Advies 677: Verplichting tot handhaving onduidelijke eis? Niet vast te stellen of sprake is van wezenlijke wijziging.

Ondernemer klaagt dat aanbesteder de in de aanbesteding geëiste leverplicht had moeten handhaven tijdens de uitvoering. Ondernemer stelt dat aanbesteder de raamovereenkomst met Inschrijver B (één van de twee winnende inschrijvers) wegens tekortschieten had moeten ontbinden. De Commissie is van oordeel dat de leverplicht niet eenduidig is beschreven in de aanbestedingsstukken.

In het tweede klachtonderdeel stelt ondernemer dat sprake is van een wezenlijke wijziging van de raamovereenkomst van Inschrijver A (de andere winnende inschrijver). De Commissie overweegt dat zij over onvoldoende aanknopingspunten beschikt voor het trekken van een conclusie over de wijze waarop Inschrijver A is ingeschakeld. Daarom kan de Commissie niet beoordelen of sprake is van een wezenlijke wijziging. De Commissie staakt de behandeling van beide klachtonderdelen.