Advies 666: Inschrijving op SAS-procedure terecht ongeldig verklaard

De klacht ziet op een Europese procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor het sluiten van raamovereenkomsten met één of meer ondernemers voor begeleiding van inwoners in het kader van de Wmo. De klacht bestaat uit vijf onderdelen, waarvan de Commissie één niet in behandeling neemt vanwege onvoldoende proactief handelen door ondernemer. De overige vier onderdelen verklaart de Commissie ongegrond. De inschrijving van ondernemer is terecht ongeldig verklaard en inschrijver kan zich niet beroepen op artikelen die niet van toepassing zijn op de procedure sociale en andere specifieke diensten.

Aanbeveling

In het licht van de op handen zijnde wettelijke verplichting voor aanbestedende diensten tot het instellen van een klachtenloket, beveelt de Commissie aanbestedende diensten aan kennis te nemen van de Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden. De Commissie raadt aanbestedende diensten nadrukkelijk af gebruik te maken van de regeling die in dit geval is gehanteerd, waarbij aanbesteder geen eigen klachtenmeldpunt heeft ingesteld en klagers rechtstreeks worden verwezen naar de Commissie.