Advies 661 en 664: Schending verplichting tot motivering keuze voor procedure en toegelaten ondernemer

Ondernemer heeft twee klachten ingediend over aanbesteders (beide speciale-sectorbedrijven) die onderhands certificaten betreffende de Garantie van Oorsprong van elektriciteit zouden hebben aangeschaft. In beide zaken oordeelt de Commissie dat concrete en voldoende specifieke aanknopingspunten ontbreken voor het aannemen van de schending van een aanbestedingsplicht. Wel oordeelt de Commissie dat beide aanbesteders niet hebben voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 1.4 lid 3 Aw 2012, op grond waarvan aanbestedende diensten op schriftelijk verzoek de motivering moeten verstrekken voor de keuze voor de wijze waarop de aanbestedende dienst voornemens is een overeenkomst tot stand te brengen en voor de keuze voor de ondernemer die wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.