Advies 662: Toelatingsprocedure of aanbestedingsprocedure?

Aan de orde is de vraag of een inkoopprocedure kwalificeert als een toelatingsprocedure of een aanbestedingsprocedure. Is sprake van een toelatingsprocedure, dan kan de Commissie de klacht enkel in behandeling nemen, voor zover de klacht betrekking heeft op (vermeende) schending van één of meer van de artikelen uit afdeling 1.2.1 Aw 2012.

Doordat aanbesteder zich in deze inkoopprocedure een keuzevrijheid heeft voorbehouden, wat neerkomt op de vrijheid tot keuze van de begunstigde, is sprake van een aanbestedingsprocedure. Maar aangezien ondernemer deze keuzevrijheid bij het aangaan van de overeenkomst heeft geaccepteerd, kan hij zich hier nu niet meer over beklagen. De Commissie acht de klacht daarom ongegrond.