Advies 628: Disproportionele eis: gunning én implementatie binnen afgelopen 3 jaar

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor diensten voor een SaaS Student Informatie Systeem (SIS). In die procedure eist aanbesteder recente ervaring met het succesvol implementeren van een SIS, waarbij ‘recent’ betekent dat zowel gunning van de opdracht alsook de afgeronde implementatie van het systeem binnen de afgelopen 3 jaren heeft plaatsgevonden.

Ondernemer klaagt dat de gestelde referentie-eis disproportioneel is en dat slechts één partij aan de eis kan voldoen.

Onder verwijzing naar een in de stukken opgenomen rechtsverwerkingsclausule stelt aanbesteder zich op het standpunt dat de klacht niet in behandeling mag worden genomen.

Oordeel Commissie

De Commissie laat in het midden in hoeverre de hier gehanteerde rechtsverwerkingsclausule toelaatbaar is, aangezien zij aansluit bij haar eerdere oordeel dat een clausule als hier gehanteerd niet aan het indienen van een klacht bij de Commissie in de weg staat.

De Commissie is van oordeel dat de eis dat zowel gunning als afgeronde implementatie binnen de afgelopen drie jaar moeten hebben plaatsgevonden onnodig zwaar is en niet in redelijke verhouding staat tot de onderhavige opdracht. De Commissie verklaart de klacht gegrond.

Overwegingen ten overvloede inzake rechtsbeschermingsclausules en aanbeveling

De Commissie wijdt een aantal overwegingen ten overvloede aan de toelaatbaarheid van een rechtsbeschermingsclausule en formuleert dienaangaande een aanbeveling: aanbestedende diensten doen er in het kader van een effectieve rechtsbescherming goed aan bij het hanteren van een rechtsbeschermingsclausule de aard en omvang van de opdracht en, daarmee veelal samenhangend, de aard en omvang van de inschrijvers te betrekken.