kenmerken van de winnende inschrijving ook kunnen zien op onderdelen waarop de winnende inschrijving gelijk of lager heeft gescoord. Aanbesteder heeft geen enkele informatie over de kenmerken van de winnende inschrijving op het kwalitatieve onderdeel verstrekt en voldoet daarmee niet aan zijn motiveringsplicht. De Commissie verklaart de klacht gegrond.