Advies 674: Onacceptabele beperking van de markt en onjuiste kwalificatie soort opdracht? Opdracht onvoldoende bepaald, heraanbesteding ligt in de rede.

Ondernemer heeft onvoldoende concreet onderbouwd of bij de inkoop van risicodragend projectmanagement de markt onacceptabel wordt beperkt. De Commissie overweegt ten overvloede dat sprake is van een onvoldoende bepaalbare opdracht. Daardoor kan ook niet met zekerheid worden vastgesteld of de opdracht kan worden gedefinieerd als een ‘dienst’ of als een gemengde opdracht van ‘werk’ en ‘dienst’. Afgaande op de beschikbare informatie oordeelt de Commissie dat er sprake kan zijn van een gemengde opdracht, waarbij het werk in dit geval het hoofdvoorwerp van die opdracht is. De Commissie beveelt aanbesteder aan om zich te beraden op een eenduidige definitie van risicodragend projectmanagement, waarbij een heraanbesteding in de rede ligt.